Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 120 56
T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2018/046347-G
Vyřizuje: MVDr. Dubská, MVDr. Bleierová
Telefon: +420 227 010 383

Dle rozdělovníku

V Praze dne 13.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si vás informovat o výskytu Newcastleské choroby na území České republiky.

Dne 9. 4. 2018 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj informována o zvýšeném úhynu v malochovu drůbeže v Šanově v okrese Zlín. V tomto neregistrovaném hospodářství došlo během 24 hodin k úhynu 11 kusů z celkového počtu 34 chovaných slepic. Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření ptačí chřipky a pseudomoru drůbeže do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Praha. SVÚ Praha dne 13. 4. 2018 potvrdil v zaslaném vzorku přítomnost viru Newcastleské choroby.

Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, která implementuje opatření stanovená v evropské legislativě, tj. směrnici Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení Newcastleské choroby.

Newcastleská choroba (pseudomor drůbeže) je vysoce nakažlivé onemocnění postihující domácí i volně žijící ptáky. Původcem nákazy je virus z čeledi Paramyxoviridae, rodu Avulavirus, patřící k sérotypu 1 (APMV-1). Virus Newcastleské choroby může infikovat více jak 200 druhů ptáků, z nich nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí a papouškovití. K přenosu infekce dochází jednak přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a jednak nepřímo – kontaminovaným krmivem, vodou, pracovními pomůckami, atd.

Projevuje se různými klinickými příznaky – skleslostí, dýchacími a nervovými příznaky, poruchami reprodukce a průjmy.

Pro prevenci nákazy je nejdůležitější pravidelná vakcinace drůbeže. Na trhu jsou dostupné inaktivované i živé atenuované vakcíny. Virus ničí vysoké teploty a desinfekční prostředky, naopak ve zmražené drůbeži vydrží několik měsíců.

K zamezení šíření této nákazy do chovů drůbeže je nezbytné dodržovat obecná preventivní opatření v chovech, tj. zejména zamezit kontaktu chovaných ptáků s volně žijícími ptáky, zabránit kontaminaci krmiva a napájecí vody výkaly volně žijících ptáků.

Je třeba pravidelně sledovat zdravotní stav ptáků, především pak chování, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně snášku. V případě změny zdravotního stavu, nebo zvýšeného úhynu, je nutno tuto situaci konzultovat s ošetřujícím veterinárním lékařem, nebo kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Neméně důležitá je i opatrnost při přesunech ptáků, na výstavách, při nákupech a bonitacích.

Virus Newcastleské choroby může infikovat člověka a vyvolat u něho jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek. Infekce však spontánně během několika dnů odezní.

Informace o další situaci bude možné sledovat na webových stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz. O dalším vývoji situace budete průběžně informováni.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Petr Jílek – náměstek pro řízení Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák – e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková – e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová – e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Policie ČR
Hasiči ČR
Krajské úřady, obce s rozšířenou působností
Asociace soukromého zemědělství ČR
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice
filipiteam@seznam.cz
hlavacek.xx@seznam.cz
Klub přátel exotických ptáků KPEP a Asociace chovatelů exotických ptáků ACHEP
– Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz
ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
– Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz
Klub chovatelů zebřiček ČR
– Jiří Švadlenka, předseda – svadlenka.jiri@seznam.cz
WPA CZ-SK
– Ing. Petr Bach, DiS, předseda – petrbach1@email.cz
Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
– Antonín Korec, předseda – antonin.korec@vodnanskekure.cz
ČSCH ZO Kdyně II
– Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz
Forpus klub
– RNDr.Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz
Klub chovatelů andulek KCHA
– Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com
Český klub chovatelů korel 4
– Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz
Český klub chovatelů agapornisů CZAC
– Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz
Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
– Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz
Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva
– Adam Bura, předseda – Bura.Adam@seznam.cz
Milan Tyller – tyller@dominant-cz.cz
všem KVS SVS a MěVS v Praze SVS


566991175_0_Vyskyt_Newcastleske_choroby_pseudomoru_drubeze_v_Ceske_republice

Komora veterinárních lékařů České republiky