Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2020

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/055654-G
Vyřizuje: MVDr. Katarína Juhásová
Telefon: +420 554 711 821

Dle rozdělovníku

V Praze dne 11.05.2021

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2020

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás informovali, že Státní veterinární správa (SVS) v návaznosti na předchozí roky, vydává Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2020 (dále jen „Zpráva“). Zprávu naleznete na webových stránkách SVS, pod odkazem: https://www.svscr.cz/zprava-o-cinnosti-v-oblasti-ochrany-zdravi-zvirat-v-roce-2020/

Stejně jako v předchozích letech podává Zpráva informace o počtech chovaných hospodářských zvířat v České republice (ČR), údaje o přesunech zvířat v rámci Evropské unie i mimo ni a zejména ucelený přehled o počtech a výsledcích diagnostických úkonů provedených v rámci plnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace a v rámci ozdravovacích programů. Dále uvádí činnost oddělení pro krizové situace – KC Brno a činnost pohotovostních středisek pro řešení mimořádných situací.

Zpráva zároveň shrnuje informace o nákazové situaci nejen v České republice, ale i v Evropě a pojednává o činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat.

Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví zvířat pro rok 2020 bylo udržení dobré nákazové situace a ochrana našeho území před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka nebo pro zdraví zvířat.

Po dvou letech bez výskytu ptačí chřipky v ČR byla v roce 2020 potvrzena 2 ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI). Po úspěšné eradikaci těchto dvou ohnisek HPAI získala ČR od 12. 6. 2020 zpět status země prosté ptačí chřipky, který si ČR udržela i po zbytek roku

V roce 2020 se podařilo úspěšně dokončit ozdravování chovů skotu od infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). SVS tak mohla dne 27. 1. 2020 odeslat na Evropskou komisi žádost o přiznání statusu země prosté IBR pro celou Českou republiku. Tato žádost byla schválena a ČR tak byla s platností od 6. 11. 2020 zařazena do seznamu zemí se statusem IBR prosté.

Oproti loňskému roku se v ČR v roce 2020 snížil počet pozitivních případů některých nebezpečných nákaz ryb. V roce 2020 byla potvrzena v chovech kaprů 4 ohniska koi herpesvirózy a v chovech pstruhů bylo potvrzeno pouze 1 ohnisko virové hemoragické septikémie.

ČR se kromě získání statusu země IBR prosté podařilo udržet i všechny v minulosti získané nákazové statusy. Tato příznivá nákazová situace je výsledkem úsilí nejen SVS, ale i chovatelů, soukromých veterinárních lékařů a dalších subjektů, kterým bychom rádi touto cestou poděkovali za spolupráci v roce 2020.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha:

1. Informační bulletin č. 2/2021

Rozdělovník:

Všem KVS SVS, MěVS SVS Praha
Všem SVÚ
Komora veterinárních lékařů ČR
Soukromí veterinární lékaři, svl@svscr.cz
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Českomoravská drůbežářská unie, o. s.
ÚSKVBL Brno
VÚVeL
Ing. Jiří Šír, MZe, jiri.sir@mze.cz
Ing. Jindřich Fialka, MZe, jindrich.fialka@mze.cz