Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/009690-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 20.01.2020

Výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) subtypu H5N8 na území České republiky.

Dne 17. 1. 2020 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina informována o zvýšeném úhynu slepic v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou v okrese Žďár nad Sázavou. V tomto neregistrovaném hospodářství došlo během 2 dnů k úhynu 6 slepic z celkového počtu 12 chovaných slepic a 3 kachen. Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření ptačí chřipky do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Praha. SVÚ Praha dne 18. 1. 2020 potvrdil v zaslaném vzorku přítomnost vysoce patogenního viru ptačí chřipky (subtyp H5N8).

Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatření pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, která implementuje opatření stanovená v evropské legislativě, tj. směrnici Rady 2005/94/ES, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení aviární influenzy.

V ohnisku bylo nařízeno utracení veškeré drůbeže v chovu, neškodné odstranění uhynulé i utracené drůbeže a vajec, krmiva, podestýlky a hnoje v asanačním podniku a provedení čištění a dezinfekce výběhu a ostatního zařízení. Tyto povinnosti byly rozšířeny také na kontaktní hospodářství, kterým byly určeny 2 chovy drůbeže v sousedství. Zde bylo chováno celkem 13 kusů kura domácího, které byly v kontaktu s drůbeží v ohnisku. Utracení drůbeže v ohnisku i v kontaktních hospodářstvích stejně tak jako dezinfekci prostor a zařízení provedli dne 18. 1. 2020 úřední veterinární lékaři z Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina. Virologické vyšetření utracených kusů z kontaktních chovů bylo negativní.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. V chovech drůbeže způsobuje významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících ptáků, který kontaminuje vodu, krmivo, stelivo aj.

Další informace o ptačí chřipce, preventivních opatřeních a o postupu při podezření z nákazy a aktuální nákazové situaci je možné nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Všem KVS SVS a MěVS v Praze SVS
Všem SVÚ
Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
− Tomáš Marušák – e-mail: registr@cschdz.eu
− Tereza Čulíková – e-mail: hlodavci@cschdz.eu
− Ing. Eliška Stejskalová – drubez@cschdz.eu
− Ing. David Rameš – rames@cschdz.eu
Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný – kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice
− Zdeňka Nezmeškalová, koordinátorka Národní sítě záchranných stanic – zachranazvirat@csop.cz
− bednar.sulimo@tiscali.cz
− coracias@seznam.cz
− csop.makov@volny.cz
− bornea@centrum.cz
− d.knourek@seznam.cz
− droserabublava@centrum.cz
− frank.jan@centrum.cz
− hronova16@seznam.cz
− info@draviptaci.cz
− info@ochranafauny.cz
− ivan.lukes@seznam.cz
− kolomaznik.petr@seznam.cz
− liraops@seznam.cz
− obachtikova@krnap.cz
− obora.zleby@seznam.cz
− orjana@seznam.cz
− ornis@prerovmuzeum.cz
− paveltelc@volny.cz
− porici@ekocentrum.cz
− ptactvo@desop.cz stanice@pasicka.cz
− stanice.buchlovice@seznam.cz
− stanicepavlov@seznam.cz
− ticha.alca@seznam.cz
− tondakonarik@seznam.cz
− vanek.l@seznam.cz
− vydry@vydry.org
− zachr.stanice@seznam.cz
− zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz
− zachranazvirat@lesy-praha.cz
− zdenek.machar@volny.cz
− zelene.vendoli@seznam.cz
− zoo.hluboka.zs@seznam.cz
− zoolog@zoo-hodonin.cz
− zoopark@zoopark.cz
− zs-falco@seznam.cz
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Jan Filipi, prezident, filipiteam@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, tajemník, hlavacek.xx@seznam.cz
Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz
ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz
Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, – svadlenka.jiri@seznam.cz
WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, předseda – petrbach1@email.cz
Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, předseda – antonin.korec@vodnanskekure.cz
ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz
Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz
Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com
Český klub chovatelů korel 4
− Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz
Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz
Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz
Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, předseda – Bura.Adam@seznam.cz
Milan Tyller – tyller@dominant-cz.cz
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Členové ústřední nákazové komise
Policie ČR
Hasiči ČR


priloha_744360045_0_Vyskyt_vysoce_patogenni_ptaci_chripky_v_Ceske_republice