Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoz jednodenních kuřat a násadových do celní unie (RF, KZ, BY)

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2012/023636-G      
Vyřizuje:   MVDr. Pavla Butulová      
Telefon:   227010124      
V Praze dne:   05.10.2012      
 
Všem KVS SVS a MěVS v Praze SVS,
KVL, ČMDÚ

Věc: Vývoz jednodenních kuřat a násadových do celní unie (RF, KZ, BY)

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

rádi bychom Vás v souvislosti s vývozem jednodenních kuřat a násadových vajec do zemí celní unie (CU) – tj. Ruské federace (RF), Běloruska (BY) a Kazachstánu (KZ), informovali o následujícím.

Evropskou komisí bylo pro vývoz těchto komodit do CU dojednáno nové veterinární osvědčení (viz příloha), které nahradí původní osvědčení pro vývoz jednodenních mláďat a násadových vajec kura domácího, krocana domácího, kachny domácí a husy domácí z EU do Ruské federace.

Změna oproti původnímu osvědčení spočívá v tom, že u některých nákaz je vyžadováno plnění podmínek dle doporučení Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Podmínka týkající se mykoplazmózy uvedená pod bodem 4.1.3. je však dle současného režimu vyšetřování hejn nesplnitelná.

Na novém osvědčení je třeba certifikovat, že jednodenní mláďata a násadová vejce pocházejí z hospodářství prostých mykoplazmózy v souladu s doporučením OIE uvedeným v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE:

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.10.5.htm

Podle tohoto doporučení je možné hodnotit zařízení s chovem drůbeže jako prosté mykoplasmózy pokud:

„5 procent ptáků, nejvýše však 100 ptáků z různých věkových kategorií, chovaných v příslušném podniku, je ve věku 10, 18 a 26 týdnů, a pak vždy po 4 týdnech, s negativním výsledkem podrobeno vyšetření pomocí sérum-aglutinačního testu (výsledky nejméně dvou posledních vyšetření provedených u dospělých ptáků by měly být negativní)“

V současné době program sledování stanovených nákaz v reprodukčních chovech drůbeže zahrnuje vyšetření na mykoplazmózu v souladu se směrnicí Rady 2009/158/ES a vyhláškou č. 382/2003 Sb. a pro sérologické vyšetření (rychlým aglutinačním testem nebo ELISA) se odebírají vzorky krve od 60 kusů z hejna poprvé před začátkem snášky a dále vždy po 90 dnech. Vzhledem k této skutečnosti a k tomu, že nové osvědčení již brzy vejde v platnost, bude nutné, aby zájemci o vývoz jednodenních kuřat a násadových vajec do zemí CU začali vyšetřovat na mykoplazmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticum) dle výše uvedeného doporučení OIE a tento režim vyšetřování zapracovali do programu sledování stanovených nákaz.

Prosíme tímto o informování příslušných zájemců o vývoz.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci,

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Příloha:
1. Veterinární osvědčení pro vývoz jednodenních mláďat kura domácího, krůty, kachny, husy, pštrosa a násadových vajec těchto druhů z EU do Celní unie (vzor)

104285402_0_1Gal_do_CU_mykoplasmoza.pdf

104285402_1_day_old_chicks_EU_CU_2012_09_03.pdf