Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vysocepatogenní aviární influenza – informace o výskytu v Polsku

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/001524-G
Vyřizuje: MVDr. Milada Dubská
Telefon: +420 227 010 603

Dle rozdělovníku

V Praze dne 03.01.2020

Vysocepatogenní aviární influenza – informace o výskytu v Polsku

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych Vás informoval o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě.

Polsko ohlásilo výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky (H5N8) u drůbeže konkrétně v oblasti Lubartowski, v Lublinském vojvodství. Jde o případy ve třech chovech krůt (viz podrobné informace v příloze 1 a 2).

Současně však média informují o tom, že polské úřady oznámily výskyt ptačí chřipky u krůt nejen na výše zmíněných třech farmách, ale rovněž dnes uvedly, že nákaza byla zjištěna také na zhruba půl kilometru vzdálené farmě s chovem perliček a dále byl výskyt nákazy potvrzen i na farmě s chovem kolem 65 tisíc kuřat ve Velkopolském vojvodství.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluji upozornit na vysoké riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže i v České republice. Je nezbytně nutné zajistit a kontrolovat, aby byl průběžně sledován zdravotní stav drůbeže a věnována zvýšená pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a prevence v chovech.

Prevence zavlečení nákazy do chovu drůbeže spočívá zejména v ochraně drůbeže před kontaktem s volně žijícími ptáky (zasíťování oken, větracích otvorů, zasíťování, zastřešení nebo úplné omezení výběhů). Důležité je, aby voda a krmivo nebylo kontaminováno trusem volně žijících ptáků a bylo drůbeži podáváno uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky mimo dosah volně žijícího ptactva. Další opatření spočívají v zákazu vstupu nepovolaných osob do hal, dodržování zoohygienických zásad v chovu, jednorázovém naskladňování a vyskladňování turnusů, aktivace dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu. Dále je důležité vést řádnou evidenci o chovu drůbeže (úhyny, přesuny, veterinární zákroky), aby v případě zvýšeného úhynu drůbeže, snížené užitkovosti, nebo jiných příznaků hromadného onemocnění mohla být neprodleně informována místně příslušná krajská veterinární správa, která zajistí přijetí účinných ochranných opatření.

Pro prevenci šíření nákazy je mimořádně důležité co nejrychlejší zjištění případného výskytu, které je zajištěno tzv. „systémem včasného varování“. Tento systém spočívá v povinnosti chovatelů hlásit příznaky, které by mohly svědčit o onemocnění ptáků. Pro úplnost zopakujme, že změny zdravotního stavu charakterizované zvýšenými úhyny, poklesem příjmu potravy a produkce, které je nutné hlásit příslušné krajské veterinární správě, jsou: pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a zvýšena úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha:

Příloha 1 – en-giwz-432-1-2020-HPAI (002)
Příloha 2 – en-giwz-432.4.2019

Rozdělovník:

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák – e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková – e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová – e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice
filipiteam@seznam.cz
hlavacek.xx@seznam.cz
Asociace chovatelů exotických ptáků ACHEP
– Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
Klub přátel exotických ptáků KPEP
– Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz
ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
– Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz
Klub chovatelů zebřiček ČR
– Jiří Švadlenka, předseda – svadlenka.jiri@seznam.cz
WPA CZ-SK
– Ing. Petr Bach, DiS, předseda – petrbach1@email.cz
Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
– Antonín Korec, předseda – antonin.korec@vodnanskekure.cz
ČSCH ZO Kdyně II
– Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz
Forpus klub
– RNDr.Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz 4
Klub chovatelů andulek KCHA
– Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com
Český klub chovatelů korel
– Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz
Český klub chovatelů agapornisů CZAC
– Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz
Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
– Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz
Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva
– Adam Bura, předseda – Bura.Adam@seznam.cz
Milan Tyller – tyller@dominant-cz.czpriloha_738930051_0_Vysocepatogenni_aviarni_influenza_-_informace_o_vyskytu_v_Polsku

priloha_738930051_1_Priloha_1_-_en-giwz-432-1-2020-HPAI_002

priloha_738930051_2_Priloha_2_-_en-giwz-432.4.2019-1