Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zajištění provádění genotypizace a vyšetření parentity ovcí na rok 2012

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 1520 / 2012 – ÚVS      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
Počet listů:   4      
V Praze dne:   28. 02. 2012      
 
všechny KVS SVS, MěVS SVS Praha,
všechny SVÚ, KC Brno, IC Liberec,
VÚ Hlučín, VFU Brno, KVL

Věc: Zajištění provádění genotypizace a vyšetření parentity ovcí na rok 2012

Na základě schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012 a v souladu s předpisy ES (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií v znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení (ES) č. 999/2001“), je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

1. Genotypizace

a) Svaz chovatelů ovcí a koz (dále jen „SCHOK“) zpracuje seznam zvířat dle individuálních identifikačních čísel (jehnice, bahnice, beránci a berani), určených ke genotypizaci, v rámci šlechtitelského programu podle kódu EpC310. K zasílání seznamů byl pro SCHOK zpracován formulář „šlechtitelský program – genotypizace ovcí.xls“. Seznamy mladých beránků určených k genotypizaci zasílá SCHOK přímo do Státního veterinárního ústavu Jihlava (dále jen „SVÚ Jihlava“). Seznamy starších zvířat (berani a jehnice) u kterých nebyl v minulosti stanoven genotyp a seznamy mladých jehniček SCHOK zašle na Ústřední veterinární správu (dále jen „ÚVS“), kde budou identifikační čísla zvířat prověřena v ústřední evidenci. Seznam ÚVS zašle na krajské veterinární správy a Městskou veterinární správu Praha (dále jen „KVS“). KVS zajistí provedení genotypizace. Maximální počet vyšetřených zvířat dle kódu EpC310 je pro rok 2012 stanoven na 3 000 kusů.

SVÚ Jihlava nebude provádět vyšetření na genotypizaci u těch zvířat, která budou mít ve formulářích „šlechtitelský program – genotypizace ovcí.xls“ uvedenou poznámku „R1“. Tuto poznámku bude uvádět SCHOK u těch zvířat, kterých oba rodiče mají genotyp ARR/ARR (první riziková skupina) a automaticky bude tento genotyp přiřazen i zvířeti ve formuláři. Krev těchto zvířat bude na SVÚ Jihlava uskladněna pro potřeby stanovení parentity.

b) KVS zajistí odběry krve a provedení genotypizace u namátkově vybraných ovcí dle kódu EpC311 v souladu s přílohou III, kapitolou A. odst. 8.2 nařízení (ES) č. 999/2001. V tomto případě se v hospodářství, na jatkách nebo v asanačních podnicích odebírají maximálně dvě zvířata ze stejného hospodářství. Vzorek krve pro vyšetření je možno odebrat od poražených, utracených, uhynulých nebo živých bahnic nebo beranů. V případě, že by odebraný počet vzorků dosáhl za celou ČR již 100 vzorků, nebo se nepodařilo uvedený počet naplnit, obdrží KVS doplňující informace z ÚVS.

c) Dle dopisu ÚVS č. j. 2009/4826/SVS z 16. 11. 2009 (Uznání statusu odolnosti vůči TSE u stáda ovcí) a dle kódu EpC312 KVS zajistí v průběhu roku odběr vzorků od 3 % zvířat základního stáda v hospodářství, které má doklad o uznání statusu odolnosti k TSE. Vzorek krve pro vyšetření je možno odebrat od poražených, utracených, uhynulých nebo živých bahnic nebo beranů.

d) Laboratorní vyšetření provádí SVÚ Jihlava. Vzorky na vyšetření musí být doprovázeny odpovídající a úplně vyplněnou objednávkou (žádankou) na genotypizaci.

Cena jednoho vyšetření (genotypizace) je stanovena na 900,- Kč dle sazebníku státního příspěvku na laboratorní diagnostiku.

2. Parentita

V rámci Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace je pod kódem EpC313 zařazeno stanovení genetického profilu zvířat – parentity u ovcí (dále jen „vyšetření). Cílem vyšetření je určit, zda je zvíře skutečně potomkem rodičů, kteří jsou deklarováni jako rodiče. Toto vyšetření bylo do metodiky kontroly zdraví zařazeno na základě požadavku a jednání se SCHOK a bude se provádět jenom u ovcí.

Z hlediska terminologie rozlišujeme následující pojmy:

a) Parentita = rodičovský původ, při kterém je shoda původu potomka od obou uvedených rodičů;

b) Paternita = otcovství, při kterém je shoda původu potomka od uvedeného otce; a

c) Maternita = mateřství, při kterém je shoda původu potomka od uvedené matky.

Vyšetření se provádí na základě analýzy polymorfismu vybraných mikrosatelitních markerů a celé vyšetření bude provádět v SVÚ Jihlava.

Materiálem pro vyšetření je nesrážlivá krev, odebraná stejným způsobem jako pro genotypizaci. Pro vyšetření budou využity vzorky krve, které již byly odebrány pro genotypizaci, protože na SVÚ Jihlava se tyto vzorky krve uchovávají a mohou být proto použity pro další analýzy. K dispozici jsou vzorky krví zvířat, která byla genotypována od srpna 2006.

V případě, že na SVÚ Jihlava není k dispozici vzorek krve, tak chovatel na základě vlastního rozhodnutí může zabezpečit odběr krve od daného zvířete prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře. Náklady za odběr hradí KVS. KVS umožní uschování krve, tak aby bylo možné její předání svozové lince SVÚ.

Vyšetření se provádí jenom u zvířat, která byla na základě vyhovujícího genotypu zařazená do šlechtitelského programu nebo určená na aukční trhy a u kterých se vyžaduje potvrzení, zda jsou tato zvířata skutečně potomky deklarovaných rodičů.

Výběr zvířat pro vyšetření bude provádět SCHOK, který následně kompletní seznam zvířat zašle na ÚVS. ÚVS po ověření všech údajů o zvířatech vyplní objednávky laboratorního vyšetření ovcí na ověření původu zvířat – parentity a tyto objednávky zašle na příslušné KVS. ÚVS zamítne vyšetření na parentitu u všech zvířat, která jsou potomky rodičů ze 4 nebo 5 rizikové skupiny z pohledu scrapie.

KVS v objednávce doplní údaje o odesílajícím úředním veterinárním lékaři a po podpisu celé objednávky jí obratem zašle na SVÚ. Náklady za provedení vyšetření bude SVÚ Jihlava vykazovat KVS. Cena jednoho vyšetření (stanovení genetického profilu jednoho jedince) je stanovena na 1 200,- Kč dle sazebníku státního příspěvku na laboratorní diagnostiku (dále jen „sazebník“).

Výsledkem vyšetření může být potvrzení, že zvíře je skutečným potomkem deklarovaných rodičů nebo je potomkem jen jednoho z deklarovaných rodičů nebo není potomkem žádného z deklarovaných rodičů. Výsledek vyšetření SVÚ zašle na příslušnou KVS, která o vyšetření žádala a na SCHOK. Na vědomí ho zašle také na ÚVS a to nejméně jednou měsíčně. Vzhledem k tomu, že toto vyšetření vzniklo z iniciativy SCHOK a nemá žádný význam z hlediska prevence a kontroly šíření nákaz v ČR je proto veškeré vyhodnocování výsledků vyšetření, vyvozování důsledku a případné ukládaní opatření vůči chovateli plně v kompetenci SCHOK.

Vyšetřování parentity v chovech, které žádají o uznání statusu úrovně II odolnosti vůči TSE.

Dle dopisu ÚVS č. j. 2009/4826/SVS z 16. 11. 2009 (Uznání statusu odolnosti vůči TSE u stáda ovcí) a dle kódu EpC313 KVS zajistí odběr vzorků krve od živých bahnic nebo beranů v hospodářství, na které bylo žádáno zařazení stáda ovcí do úrovně II odolnosti k TSE. Vyšetření se provede u 3 % zvířat základního stáda, aby bylo zřejmé, zda potomstvo ve stádě je skutečně zplozeno plemenným beranem genotypu ARR/ARR.

Vzorky na vyšetření musí být doprovázeny vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření ovcí na ověření původu zvířat – parentity, kterou vyplní KVS. Objednávka laboratorního vyšetření je k dispozici na Portálu nebo webu ÚVS. Náklady za provedení vyšetření bude SVÚ Jihlava vykazovat KVS. Cena jednoho vyšetření (stanovení genetického profilu jednoho jedince) je stanovena na 1 200,- Kč dle sazebníku.

V případě, že v hospodářství byl již před doručením žádosti chovatele vyšetřen dostatečný počet zvířat na parentitu v rámci běžného stanovování parentity, tak už není potřeba zajišťovat další odběr krví.

Výsledek vyšetření SVÚ Jihlava zašle na KVS, která o vyšetření žádala a na SCHOK. Na vědomí ho zašle také na ÚVS.

Na základě výsledku vyšetření, které prokáže, že potomci jsou zplozeny beranem genotypu ARR/ARR KVS zařadí stádo ovcí do úrovně II odolnosti k TSE. V opačném případě žádost chovatele KVS zamítne.

Tímto dopisem se ruší platnost dopisu č. j. 2010/5269/SVS ze dne 14. 12. 2010.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Na vědomí: Svaz chovatelů ovcí a koz ČR (SCHOK)