Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Výskyt nové nákazy u skotu, ovcí a koz v Evropě

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 196 / 2012 – ÚVS      
Vyřizuje:   Pálenská Lucie MVDr.      
Telefon:   227010221      
V Praze dne:   06.01.2012      
 
Všem KVS, MěVS Praha, všem SVÚ,
VÚVeL Brno, VFU Brno, VÚ Hlučín,
KVL Brno

Věc: Výskyt nové nákazy u skotu, ovcí a koz v Evropě

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s hlášením nové nákazy u přežvýkavců v Evropě způsobené Schmallenberg virem z čeledi Bunyaviridae zasíláme v příloze informace o této nákaze.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Přílohy:

1. Informace o nákaze

Na vědomí:

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
VÚŽV Uhříněves
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Svaz chovatelů holštýnského skotu
Svaz chovatelů masného skotu
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Asociace chovatelů masných plemen skotu
Unie chovatelů hospodářských zvířat


Nová nebezpečná nákaza skotu, ovcí a koz v Evropě – Schmallenberg virus

V Holandsku a Německu byly v poslední době hlášeny případy nové virové nákazy, která byla popsána u skotu, ovcí a koz. Virus vyvolává vysokou horečku, průjem, ztrátu kondice, výrazné snížení užitkovosti až úhyny. U novorozených mláďat byly popsány vrozené vady a deformity. Virus je přenášen především vektory a transplacentárně. Riziko přenosu na člověka je velice nízké a nebylo zatím potvrzeno.

Etiologie:

V listopadu 2011 pracovníci z Friedrich-Loeffler Institutu v Německu identifikovali v séru skotu trpícího specifickým febrilním syndromem přítomnost virových sekvencí, které poukazovaly na výskyt virů z čeledi Bunyaviridae, rodu Orthobunyavirus. Virus byl izolován na buněčných kulturách. Na základě předběžných informací je tento virus blízce příbuzný s Shamonda-, Aino- a Akabane viry patřícími do séroskupiny Simbu známých jako viry způsobující onemocnění přežvýkavců. Virus byl pojmenován Schmallenberg virus, jelikož infikovaný skot pocházel z hospodářství ve Schmallenberg v okrese Hochsauerlandkreis. Podobné nálezy byly hlášeny z Nizozemí i u ovcí a koz, kde byly u novorozených mláďat infikovaných během intrauterinního vývoje popsány vrozené deformace a vývojové vady.

Přenos a vektoři:

Shamonda-, Aino a Akabane- viry blízce příbuzné se Schmallenberg virem jsou přenášeny především zástupci z čeledi Culicoides /tiplíci/, zástupci z čeledi Culicidae /komárovití/ se mohou uplatnit v přenosu také, ale jejich role je považována za minoritní. Jejich přirozený životní cyklus zahrnuje teplokrevné obratlovce, kteří mohou působit i jako hostitelé a šíří dál virus při migraci a přesunech. Infekce u těchto hostitelů probíhá obvykle inaparentně, ačkoliv se u zvířat vyvíjí virémie jako následek pokousání členovci. Lidé jsou považováni za koncového hostitele a v šíření viru nehrají žádnou roli.

Rezervoár:

Jako rezervoár pro Ortobunyaviry, séroskupinu Simbu může sloužit široká skupina volně žijících zvířat (lenochodi, kosmani) a hospodářských zvířat (skot, prasata, kozy). Akabane virus byl zjištěn u skotu, bůvolů, ovcí, velbloudů, jelenů, kozy, koní a psů.

Klinické příznaky:

U postižených dojnic v Německu došlo v létě 2011 k vysoké míře výskytu těchto symptomů: horečka (> 40 °C), zhoršení celkového zdravotního stavu, nechutenství a snížená produkce mléka (až o 50 %). Symptomy vymizely po několika dnech.

V Nizozemí byla u skotu v srpnu a září pozorována horečka, průjem a snížená produkce mléka. Na začátku prosince došlo k rození jehňat s kongenitálními malformacemi jako skolióza, hydroencephalus a arthtogryposis.

Riziko přenosu na člověka:

Schmallenberg virus dosud nebyl popsán jako původce onemocnění u člověka. Shamonda-, Aino a Akabane- viry geneticky blízce příbuzné s Schmallenberg virem se nachází pouze u zvířat. Avšak zoonotický potenciál tohoto viru nemůže být vyloučen vzhledem k tomu, že některé viry z rodu Orthobunyavirus i séroskupiny Simbu mohou způsobit onemocnění u člověka:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vypracovalo ve vztahu k Schmallenberg viru studii s analýzou rizika, která je dostupná na webové adrese: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=795

Výskyt:

Německo

Bylo vyšetřeno 14 hospodářství s chovem skotu v letních měsících a bylo odebráno více než sto vzorků. Celkově bylo zjištěno 9 pozitivních vzorků na 4 hospodářstvích. Nákaza se v současnosti vyskytuje především v Severním Porýní – Westfálsku.

Nizozemí

Infikováno bylo 80 stád skotu. Z dvaceti infikovaných stád bylo odebráno 50 vzorků a 18 bylo ve výsledku pozitivních na přítomnost Schmallenberg viru. Nákaza je na území Nizozemí rozšířena celoplošně.

V období od prosince do ledna hlásí Nizozemí výskyt u ovcí a koz. Dosud bylo nahlášeno 38 ohnisek u ovcí a 1 ohnisko u koz. Infikováno bylo 164 ovcí a 1 koza. Je hlášena 100 % mortalita u infikovaných zvířat.

Závěr:

Klinicky demonstrovaný výskyt nákazy způsobené Schmallenberg virem vrcholí v období srpna až září. V současnosti vymizel výskyt viru u skotu, avšak došlo ke zvýšenému výskytu malformací u jehňat. Tato situace souvisí pravděpodobně s intrauterinní expozicí v předchozích měsících. Výskyt u skotu v roce 2012 v Německu a Nizozemí je možný na základě zkušeností s dalšími sezónními nákazami (katarální horečka ovcí). V tomto případě je důležité sledovat ohniska a případně zavést program dozoru.

Přenos na člověka není vyloučen, ale je vysoce nepravděpodobný. Pokud má Schmallenberg virus zoonotický potenciál, v současném zimním období není riziko přenosu na člověka významné. Neznámé je riziko přenosu při expozici viru během abortů a od infikovaných přežvýkavců. Neexistuje žádná zpráva o neobvyklém onemocnění člověka z období, kdy syndrom způsobený tímto virem dosáhl maxima výskytu.

V současnosti je diagnostika onemocnění limitována pouze na RT-PCR a tato metoda není validována.

Stálý výbor Evropské komise pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) současnou situaci vyhodnocuje a ve dnech 11. – 12. 1. 2012 proběhne jeho zasedání o možných opatřeních, která by měla být přijata v jednotlivých členských státech k zamezení šíření této nákazy.