Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Změna systému zasílání objednávek na vyšetření u genotypizace ovcí a stanovení parentity

Státní veterinární správa
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2015/087127-G
všechny KVS SVS
SVÚ Jihlava
SCHOK, Dorper Asociace
KVL, VÚ Hlučín
Vyřizuje: MVDr. Martin Beňka
Telefon: +420 227 010 128
V Praze dne: 26.08.2015

Změna systému zasílání objednávek na vyšetření u genotypizace ovcí a stanovení parentity

Vážené kolegyně a kolegové,

v návaznosti na dopis SVS č. j. SVS/2015/003251-G ze dne 12. 1. 2015 ohledně provádění genotypizace ovcí v roce 2015 a dopisu č. j. SVS/2015/017886-G ze dne 19. 2. 2015 ohledně stanovení parentity u ovcí v roce 2015 si Vám dovolujeme zaslat následující informace o změně systému zasílání objednávek na uvedená vyšetření, který bude v platnosti od 1. 9. 2015.

Genotypizace

1. Šlechtitelský program

Ovce určené ke genotypizaci v rámci šlechtitelského programu (kód EpC310) musí pocházet z hospodářství zařazených do kontroly užitkovosti (dále jen „KU“). Seznamy hospodářství zařazených do KU jsou k dispozici na Portálu SVS v sekci zdraví zvířat – TSE – 2015 a jsou pravidelně aktualizovány.

Zvířata, která dle ušních čísel nepocházejí z hospodářství zařazeného do KU, nesmí být zařazena do genotypizace v rámci šlechtitelského programu na náklady státu.

Výběr zvířat pro genotypizaci v rámci šlechtitelského programu (mladých beránků, beranů, bahnic a zvířat z dovozu) provádí Svaz chovatelů ovcí a koz (dále jen „SCHOK“) a Dorper Asociace, kteří zajistí předvyplnění objednávky laboratorního vyšetření na genotypizaci (příloha č. 1). SCHOK a Dorper Asociace zajistí zaslání předvyplněné objednávky laboratorního vyšetření elektronicky přímo chovateli, respektive jeho soukromému veterinárnímu lékaři (dále jen „SVL“). V kopii ji zašlou na Státní veterinární ústav Jihlava (dále jen „SVÚ“) na emailovou adresu ondrej.stepanek@svujihlava.cz a taky na emailovou adresu příslušné krajské veterinární správy (dále jen „KVS“) dle přílohy č. 3. SVL kromě odběru krví zajistí doplnění potřebných údajů do objednávky, kterou následně potvrdí razítkem a svým podpisem. Takto vyplněnou objednávku pak společně s odebranými krvemi zašle na SVÚ. Zvířata s označením R1 se již nevyšetřují, ale jejich krev je na SVÚ uchována pro potřeby stanovení parentity.

2. Monitoring

Jedná se o stanovení genotypu u namátkově vybraných ovcí dle přílohy III, kapitolou A. odst. 8.2 nařízení (ES) č. 999/2001 (kód EpC311). Odběr vzorků krve zajistí KVS u namátkově vybraných ovcí přímo na hospodářství mimo KU nebo na jatkách nebo v asanačním podniku a to maximálně od dvou zvířat ze stejného hospodářství. V průběhu roku 2015 je potřeba v rámci monitoringu vyšetřit alespoň 100 kusů zvířat. KVS odebrané vzorky zašle na SVÚ spolu s vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření na genotypizaci (příloha č. 1).

Parentita

Výběr beránků určených k stanovení parentity provádí SCHOK a Dorper asociace, kteří zajistí předvyplnění objednávky laboratorního vyšetření na ověření původu – parentita (příloha č. 2).

Beránci vybráni pro stanovení parentity musí pocházet z hospodářství zařazeného do KU, které je prosté Maedi-Visna. Nesmí se jednat o potomky matek s alelou VRQ a jejich celková plemenná hodnota (CPH) musí být v souladu s usnesením Rady plemenných knih pro jednotlivá plemena. Musí se jednat o beránky určené pro nákupní trhy v České republice. Pro samotné vyšetření musí být na SVÚ k dispozici krev obou rodičů.

Předvyplněnou objednávku pak SCHOK nebo Dorper Asociace zašlou elektronicky na emailovou adresu příslušné KVS dle přílohy č. 3 a v kopii taky na SVÚ na emailovou adresu ondrej.stepanek@svujihlava.cz. KVS po kontrole objednávky zajistí doplnění potřebných údajů a po potvrzení razítkem a podpisem ji obratem zašle na SVÚ.

SVÚ nebude v rámci státní zakázky vyšetřovat beránky, kteří jsou potomci rodičů s alelou VRQ a u kterých není možné porovnat genetický profil s oběma rodiči.

Tímto dopisem se ruší dosavadní formuláře objednávek laboratorního vyšetření na genotypizaci a parentitu a nahrazují se novými formuláři uvedenými v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dopisu.

S pozdravem

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Objednávka laboratorního vyšetření na genotypizaci ovcí (vzor č. 12)

2. Objednávka laboratorního vyšetření na stanovení parentity (vzor č. 11)

3. Seznam emailových adres jednotlivých KVS, na které budou svazy zasílat předvyplněné objednávky.

302470293_0_Zmena_systemu_zasilani_objednavek_na_vysetreni_u_genotypizace_ovci_a_stanoveni_parentity.pdf

302470293_1_Nova_objednavka_na_genotypizaci.xlsx

302470293_2_Nova_objednavka_na_parentitu.xlsx

302470293_3_Seznam_emailovych_adres_jednotlivych_KVS.docx