Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – zrušení mimořádných veterinárních opatření – paratuberkulóza – Č. j. SVS/2014/000666-E

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2014/000666-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o ve-terinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností AVENA spol. s r.o., se sídlem ve Dlouhé Třebové, Panský kopec 1, IČ 49287354, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy paratuberkulózy v hospodářství chovu skotu reg. č. CZ 53019749 v k. ú. 626503 Dlouhá Třebová,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-731 ze dne 16. 3. 2004 a rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-2101 ze dne 10. 8. 2004 v hospodářství chovu skotu reg. č. CZ 53019749 v k. ú. 626503 Dlouhá Třebová se ukončují.

Odůvodnění:

Správní orgán, resp. jeho právní předchůdce Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, na základě klinického nálezu paratuberkulózy u krávy s identifikačním číslem CZ 109568511, pocházející z hospodářství reg. č. CZ 53019749, provozovaného v Dlouhé Třebové chovatelem, pozitivního patologicko-anatomického nálezu po jejím poražení dne 16. 10. 2003 v jatkách reg. č. CZ 1176, provozovaných ve Vysokém Mýtě společností TORO VM, a. s., a po bakteriologickém kultivačním potvrzení nákazy ze sekčního materiálu z výše uvedené krávy, vyšetřeného dne 6. 2. 2004 ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně (viz laboratorní protokol č. 102/410/03-06Pa) nařídil chovateli dne 27. 2. 2004 mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. MVO/17/ U/2004-731. Tato opatření byla nařízena v souladu s § 15 odst. 1 veterinárního zákona za účelem zdolání a ochrany před dalším šířením nebezpečné nákazy paratuberkulózy. V tomto rozhodnutí správní orgán v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona (1) vymezil ohnisko nákazy. S ohledem na řadu kontaktních hospodářství dle § 16 odst. 1 veterinárního zákona byla jako ohnisko nebezpečné nákazy paratuberkulózy vymezena hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové, reg. č. CZ 53019738 v Knapovci a reg. č. 53019750 v Dolním Houžovci. Dále v tomto rozhodnutí správní orgán (2) nařídil uzávěru všech stájí pro skot v ohnisku nákazy, jejich zřetelné označení výstražnou tabulí s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“ a jejich zajištění proti vstupu nepovolaných osob; (3) zakázal veškeré přesuny skotu mimo ohnisko nákazy do stád prostých nákazy a stád ozdravovaných. Tato opatření byla nařízena v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) a e) veterinárního zákona. Dále správní orgán nařídil (4) neprodlené provedení plošného kultivačního vyšetření trusu na paratuberkulózu u všech krav a jalovic starších 18 měsíců, (5) důsledné sledování zdravotního stavu skotu a utracení nebo nutné poražení k diagnostickým účelům u všech zvířat podezřelých z nákazy a (6) laboratorní došetřování (patologicko-anatomické a kultivační vyšetření) vzorků střevního traktu (patologicko-anatomicky změněné úseky tenkého střeva s korespondujícími mízními uzlinami) všech uhynulých a nutně poražených zvířat starších 18 měsíců. Tato opatření správní orgán nařídil v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona vzhledem k potřebě zjištění nákazové situace v hospodářství (7) pro následné rozhodnutí o použití buď radikální, nebo eliminační metody zdolání nákazy. V souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona bylo správním orgánem v tomto rozhodnutí dále (8) nařízeno průběžné provádění mechanického čištění a následné dezinfekce všech stájí chovatele, ošetření pastvin dolomitickým vápencem v dávce 1,2-1,5 t/ha a řádné zaorávání fermentované chlévské mrvy až po minimálně 3 měsících skladování se zajištěním samozahřátí chlévské mrvy.

Vyšetření nařízená v bodech 4 až 6 výroku rozhodnutí č. j. MVO/17/U/2004-731 ze dne 27. 2. 2004 byla provedena dne 18. 3. 2004 u 436 kusů dojnic a dne 13. 4. 2004 u 138 ks jalovic. Z těchto zvířat bylo kultivační vyšetření na paratuberkulózu uzavřeno jako pozitivní celkem u 4 ku-sů krav s identifikačními čísly CZ 136604511, CZ 109755511, CZ 136551511 a CZ 000096663 (viz laboratorní protokoly č. 448/125/04-06Pa ze dne 30. 6. 2004 a č. 450/156/04-06Pa ze dne 30. 6. 2004, oba vystavené Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně). Toto vyšetření odhalilo nízkou prevalenci infikovaných zvířat v hospodářství (0,70 %). Na základě těchto výsledků a prove-deného epizootologického šetření rozhodl správní orgán dne 10. 8. 2004 v rozhodnutí č. j. MVO/17 /U/2004-2100 (1) o použití eliminační ozdravovací metody a nařídil (2) provádění opakovaných plošných kultivačních vyšetření trusu na paratuberkulózu u všech krav a jalovic starších 18 měsíců v dotčených hospodářstvích chovatele prováděných v intervalech 5 až 7 měsíců; (3) neprodlené utracení nebo nutné poražení všech zvířat podezřelých z nákazy, a sice všech zvířat klinicky nemocných nebo z nákazy podezřelých, všech zvířat s pozitivním výsledkem kultivačního vyšetření trusu a všech potomků matek s pozitivním výsledkem kultivačního vyšetření trusu nebo orgánů narozených v posledních 12 měsících; (4) přemístění mladých zvířat vybraných k chovným účelům ihned po porodu mimo objekt porodny a kravína a jejich napojení mlezivem matky, vyšetřené při posledním kultivačním vyšetření s negativním výsledkem, a dále pak buď mléčnou náhražkou, nebo tepelně ošetřeným mlékem zahřátým na 80 °C po dobu minimálně 1 minuty. Dále v tomto roz-hodnutí správní orgán (5) stanovil podmínky k prohlášení nákazy za zdolanou, a to po dvou po sobě provedených negativních plošných kultivačních vyšetřeních trusu a po provedení závěrečného mechanického čištění a následné dezinfekce všech stájí pro skot chovatele a po závěrečném ošetření pastvin dolomitickým vápencem v dávce 1,2-1,5 t/ha. Cílem opatření dle bodu 2 výroku rozhodnutí, nařízeného v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) a § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, bylo vyřadit všechna zvířata, která by mohla vylučovat původce nákazy trusem nebo u kterých byla tato skutečnost prokázána kultivačním vyšetřením trusu a která by mohla být zdrojem infekce pro ostat-ní skot chovaný v hospodářstvích chovatele. Opatření dle bodu 3 výroku rozhodnutí byla správním orgánem nařízena v souladu s § 54 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona s přihlédnutím k tehdejším vědeckým poznatkům, které uváděly, že u kultivačně pozitivně vyšetřených zvířat na paratuber-kulózu je současně infikován i jejich plod narozený v posledním roce jejich života (případně u masivně infikovaných zvířat i v dřívějších letech jejich života). S ohledem na dlouhou inkubační dobu paratuberkulózy a s ohledem na minimalizování ekonomických dopadů nákazy na chovatele bylo chovateli umožněno tyto potomky přeřadit z odchovu do samostatně ustájeného výkrmu skotu a později je porazit. Opatření dle bodu 4 výroku rozhodnutí byla správním orgánem nařízena v sou-ladu s § 54 odst. 1 písm. j) veterinárního zákona vzhledem ke skutečnosti, že vnímavost k nákaze je v nepřímém vztahu s věkem zvířat a vzhledem ke skutečnosti, že původce nákazy bývá často u po-stižených zvířat vylučován do mléka a mleziva, které se následně stává zdrojem infekce pro telata v postiženém chovu. Nařízená teplota ošetření mléka při expoziční době 1 minuty zajistí spoleh-livou likvidaci původce nákazy v mléku a mlezivu postižených zvířat.

Dne 2. 3. 2009 správní orgán obdržel odborné stanovisko Metodického a konzultačního centra SVS ČR pro tuberkulózu, paratuberkulózu a mykobakteriózy zvířat a O. I. E. Referenční laboratoře pro paratuberkulózu a aviární tuberkulózu ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně (č. j. VÚVeL-113/2009/06 ze dne 25. 2. 2009), které navrhují správnímu orgánu zařazení nové diagnostické metody REAL TIME PCR (dále též „qPCR“) pro diagnostiku paratuberkulózy ze vzorků trusu v hospodářstvích ozdravovaných eliminační ozdravovací metodou. Vzhledem ke sku-tečnostem, že tato laboratorní metoda je vysoce specifická (je založena na přímém průkazu DNA původce ve vzorku trusu), je vysoce citlivá (řádově o 102 až 103 bakterií v jednom gramu trusu) oproti dosud využívané metodě kultivace trusu a je nepoměrně rychlejší (řádově 1 týden) oproti do-sud využívané metodě kultivace trusu, která poskytuje výsledky nejdříve po 10 týdnech kultivace, správní orgán umožnil chovateli dne 25. 3. 2009 rozhodnutím č. j. EPI/1698/2006-61 zařazení této diagnostické metody vedle stávající metody kultivačního vyšetření, s tím, že správní orgán pone-chává na rozhodnutí chovatele, zda k pravidelnému plošnému vyšetření trusu využije kultivačního vyšetření nebo vyšetření metodou REAL TIME PCR.

Za dobu trvání mimořádných veterinárních opatření správní orgán chovateli podle článku 3 rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. MVO/17/U/2004-2100 ze dne 10. 8. 2004 nařídil v souladu s § 54 odst. 1 písm. c) a d) veterinárního zákona řadu poražení nebo utracení krav, jejichž bakteriologické vyšetření při plošném vyšetření trusu bylo uzavřeno jako pozitivní a jejichž potomky bylo nařízeno přeřadit z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu a nejpozději po dosažení jejich jatečné zralosti je porazit.

Rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-2101 ze dne 10. 8. 2004 bylo chovateli nařízeno pora-žení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 136604511, CZ 109755511 a CZ 000096663.

Rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-532/05 ze dne 22. 2. 2005 bylo chovateli nařízeno pora-žení nebo utracení jalovice s identifikačním číslem CZ 100276953.

Rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-1698/05 ze dne 20. 7. 2005 bylo chovateli nařízeno pora-žení nebo utracení jalovic s identifikačními čísly CZ 018084953, CZ 018166953 a CZ 018112953.

Rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-1698/1 ze dne 21. 9. 2005 bylo chovateli nařízeno po-ražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 136540511, CZ 109884511, CZ 018098953, CZ 100609571, CZ 109794511, CZ 136594511, CZ 136552511, CZ 109875511, CZ 143433511, CZ 136650511, CZ 134707511, CZ 109892511, CZ 109583511, CZ 136660511, CZ 136527511 a CZ 018186953 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 100260953, CZ 135035953, CZ 100262953, CZ 100302953, CZ 100209953, CZ 135003953, CZ 135004953, CZ 100309953, CZ 100410953, CZ 100363953, CZ 100298953 a CZ 100300953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-1698/12 ze dne 9. 3. 2006 bylo chovateli nařízeno po-ražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018104953, CZ 143260511, CZ 109945511, CZ 109992511, CZ 143356511, CZ 109532511, CZ 149125511 a CZ 136590511 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 032726953, CZ 100385953, CZ 100387953, CZ 100400953, CZ 100401953, CZ 100409953, CZ 135090953 a CZ 135027953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-1698/14 ze dne 1. 8. 2006 bylo chovateli nařízeno po-ražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018180953 a CZ 102169505 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 135060953 a CZ 135099953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. EPI/1698/2006-17 ze dne 24. 8. 2006 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krávy s identifikačním číslem CZ 136672511 a přeřazení jejího potomka s identifi-kačním číslem CZ 153353953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. EPI/1698/2006-26 ze dne 18. 1. 2007 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 100682571 a CZ 143315511.

Rozhodnutím č. j. EPI/1698/2006-30 ze dne 21. 5. 2007 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krávy s identifikačním číslem CZ 143399511 a jejího potomka s identifikačním číslem CZ 153462953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. EPI/1698/2006-33 ze dne 24. 9. 2007 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krávy s identifikačním číslem CZ 100587571.

Rozhodnutím č. j. EPI/1698/2006-41 ze dne 8. 7. 2008 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018216953 a CZ 018225953 a přeřazení jejich potom-ka s identifikačním číslem CZ 199971953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. EPI/1698/2006-47 ze dne 4. 12. 2008 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018135953, CZ 018207953, CZ 018214953, CZ 018243953, CZ 032730953, CZ 100249953, CZ 100293953, CZ 100394953, CZ 100561953, CZ 109904511, CZ 135080953, CZ 136537511, CZ 136554511, CZ 136599511, CZ 143343511, CZ 143348511 a CZ 143489511 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 200024953, CZ 200049953, CZ 200037953, CZ 179014953, CZ 199958953, CZ 200032953, CZ 200041953, CZ 199985953, CZ 199967953, CZ 199990953, CZ 200027953 a CZ 177988953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. EPI/1698/2006-53 ze dne 15. 1. 2009 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 143487511, CZ 135086953, CZ 109771511 a CZ 032741953 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 200125953 a CZ 178009953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. 2009/4074/KVSE ze dne 24. 8. 2009 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018020953, CZ 018023953, CZ 018124953, CZ 018245953, CZ 018284953, CZ 100237953, CZ 100324953, CZ 100285953, CZ 109737511, CZ 109933511, CZ 135105953, CZ 135122953, CZ 135128953, CZ 143258511, CZ 143352511, CZ 143388511, CZ 143490511, CZ 153319953, CZ 153349953 a CZ 153467953 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 200139953, CZ 219159953, CZ 219161953, CZ 219172953, CZ 219179953, CZ 219212953 a CZ 219223953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. 2010/828/KVSE ze dne 16. 3. 2010 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018298953, CZ 153401953, CZ 018136953, CZ 100323953, CZ 136680953, CZ 143498511 a CZ 153396953 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 219164953 a CZ 219204953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. 2010/1882/KVSE ze dne 17. 6. 2010 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018146953, CZ 153399953 a CZ 153429953 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 219222953 a CZ 240077953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. 2010/2936/KVSE ze dne 1. 10. 2010 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018196953, CZ 100217953, CZ 100241953, CZ 100306953, CZ 100313953, CZ 135126953, CZ 143316511, CZ 153369953, CZ 153470953, CZ 153496953 a CZ 177845953 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 219132953, CZ 219140953, CZ 219181953, CZ 219215953 a CZ 219288953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. 2010/3829/KVSE ze dne 2. 12. 2010 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 100386953, CZ 100439953 a CZ 153446953 a přeřazení jejich potomka s identifikačním číslem CZ 240071953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. 2010/3829/KVSE ze dne 9. 12. 2010 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 178015953 a CZ 200000953.

Rozhodnutím č. j. 2011/1974/KVSE ze dne 8. 6. 2011 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 100403953, CZ 135127953, CZ 199969953 a CZ 200079953 a přeřazení jejich potomka s identifikačním číslem CZ 257164953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. 2011/4199/KVSE ze dne 9. 12. 2011 bylo chovateli nařízeno poražení nebo utracení krav s identifikačními čísly CZ 018274953, CZ 100425953, CZ 153373953, CZ 153509953, CZ 177942953 a CZ 177944953 a přeřazení jejich potomků s identifikačními čísly CZ 257194953 a CZ 257250953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Rozhodnutím č. j. SVS/2634/2012-KVSE ze dne 12. 7. 2012 bylo chovateli nařízeno pora-žení nebo utracení krávy s identifikačním číslem CZ 153501953 a přeřazení jejího potomka s identifikačním číslem CZ 257610953 z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu.

Splnění těchto výše uvedených opatření bylo následně kontrolováno správním orgánem a je doloženo záznamy o přesunech skotu v integrovaném zemědělském registru.

Dne 17. 10. 2012 byl v hospodářství reg. č. CZ 53019749 proveden odběr vzorků trusu od 396 ks skotu k plošnému laboratornímu vyšetření na paratuberkulózu. Tyto vzorky byly odeslány k vyšetření do Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Z těchto vzorků bylo metodou qPCR zjištěno celkem 28 ks vylučovatelek, z toho u 17 ks v množství do 102 v 1 g trusu (slabé vylučovatelky), u 8 ks krav s identifikačními čísly CZ 100365953, CZ 153452953, CZ 199980953, CZ 153491953, CZ 200025953, CZ 153416953, CZ 100294953 a CZ 135089953 v množství do 103 v 1 g trusu (střední vylučovatelky) a u 3 krav s identifikačními čísly CZ 153444953, CZ 153457953 a CZ 153471953 v množství 104 v 1 g trusu (silné vylučovatelky), viz protokol o zkoušce č. 303/12/ 01 ze dne 16. 11. 2012. V odborném stanovisku, které je součástí tohoto protokolu, je doporučeno okamžitě vyřadit 3 krávy, označené jako silné vylučovatelky a zbylých 8 krav, označených jako střední vylučovatelky, z chovu vyřadit postupně. Na základě tohoto zjištění bylo v hospodářství chovatele dne 22. 11. 2012 provedeno šetření a následně bylo dne 23. 11. 2012 rozhodnutím č. j. SVS/2012/036888-E chovateli nařízeno (1) neprodleně porazit nebo utratit krávy s identifikač-ními čísly CZ 153444953, CZ 153457953 a CZ 153471953 a zajistit laboratorní vyšetření (pato-logicko-anatomické a kultivační vyšetření) vzorků jejich střevního traktu (patologicko-anatomicky změněných úseků tenkého střeva s korespondujícími mízními uzlinami) na paratuberkulózu, (2) nejpozději do 15. 4. 2013 porazit nebo utratit krávy s identifikačními čísly CZ 100294953, CZ 100365953, CZ 135089953, CZ 153416953, CZ 153452953, CZ 153491953, CZ 199980953 a CZ 200025953 a zajistit laboratorní vyšetření (patologicko-anatomické a kultivační vyšetření) vzorků jejich střevního traktu (patologicko-anatomicky změněných úseků tenkého střeva s kores-pondujícími mízními uzlinami) na paratuberkulózu skotu a (3) jalovice s identifikačními čísly CZ 257225953, CZ 295594953, CZ 295595953, CZ 295602953 a CZ 295614953 (tj. potomky pozitivně vyšetřených krav) přeřadit z odchovu jalovic do samostatně ustájeného výkrmu a nejpoz-ději po dosažení jejich jatečné zralosti je porazit. Dále bylo při šetření dne 22. 11. 2012 chovateli sděleno, že o slabých vylučovatelkách (17 ks) bude rozhodnuto po ukončení vyšetřování všech vzorků odebraných v hospodářství chovatele a po analýze všech vyšetření těchto slabých vylučo-vatelek z průběhu let 2009 až 2012, jejímž cílem bude odlišit perzistentně infikovaná zvířata od zvířat pasivně vylučujících původce paratuberkulózy ze svého střevního traktu.

Dne 24. 1. 2013 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53019749 provedeno další šetření, během něhož bylo zjištěno, že krávy s identifikačními čísly CZ 153444953, CZ 153457953 a CZ 153471953 byly poraženy dne 23. 11. 2012 v jatkách reg. č. CZ 53910020 ve Vysokém Mýtě. Z 8 ks krav, jejichž poražení nebo utracení bylo nařízeno v bodě 2 výroku rozhodnutí č. j. SVS/2012/036888-E ze dne 23. 11. 2012, byly poraženy v jatkách reg. č. CZ 53910020 ve Vysokém Mýtě dne 7. 12. 2012 krávy s identifikačními čísly CZ 153452953, CZ 153491953, CZ 200025953, CZ 100365953 a CZ 199980953 a dne 1. 12. 2012 kráva s identifikačním číslem CZ 135089953. Dosud nebyly poraženy 2 krávy s identifikačními čísly CZ 100294953 a CZ 153416953, které chovatel dle svého sdělení nechá porazit po jejich otelení, a to při dodržení nařízené lhůty do 15. 4. 2013. Dále bylo při šetření dne 24. 1. 2013 zjištěno, že chovatel vyšetřil na paratuberkulózu všechny jalovice starší 12 měsíců žijící v hospodářství reg. č. CZ 53019750 v Dolním Houžovci ze vzorků trusu odebraného dne 26. 11. 2012. Vyšetření bylo provedeno ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně metodou qPCR s negativními výsledky (viz protokol o zkoušce č. 348/12/01 ze dne 11. 12. 2012). Tyto jalovice slouží k obratu mléčného stáda pro hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové.

Dále bylo při šetření dne 24. 1. 2013 zjištěno, že (1) v hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové bylo provedeno vyšetření všech krav a jalovic na paratuberkulózu metodou qPCR, (2) silné vylučovatelky byly neprodleně vyřazeny na základě rozhodnutí č. j. SVS/2012/ 036888-E ze dne 23. 11. 2012, (3) stejným rozhodnutím bylo rozhodnuto o vyřazení středních vylučovatelek ve lhůtě do 15. 4. 2013, z nichž zbývá k dnešnímu dni vyřadit 2 ks, (4) všechny vyšetřené jalovice v odchovu chovatele byly metodou qPCR vyšetřeny s negativními výsledky a (5) analýza prostředí chovu zvířat prokázala, že riziko infekce chovaných zvířat ze zevního pro-středí je velmi malé (viz protokol o zkoušce č. 166/12/01 ze dne 10. 8. 2012).

Současně byla při šetření dne 24. 1. 2013 provedena analýza všech vyšetření slabých vylu-čovatelek z průběhu let 2009 až 2012, žijících ke dni prováděné kontroly v hospodářství chovatele. Při této analýze byly označeny krávy s identifikačními čísly CZ 018276953, CZ 100235953, CZ 100314953, CZ 100384953, CZ 153335953, CZ 153379953, CZ 153386953, CZ 153499953, CZ 153506953, CZ 177839953, CZ 177916953, CZ 178010953, CZ 200069953, CZ 200095953, CZ 200116953, CZ 200143953, CZ 200144953, CZ 219183953 a CZ 240097953 jako krávy, které jsou s velmi vysokou pravděpodobností perzistentně infikovanými zvířaty a nejedná se u nich o pouhé pasivní vylučování původce paratuberkulózy z jejich střevního traktu.

Na základě skutečností zjištěných při kontrole chovatele dne 24. 1. 2013 nařídil správní orgán dne 25. 1. 2013 chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/009744-E nejpozději do 15. 4. 2013 porazit nebo utratit krávy s identifikačními čísly CZ 018276953, CZ 100235953, CZ 100314953, CZ 100384953, CZ 153335953, CZ 153379953, CZ 153386953, CZ 153499953, CZ 153506953, CZ 177839953, CZ 177916953, CZ 178010953, CZ 200069953, CZ 200095953, CZ 200116953, CZ 200143953, CZ 200144953, CZ 219183953 a CZ 240097953. O utracení nebo poražení těchto krav správní orgán rozhodl vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o slabé bakteriologické vylučo-vatelky původce paratuberkulózy do prostředí a o možný zdroj infekce pro další zvířata. Současně bylo správním orgánem v odůvodnění tohoto rozhodnutí konstatováno, že je možné předpokládat, že po odstranění slabých vylučovatelek, žijících v hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Tře-bové a po asanaci stájového prostředí a bezprostředního okolí stájí bude možné ukončit mimořádná veterinární opatření, nařízená chovateli z důvodu výskytu nebezpečné nákazy paratuberkulózy. Nadále však mohou dobíhat pozitivní výsledky kultivačních vyšetření krav, které však již byly, nebo budou vyřazeny z důvodu pozitivních výsledků vyšetření metodou qPCR.

Poslední plošný odběr trusu k bakteriologickému vyšetření, nařízený podle bodu 2 výroku rozhodnutí č. j. MVO/17/U/2004-2100 ze dne 10. 8. 2004, byl v hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové proveden dne 2. 6. 2013. Tyto vzorky byly vyšetřeny ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně dne 9. 7. 2013 metodou qPCR, přičemž DNA z Mycobacterium avium ssp. paratuberkuculosis byla detekována ve 13 vzorcích, přičemž u všech se jednalo o velmi nízká množství, 101 až 1,22 × 103 v 1 g trusu (viz protokol o zkoušce č. 164/13/01 ze dne 9. 7. 2013). Všech 399 odebraných vzorků trusu bylo, mimo provedené vyšetření metodou qPCR, vy-šetřeno i kultivačním vyšetřením, které bylo uzavřeno dne 16. 9. 2013 s negativními výsledky (viz protokol o zkoušce č. 164/13/01 ze dne 16. 9. 2013). Tímto výsledkem vyšetření byla potvrzena předpokládaná skutečnost, že ve všech 13 případech slabých vylučovatelek se jednalo pouze o pa-sivní průchod neaktivní infekce původce z prostředí střevním traktem 13 ustájených zvířat. Tímto výsledkem vyšetření byl splněn požadavek § 17 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona k ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.

Dne 9. 10. 2013 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové provedeno šetření, jehož cílem bylo dokladovat splnění mimořádných veterinárních opatření, nařízených roz-hodnutími č. j. MVO/17/U/2004-731 ze dne 27. 2. 2004 a č. j. MVO/17/U/2004-2100 ze dne 10. 8. 2004. Během provedené kontroly bylo konstatováno, že od 10. 8. 2004 do 2. 6. 2013 byla v hospo-dářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové prováděna v souladu s bodem 2 výroku rozhodnutí č. j. MVO/17/U/2004-2100 pravidelná plošná bakteriologická vyšetření trusu na paratuberkulózu u všech krav a jalovic starších 18 měsíců v intervalech 5 až 7 měsíců. Všechna provedená bakteriologická vyšetření byla provedena ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, v Metodickém a konzultačním centru SVS ČR pro tuberkulózu, paratuberkulózu a mykobakteriózy zvířat a O. I. E. Referenční laboratoři pro paratuberkulózu a aviární tuberkulózu, tj. na pracovišti, u nějž se dá předpokládat maximální odborná erudice pro laboratorní detekci vylučovatelů původce paratuberkulózy. Všechna provedená bakteriologická vyšetření byla provedena metodami kulti-vačního vyšetření a/nebo vyšetření metodou qPCR. Neprodlené utracení nebo nutné poražení všech zvířat podezřelých z nákazy, nařízených v bodě 3 výroku rozhodnutí č. j. MVO/17/U/2004-2100, byla správním orgánem kontrolována administrativní kontrolou průběžně, vždy po nařízení výše uvedených mimořádných veterinárních opatřeních. Splnění těchto opatření je doložitelné záznamy o přesunech skotu v integrovaném zemědělském registru. Tímto opatřením byl splněn požadavek § 17 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona k ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opa-tření. Chovatelská opatření, nařízená v bodě 4 výroku rozhodnutí č. j. MVO/17/U/2004-2100, byla správním orgánem kontrolována prostřednictvím namátkových kontrol, které proběhly po dobu trvání mimořádných veterinárních opatření v hospodářství chovatele ve dnech 10. 8. 2004, 22. 2. 2005, 20. 7. 2005, 21. 9. 2005, 9. 3. 2006, 1. 8. 2006, 24. 8. 2006, 18. 1. 2007, 21. 5. 2007, 24. 9. 2007, 8. 7. 2008, 4. 12. 2008, 15. 1. 2009, 24. 8. 2009, 16. 3. 2010, 17. 6. 2010, 1. 10. 2010, 2. 12. 2010, 9. 12. 2010, 8. 6. 2011, 9. 12. 2011, 12. 7. 2012, 17. 10. 2012, 22. 11. 2012 a 24. 1. 2013 a během nichž nebylo zjištěno porušení plnění nařízených mimořádných veterinárních opatření. Dále bylo při kontrole dne 9. 10. 2013 konstatováno, že k ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření podle § 17 odst. 1 veterinárního zákona zbývá splnit požadavek definovaný v § 17 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona, tj. provést závěrečné mechanické čištění a následnou dezinfekci všech stájí ohniska a závěrečné ošetření pastvin dolomitickým vápencem v dávce 1,5 t/ha. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/066244-E ze dne 9. 10. 2013, se kterým se zástupce chovatele seznámil a jeho převzetí podepsal.

Dne 6. 11. 2013 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové provedeno šetření, jehož cílem bylo specifikovat postup provedení závěrečného mechanického čištění a ná-sledné dezinfekce všech stájí ohniska. Toto šetření bylo provedeno za účasti chovatele, společnosti Tekro, s. r. o., odborného konzultanta v oblasti zvyšování biologické bezpečnosti chovů a snižování infekčního tlaku prostředí a Pavla Klabana, zajišťujícího praktické provedení závěrečného mecha-nického čištění a následné dezinfekce. S ohledem na mimořádnou odolnost původce paratuber-kulózy v zevním prostředí byl specifikován postup prací závěrečného mechanického čištění a ná-sledné dezinfekce stájí ohniska následovně: (1) stáje v hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové, reg. č. CZ 53019738 v Knapovci a reg. č. 53019750 v Dolním Houžovci se důkladně mechanicky očistí tak, aby byly vytvořeny podmínky k mytí a následné dezinfekci, (2) k mytí stájí bude použit mycí detergent Shift v koncentraci 1 %, umývat je nutno nízkým tlakem (do 100 barů) z důvodu zabránění zpětné rekontaminace, na veškeré plochy bude pěnovou aplikací nanesen 1,5% roztok mycího přípravku Shift s minimální 30 minutovou expozicí, po té proběhne vlastní mytí čistou vodou s tlakem do 100 barů. (3) Do vodovodní soustavy bude napuštěn 5% Biocid 30 + 5% kyselina fosforečná. Tento roztok se nechá v soustavě působit minimálně 1 hodinu. Do mléčné soustavy bude napuštěn 4% Biocid 30 + 5% kyselina fosforečná, vnitřní povrch mléčných tanků bude napěněn 4% roztokem Biocidu 30 s dobou expozice minimálně 1 hodinu. (4) umyté povrchy se nechají co nejvíce uschnout, (4) dezinfekce stájí a povrchů se provede pěnovým postřikem 3% roztoku GPC8, (5) dezinfekce stájové techniky bude po jejím mechanickém očištění a umytí pro-vedena 4% roztokem Biocidu 30. (5) vlastní dezinfekce stájí a povrchů bude provedena pěnovým postřikem 3% roztoku GPC8, (6) dezinfekce stájové techniky bude po jejím mechanickém očištění a umytí provedena 4% roztokem Biocidu 30. (7) na zdezinfikovaný povrch postýlek je možno po uplynutí 1 hodiny navézt čistou nezaplísněnou podestýlku, tvořenou ze 3 vrstev (první vrstva řezaná sláma s vápencem, druhá vrstva vysoušedlo Arid v dávce 1,5 kg/m2, třetí vrstva samotná sláma). (8) Po ukončení závěrečného mechanického čištění a dezinfekce bude ve stájích a jejich okolí pro-vedena deratizace. (9) Boudy pro telata budou umyty s pomocí 1% roztoku Shift a dezinfikovány 3% roztokem GPC8. Kbelíky a cucáky budou umyty a dezinfikovány 3% roztokem GPC8. (10) Chlévská mrva a veškeré odpady organického původu, vzniklé při mechanické očistě, budou z jednotlivých hospodářství ohniska nákazy odvezeny na polní úložiště hnoje v Dlouhé Třebové ke zkompostování, odkud budou nejdříve na podzim 2014 zaorány do orné půdy. (11) Pastviny budou ošetřeny dolomitickým vápencem v dávce 1,5 t/ha s přídavkem 5% prachového nehašeného vápna. (12) Dále bylo konstatováno, že po provedení závěrečné dezinfekce je nadále po dobu nejméně 5 měsíců nutno provádět průběžnou dezinfekci paznehtů v průchozí dezinfekční vaně 3× týdně při odchodu z dojírny 1,5% roztokem Biocidu 30 a boudy pro telata po každém vyskladnění telat umýt alkalickým detergentem Shift v koncentraci 0,5% a následně dezinfikovat 1% roztokem Biocidu 30.

Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/083411-E ze dne 6. 11. 2013, se kterým se zástupce chovatele seznámil a jeho převzetí podepsal.

Dne 10. 12. 2013 byla v hospodářství reg. č. CZ 53019749 v Dlouhé Třebové provedena kontrola závěrečného čištění a dezinfekce stájí ohniska. Při ní bylo zjištěno, že byl dodržen rozsah a postup jejího provádění, popsaný při šetření dne 6. 11. 2013. Tyto skutečnosti jsou dokumento-vány ve vnitropodnikové dokumentaci chovatele a dále vyplývají z protokolu o předání asanačních prací č. 13179/1 ze dne 29. 11. 2013, vystaveného Pavlem Klabanem, IČ 65682009, s místem podnikání v Lanškrouně, Mánesova 451. Dodavetelem dezinfekčních prací byla dne 15. 11. 2013 provedena kontrola účinnosti dezinfekce odběrem 6 stěrů po provedené dezinfekci, které byly vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc dne 5. 12. 2013 s výsledkem průměrného mikrobiálního zatížení 7 × 102 KTJ/100 cm2 (viz protokol o zkoušce č. TS 18593 – 18598/2013, vystavený dne 5. 12. 2013 Státním veterinárním ústavem Olomouc). Tento výsledek hodnotí pro-vedenou dezinfekci jako účinnou. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/083415-E ze dne 10. 12. 2013, se kterým se zástupce chovatele seznámil a jeho převzetí podepsal.

Vzhledem ke skutečnosti, že (1) chovatel splnil všechna opatření, nařízená rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-731 ze dne 16. 3. 2004 a rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-2101 ze dne 10. 8. 2004, (2) od nařízeného poražení nebo utracení skotu uplynula stanovená pozorovací doba a v jejím průběhu nedošlo k dalšímu onemocnění paratuberkulózou, ani nevzniklo podezření z této nákazy, (3) bylo provedeno závěrečné čištění, dezinfekce a deratizace v ohnisku nákazy, a to podle pokynů a pod dohledem úředního veterinárního lékaře způsobem, jenž vylučuje šíření nebo přežití původců nákazy a (4) u zvířat ohniska byla provedena příslušná klinická a laboratorní vyšetření, která byla uzavřena s negativními výsledky, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a), b) a c) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnu-tím č. j. MVO/17/U/2004-731 ze dne 16. 3. 2004 a rozhodnutím č. j. MVO/17/U/2004-2101 ze dne 10. 8. 2004.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opat-ření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 9. ledna 2014

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží: AVENA, spol. s r. o., datová schránka: x3epwh22

Na vědomí:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Dlouhá Třebová, datová schránka: 4h9bwsc,
Město Ústí nad Orlicí, datová schránka: bxcbwmg,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Krajské ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Ústí nad Orlicí, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Ústí nad Orlicí, datová schránka: 73qadir.

174229039_0_SVS_2014_000666_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf