Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí (Bluetongue)

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/6209/2011      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
V Praze dne:   28. 11. 2011      
 
Agrární komora ČR,
Svaz chovatelů českého strakatého skotu,
Svaz chovatelů holštýnského skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
všechny KVS, MěVS Praha, KC Brno,
všechny SVÚ, VÚ Hlučín, KVL Brno,
MZE – Ing. Karel Tureček, náměstek
ministra

Věc: Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí (Bluetongue) a zrušení ochranného pásma na území České republiky

Státní veterinární správa ČR, Vás tímto informuje, že dnem 24. 11. 2011 až do odvolání je vyhlášeno období sezónně prosté vektorů a celé území České republiky za pásmo prosté vektorů v souladu s přílohou V nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 (dále jen „nařízení (ES) č. 1266/2007“).

Ukončením druhé sezóny výskytu vektorů bez cirkulace viru v populaci zvířat, Česká republika splnila podmínky stanovené OIE a Komisí a celé území ČR je dnem 25. 11. 2011 vyhlášeno jako území prosté katarální horečky ovcí. Dne 24. 11. 2011 SVS zaslala na Komisi dopis, ve kterém informovala o vyhlášení období sezónně prostého vektorů a o splnění všech požadavků týkajících se zrušení ochranného pásma na území ČR. Uvedeným dopisem byla Komise požádána o předání této informace všem členským státům.

Z pohledu přesunu zvířat mezi členskými státy nebo exportu platí následující podmínky:

  1. Zvířata pocházející z ČR musí být v den přesunu klinicky zdravá a v případě, že se jedná o zvířata, která jsou v postvakcinační imunitě, tak tato skutečnost musí být uvedena v průvodních dokladech, respektive zdravotních certifikátech.

  2. Dovezená zvířata pocházející ze států s výskytem katarální horečky ovcí (z uzavřeného pásma), a která nejsou určená pro okamžitou porážku, musí splňovat jednu z podmínek přílohy III nařízení (ES) č. 1266/2007. To znamená, že zvířata musí splňovat stejné podmínky, které musela splňovat zvířata pocházející z ČR před zrušením pásma.

Dnem 28. 11. 2011 bylo vydáno nové nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/6210/2011 o mimořádných veterinárních opatření (dále jen „MVO“), kterými se mění dosavadní MVO č. j. SVS/2267/2011 ze dne 28. 4. 2011. Na základě nových MVO je chovatelům umožněno doočkovat (revakcinovat) zvířata, u kterých bylo započato očkování před zrušením ochranného pásma a u kterých je nutné další přeočkování pro dosažení plné imunizace v souladu s příbalovým letákem výrobce vakcíny. Tato MVO mají platnost do 31. 1. 2012. Po tomto datu je očkování proti katarální horečce ovcí na celém území České republiky zakázáno.

Výše uvedené stanovisko k zrušení uzavřeného pásma pro ČR z pohledu katarální horečky ovcí je v souladu s informacemi, které Vám SVS zaslala v dopise č. j. SVS/4817/2011 ze dne 9. 9. 2011.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Na vědomí:

1. Intervet s.r.o.
2. MEVET spol. s r.o.
3. Bioveta a.s.
4. Cymedica spol. s r.o.