Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny

Č. j. SVS/2022/037830-G

Nařízení Státní veterinární správy

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení zavlečení nebo rozšíření nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka – vztekliny, aviární influenzy (tzv. ptačí chřipky), tuberkulózy a afrického moru prasat na území České republiky

Čl. 1

Zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny

Všem právnickým a fyzickým osobám se podle § 54 odst.1 písm. k) veterinárního zákona, není-li stanoveno jinak, zakazuje neobchodní přesun nebo dovoz zvířat původem z Ukrajiny.

Čl. 2

Zmírňující výjimky ze zákazu stanoveného v článku 1

Zákaz uvedený v článku 1 se nevztahuje na

a) neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu, doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny, pokud tato zvířata

1. splňují požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (dále jen „nařízení č. 576/2013“), nebo

2. splňují požadavky stanovené Státní veterinární správou, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

b) neobchodní přesun nejvýše 5 kusů zvířat v zájmovém chovu druhů uvedených v části B přílohy I nařízení č. 576/2013 doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny, nebo

c) dovoz zvířat původem z Ukrajiny na základě výjimky udělené Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy (dále jen „ÚVS SVS“), Slezská 7/100, 120 00 Praha 2, epodatelna@svscr.cz. Vzor žádosti o povolení výjimky je uveden v příloze č. 2. Výjimku udělí ÚVS SVS formou stanovení veterinárních podmínek dovozu.

Čl. 3

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 4

Poučení

Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách ministerstva zemědělství.

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu naléhavého obecného zájmu, platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.

V Praze dne 16.03.2022

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží: Ministerstvo zemědělství a všechny krajské úřady