Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Výskyt pseudomoru drůbeže v chovech holubů a u volně žijících ptáků

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/001067-G      
Vyřizuje:   MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.      
Telefon:   227010150      
           
V Praze dne:   04.01.2013      
 
Českomoravská drůbežářská unie
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Český svaz chovatelů drobného zvířectva
Českomoravská myslivecká jednota
Komora veterinárních lékařů

Věc: Výskyt pseudomoru drůbeže v chovech holubů a u volně žijících ptáků

Pseudomor drůbeže, neboli Newcastleská choroba je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže i volně žijících ptáků charakterizované trávicími, dýchacími, nervovými příznaky a může způsobit i hromadné úhyny. Pseudomor drůbeže postihuje domestikovanou drůbež, slepice, krůty, bažanty, holuby, křepelky. Kachny a husy jsou rovněž vnímavé, avšak onemocnění u těchto druhů se objevuje zřídka. Vnímaví jsou také pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků. K přenosu nákazy dochází přímo kontaktem mezi ptáky, nebo nepřímo prostřednictvím pomůcek, nářadí, oděvů, trusu apod.

Poté, co byl v polovině loňského prosince diagnostikován pseudomor drůbeže v chovu holubů v Horním Slivně na Mladoboleslavsku a posléze opět u holubů v Bohumíně na Karvinsku, byla tato nákaza potvrzena i u volně žijících hrdliček na Kolínsku. V rámci epizootologického šetření v postižených chovech bylo vyloučeno zavlečení této nákazy z jiných chovů, nebo z výstav a svodů. Nákaza byla v chovech vyvolána rozdílnými typy kmenu, což svědčí o tom, že mezi těmito případy není přímá souvislost. Jako nejpravděpodobnější se jeví přenos infekce od volně žijících ptáků. Tomu nasvědčuje potvrzení nákazy u volně žijících hrdliček, která byla potvrzena 3. 1. 2013 v obci Křečhoř, okres Kolín, a která je vzdálena 50 km od prvního ohniska v Horním Slivně. Kmen viru je shodný v Horním Slivně i v Křečhoři, což svědčí o cirkulaci viru v této oblasti.

Z toho důvodu Státní veterinární správa připomíná chovatelům nutnost dodržovat obecná preventivní opatření v chovech, tj. zejména zamezit kontaktu volně žijících ptáků s ptáky chovanými a zabránit kontaminaci krmiva a napájecí vody výkaly volně žijících ptáků. Rovněž je třeba zvýšené opatrnosti při přesunech ptáků, výstavách, nákupech a bonitacích. Je třeba pravidelně sledovat zdravotní stav, především pak chování, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně snášku. V případě změny zdravotního stavu, nebo zvýšeného úhynu, je nutno tuto situaci konzultovat s veterinárním lékařem, nebo kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Nejúčinnějším preventivním opatřením je vakcinace, která je v ČR povinná pro všechny reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic pro produkci konzumních vajec nad 500 ks ptáků. V ostatních chovech je provedení vakcinace s ohledem na závažnost nákazy doporučováno a ve světle posledních případů této nákazy je dobré chovatele upozornit, aby ve vlastním zájmu možnost vakcinace neopomíjeli.

Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli v případě vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata ke zdolání nákazy.

Z výše uvedených důvodů Státní veterinární správa upozorňuje chovatele a žádá je, aby každé podezření včas hlásili, aby bylo možné přijmout odpovídající kroky k tomu, aby se zamezilo šíření nákazy.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

116174213_0_Vyskyt_pseudomoru_drubeze_v_CR.pdf