Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí a zrušení ochranného pásma na území České republiky

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/6208/2011      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
V Praze dne:   28. 11. 2011      
 
všechny KVS, MěVS Praha,
všechny SVÚ, KC Brno, VÚ Hlučín,
KVL Brno, VFU Brno

Věc: Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí a zrušení ochranného pásma na území České republiky

Státní veterinární správa ČR (dále jen „SVS“), Vás tímto informuje, že dnem 24. 11. 2011 až do odvolání je vyhlášeno období sezónně prosté vektorů a celé území České republiky za pásmo prosté vektorů v souladu s přílohou V nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 (dále jen „nařízení (ES) č. 1266/2007“).

Ukončením druhé sezóny výskytu vektorů bez cirkulace viru v populaci zvířat, Česká republika splňuje podmínky stanovené OIE a Komisí a celé území ČR je dnem 25. 11. 2011 vyhlášeno jako území prosté katarální horečky ovcí. Dne 24. 11. 2011 SVS zaslala na Komisi dopis, ve kterém informovala o vyhlášení období sezónně prostého vektorů a o splnění všech požadavků týkajících se zrušení ochranného pásma na území ČR. Uvedeným dopisem byla Komise požádána o předání této informace všem členským státům.

Z pohledu přesunu zvířat mezi členskými státy nebo exportu platí následující podmínky:

  1. Zvířata pocházející z ČR musí být v den přesunu klinicky zdravá a v případě, že se jedná o zvířata, která jsou v postvakcinační imunitě, tak tato skutečnost musí být uvedena v průvodních dokladech, respektive zdravotním certifikátu.

  2. Dovezená zvířata pocházející ze států s výskytem katarální horečky ovcí (z uzavřeného pásma), a která nejsou určená pro okamžitou porážku, musí splňovat jednu z podmínek přílohy III nařízení (ES) č. 1266/2007. To znamená, že zvířata musí splňovat stejné podmínky, které museli splňovat zvířata pocházející z ČR před zrušením pásma.

Se začátkem období prostého vektorů se ukončuje provádění entomologického monitoringu. Krajské veterinární správy se dohodnou s SVÚ Jihlava na uskladnění pastí na odchyt tiplíků, které budou sesbírané z jednotlivých hospodářství v rámci čtverců, resp. na případných opravách a výměnách pastí, které budou použity i v roce 2012.

Zároveň se ukončuje provádění virologického monitoringu, stanoveném v dopise č. j. SVS/983/2011 ze dne 15. 2. 2011.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel