Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace ZK KVL ČR

Informace ZK KVL ČR

ZK KVL ČR by chtěla prostřednictvím Zvěrokruhu pravidelně informovat členy KVL o důležitých a významných jednáních, usneseních a závěrech, příp. zajímavých událostech v mezinárodních orgánech a organizacích, kterých se zúčastníme nebo o kterých se dozvíme.To znamená, že kromě obsáhlejších cestovních zpráv věnovaných konkrétním akcím se budeme snažit podávat důležité informace, které by mohly zajímat naše členy i v mezidobí. Z tohoto důvodu považuji za důležité jako první uvést seznam zkratek, kterých je v agendě FVE, příp. WVA, při každém jednání velké množství a které se nutně budou vyskytovat i v našich sděleních. Jejich znalost je nezbytná pro snadné a správné pochopení textového sdělení.


Přehled nejpoužívanějších zkratek v rámci agendy FVE

ASVO – Asociace státních veterinárních úředníků
AVMA – Americká asociace veterinárních lékařů
BCVA – Britská veterinární asociace v chovech skotu
BSAVA – Britská veterinární asociace malých zvířat
CITES – Konvence o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy zvířat
CPD – postgraduální profesionální studium
CSF – klasická horečka prasat
EAEVE – Evropská asociace veterinárních fakult
EASVO – Evropská asociace státních veterinárních úředníků
EAVS – Evropská rada pro veterinární specializace
ECCVT – Evropský koordinační výbor pro výuku veterinární medicíny
EEA – Evropská agentura pro přírodní prostředí
EFSA – Evropský úřad pro zdravotní nezávadnost potravin
EMEA – Evropský úřad pro léky
EP – Evropský parlament
EPRUMA – Evropská komise pro pravidla používání veterinárních léků
EU – Evropská unie
EUA – Evropská asociace univerzit
Euro group – Evropský úřad pro animal welfare
EVERI – Evropská veterinární asociace pro výuku, výzkum a průmysl
FAO – Mezinárodní organizace pro potraviny a zemědělství
FECAVA – Federace evropských veterinárních asociací pro malá zvířata
FEEVA – Federace evropských veterinárních asociací pro medicínu koní
FEVIR – Federace evropských veterinářů pro průmysl a výzkum
FMD – slintavka a kulhavka
FVE – Federace veterinářů Evropy
GVP – správná veterinární praxe
IFAH – Mezinárodní federace pro zdraví zvířat
IVSA – Mezinárodní asociace studentů veterinární medicíny
LLL – systém celoživotního vzdělávání (používá se pro vysokoškolské pracovníky)
MEP – člen Evropského parlamentu
POM – léky pouze na předpis
SER – systém samohodnocení (v rámci evaluace veter. fakult)
SOP – standardní procedury (v rámci evaluace škol)
SVS – Asociace veterinářů v chovech ovcí (VB); státní veterinární správa (obecně v rámci EU)
TAIEX – Úřad pro technické zabezpečení
UEVH – Unie evropských veterinárních hygieniků
UEVP – Unie evropských praktických veterinárních lékařů
WAB – Světová buiatrická asociace
WAHVM – Světová asociace historiků veterinární medicíny
WAVA – Světová asociace veterinárních anatomů
WAVE – Světová asociace učitelů veterinární medicíny
WAWV – Světová asociace veterinářů pro volně žijící zvířata
WHO – Světová zdravotnická organizace
WSAVA – Světová veterinární asociace pro malá zvířata
WTO – Světová obchodní organizace
WVA – Světová veterinární asociace

Z jednání FVE

Léky

Při svém podzimním zasedání účastníci EPRUMA jednoznačně konstatovali, že k zajištění bezpečného používání antibiotik a minimalizace rozvoje rezistence bakterií je nutná úzká spolupráce všech zainteresovaných stran.

EPRUMA reprezentuje zájmy nejen veterinářů (FVE), ale i farmářů (COPA), průmyslu zdraví zvířat (IFAH) a evropské iniciativy pro trvalý rozvoj zemědělství (EISA).

Hlavním principem při používání veterinárních antimikrobiálních léků v programu správné veterinární praxe je heslo: „tak málo, jak je to jen možné – pouze tolik, kolik je nezbytně nutné“.

Přenos rezistence vůči antibiotikům se „přenáší“ oběma směry – od zvířat na člověka, a naopak – z člověka ke zvířatům.

Další pracovní jednání EPRUMA je plánováno na začátek letošního roku, kdy bude v této souvislosti diskutováno použití vakcín u potravinových zvířat.

Výuka

Reprezentanti všech vysokoškolských profesí diskutovali na jednání Asociace evropských univerzit reprezentující 800 univerzit ze 46 států implementaci Boloňské deklarace (bakalářské studium) do jednotlivých profesních programů (architektů, lékařů, dentistů, právníků, notářů, farmaceutů a veterinářů). Převažující názor mezi zástupci jednotlivých oborů byl takový, že je nutné zachovat víceleté studium „master degree“, a to z několika důvodů:

– není zde výraznější požadavek pracovního trhu (ze strany studentů i zaměstnavatelů) po absolventech 3 – 4letého bakalářského studia,

– jakýkoli kompromis mezi zdravím a bezpečností musí být odmítnut,

– je nebezpečí, že magisterské studium rozdělené do dvou cyklů nebude mít dostatečnou podporu veřejnosti (institucí).

Účastníci konstatovali, že Boloňská deklarace, která měla přispět k harmonizaci VŠ studia v EU, paradoxně naopak vytvořila větší nesoulad.

Transport společenských zvířat

UEVP souhlasí s prodloužením přechodného období pro Velkou Británii, Irsko, Švédsko, Finsko a Maltu a doporučuje, aby období kontroly při přeshraničním pohybu bylo prodlouženo o další dva roky.

GA UEVP navrhla zkrácení doby průkazu protilátek proti vzteklině ze 6 na 3 měsíce před transportem.

Účinná prevence šíření Echinoccocus multilocularis a chorob přenášených klíšťaty vyžaduje podle UEVP prodloužení doby aplikace léčby na sedm dní před transportem. Bude vyžadováno potvrzení o této léčbě v cestovním petpasportu.

Dále bylo navrženo, aby tetování jako platné označení zvířat při transportu bylo zcela odmítnuto. Jako jediný způsob oficiální identifikace při transportu (příp. i obecně) v rámci EU i mimo ní by mělo být označení čipem. Důvod: v rámci EU neexistuje jednotný systém označení zvířat tetováním, tzn. že se mohou vyskytovat v různých státech EU zvířata se stejným tetovacím číslem. Navíc neexistuje oficiální definice termínu „tetování zvířat“.

UEVP urguje Evropskou komisi s návrhem zřízení povinné centrální evropské databáze zvířat označených mikročipem.

MVDr. Vladimír Kyllar