Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zrušení MVO ze dne 4. 9. 2007, č.j. RED/1424/2007

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2012/029824-G      
Vyřizuje:   MVDr. Marie Vágnerová      
Telefon:   +420227010221      
V Praze dne:   30. 10. 2012      
 
Všem KVS a MěVS v Praze
SVL
ČMDU
KVL

Věc: Zrušení MVO ze dne 4. 9. 2007, č.j. RED/1424/2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás upozornit, že dne 1. listopadu 2012 nabývá účinnosti vyhláška ze dne 8. října 2012 č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

Touto vyhláškou se stanoví mimo jiné limity poklesu v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec nebo zvýšená úmrtnost drůbeže, při jejichž překroční jsou chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely podnikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě (§ 3 odst. 2)

Z tohoto důvodu SVS ruší Nařízením Státní veterinární správy (viz příloha) MVO ze dne 28. 6. 2007, č.j. 1013/2007/RED, ve znění MVO ze dne 4. 9. 2007, č.j. RED/1424/2007, která byla vydána z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy

Příloha č. 1:

Nařízení Státní veterinární správy o zrušení MVO ze dne 4. 9. 2007, č.j. RED/1424/2007

Příloha č. 2:

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.


Příloha č. 1:

Č. j.: SVS/2012/029611-G

Nařízení Státní veterinární správy

Čl. 1

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zrušuje ke dni 1. 11. 2012 mimořádná veterinární opatření ze dne 28. 6. 2007, č.j. 1013/2007/RED, ve znění mimořádných veterinárních opatření ze dne 4. 9. 2007, č.j. RED/1424/2007, která byla vydána z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky.

Čl. 2

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva.

V Praze dne 29. 10. 2012

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Narizeni_Statni_veterinarni_spravy_o_zruseni_MVO_AI_podepsane_UR.pdf

Vyhlaska_342_2012_Sb..pdf

Zruseni_MVO_ze_dne_4._9._2007_c.j._RED_1424_2007.pdf