Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyšetřování zvířat na vzteklinu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 3571 / 2011      
Vyřizuje:   Semerád Zbyněk MVDr.      
Telefon:   227010145      
V Praze dne:   01.07.2011      
 
Všem SVÚ, KVS a MěVS Praha,VÚ Hlučín, KC
Brno a KVL Brno

Věc: Vyšetřování zvířat na vzteklinu

Státní veterinární správa stanovuje z důvodu sjednocení postupu krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze (dále jen „KVS), soukromých veterinárních lékařů (dále jen „SVL“) a státních veterinárních ústavů (dále jen „SVÚ“) požadavky na vyšetřování zvířat, která poranila člověka.

Na základě § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, je chovatel povinen zajistit, aby bylo zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou, neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou, veterinárně vyšetřeno.

Vyšetření v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou provádí jako odborně způsobilá osoba SVL na základě Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (dále jen „MKZ“), která je každoročně zpracována SVS ČR a schválena Ministerstvem zemědělství podle § 4 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona.

MKZ pro rok 2011 je v části II. Povinné úkony hrazené chovatelem – část B Kontrola zdraví zvířat, stanovena povinnost klinického vyšetření:

23. Zvířata vnímavá na vzteklinu

ExL200 VZTEKLINA – VyPr – klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka

a) Bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

SVL na náklady chovatele provede stanovené vyšetření a zašle na formuláři čtvrtletní hlášení na místně příslušnou KVS. Formulář je k dispozici na webových stránkách SVS ČR – www.svscr.cz, v odkazu Formuláře ke stažení – IV. Soukromí veterinární lékaři – 114. Formulář pro soukromé veterinární lékaře – Počet vyšetření na vzteklinu.

V případě, že nelze zvíře, které poranilo člověka klinicky vyšetřit, je možné zaslat celé zvíře nebo hlavu na vyšetření na vzteklinu do SVÚ Praha – Národní referenční laboratoř pro vzteklinu nebo do SVÚ Olomouc obvyklým způsobem. V případě, že je laboratorní vyšetření k vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou zajišťováno prostřednictvím SVL, pak musí SVL podle § 11 veterinárního zákona neprodleně informovat příslušnou KVS. KVS sdělí anamnestické údaje případu (např. důvody utracení zvířete, zda bylo zvíře, pokud se na něj vztahuje povinnost očkování proti vzteklině, očkováno). Pokud SVL tuto povinnost nesplní, může být rozhodnuto místně příslušnou KVS o neproplacení provedeného laboratorního vyšetření. KVS vede evidenci a provádí vyhodnocování těchto hlášení. Dále ve stanoveném rozsahu provede vložení údajů do Informačního systému SVS ČR pro potřeby vyhodnocování nákazové situace v ČR a hlášení orgánům Evropské unie a na OIE.

Vzhledem k příznivé nákazové situaci v ČR není nezbytné utrácet zvířata, která poranila člověka a odesílat je na vyšetření na vzteklinu, pokud je znám majitel. Ve všech případech je nutné postupovat v souladu s § 5 zákona č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková