Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Interní směrnice pro vymáhání pohledávek KVL ČR vůči členům

Interní směrnice pro vymáhání pohledávek KVL ČR vůči členům

1. Vymáhání členského příspěvku

(Splatnost do 28. února v roce)

1.1. 15. dubna pošle sekretariát dlužníkovi 1. výzvu (bez faktury) k zaplacení dlužného členského příspěvku s poučením o možnosti zahájit proti dlužníkovi disciplinární řízení, v němž může být za nezaplacení příspěvku uloženo disciplinární opatření až ve formě vyškrtnutí ze seznamu členů KVL.

1.2. 15. června pošle sekretariát dlužníkovi 2. výzvu (bez faktury) k neprodlenému zaplacení dlužného členského příspěvku s upozorněním, že v případě marného uplynutí lhůty pro zaplacení bude věc předána právnímu zástupci k vymáhání.

1.3. 1. srpna pošle sekretariát dlužníkovi doporučeně s doručenkou předžalobní upomínku (výzvu k zaplacení do 7 dnů od doručení). Současně předá sekretariát věc revizní komisi k zahájení disciplinárního řízení. RK podá návrh na zahájení disciplinárního řízení.

1.4. Po marné výzvě KVL udělí právnímu zástupci plnou moc, předá mu účetní podklady pro vymáhání a právní zástupce podá žalobu k soudu.

2. Vymáhání pokut uložených v rámci disciplinárního řízení a nákladů disciplinárního řízení

2.1. Po nabytí právní moci rozhodnutí čestné rady ( po uplynutí 15 dnů potřebných na odvolání ) a po uplynutí lhůty vykonatelnosti (tj. doby, do které má disciplinárně obviněný podle rozhodnutí zaplatit), vyznačí sekretariát na rozhodnutí čestné rady doložku o právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí.

2.2. Sekretariát pošle dlužníkovi po uplynutí lhůty vykonatelnosti, (15 dnů od právní moci rozhodnutí) výzvu k zaplacení spolu s upozorněním, že v případě nezaplacení bude věc předána právnímu zástupci k podání návrhu na exekuci.

2.3. Nebude-li v souladu s výzvou dle bodu 2.2. zaplaceno, sekretariát předá věc právnímu zástupci k podání návrhu na exekuci. KVL udělí právnímu zástupci plnou moc a právní zástupce podá návrh na exekuci.

2.4. V případě, že návrh na exekuci bude soudem zamítnut, bude dlužná částka standardně zažalována. Žalobu je třeba podat do 3 let od splatnosti pokuty či nákladů.

Přílohy:

1. Text 1. výzvy podle bodu 1.1.
2. Text 2. výzvy podle bodu 1.2.
3. Text předžalobní upomínky podle bodu 1.3.
4. Text výzvy podle bodu 2.2.

Schváleno představenstvem dne: 10.06.2016


Text 1. výzvy podle bodu 1.1.

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Novoměstská 1965/2,
621 00 Brno – Řečkovice
_________________________________________________________________

V Brně dne ……….

 

doporučeně

MVDr. …

PSČ:

_______________________

Výzva k zaplacení členského příspěvku

Vážený pane doktore,

kontrolou naší účetní evidence Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen “Komora”) zjistila, že jste jako její člen doposud nesplnil svoji příspěvkovou povinnost a v rozporu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky jste nezaplatil členský příspěvek za rok … stanovený ve výši …. Kč.

Uvedený příspěvek byl splatný dnem 28. 2. …. Jsme nuceni konstatovat, že jste doposud příspěvek nezaplatil.

Komora Vás proto vyzývá, abyste svoji zákonnou povinnost splnil a příspěvek ve výši …. Kč neprodleně na účet Komory č.ú. 35897022/2700 zaplatil a to pod v.s. …..

Vezměte současně na vědomí, že nezaplacení členského příspěvku je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení, v němž Vám může Komora uložit disciplinární opatření až ve formě vyškrtnutí ze seznamu členů, což by mělo za následek přerušení výkonu Vaší veterinární činnosti.

 

Komora veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Karel Daniel, prezident

v pověření: Sylva Skálová


Text 2. výzvy podle bodu 1.2.

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Novoměstská 1965/2,
621 00 Brno – Řečkovice
_________________________________________________________________

V Brně dne ……….

 

doporučeně

MVDr. …

PSČ:

_______________________

Výzva k zaplacení členského příspěvku

Vážený pane doktore,

dopisem ze dne 15.4. … Vás Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen “Komora”) vyzvala, abyste splnil svoji zákonnou příspěvkovou povinnost a zaplatit roční členský příspěvek za členství Komoře v roce … ve výši ….,- Kč. Opakovanou kontrolou účetní evidence Komora zjistila, že jste přes učiněnou výzvu svoji příspěvkovou povinnost nesplnil a příspěvek nezaplatil.

Komora Vás proto opětovně vyzývá, abyste svoji zákonnou povinnost splnil a příspěvek ve výši ….,- Kč neprodleně na účet Komory č.ú. 35897022/2700 zaplatil a to pod v.s. …..

Konstatujeme současně, že v souladu se sdělením, které jste obdržel v naší předchozí výzvě k zaplacení byl revizní komisi na Vaši osobu dán podnět k zahájení disciplinárního řízení, v němž, jak již bylo uvedeno, Vám může Komora uložit disciplinární opatření až ve formě vyškrtnutí ze seznamu členů. Revizní komise je však připravena z důvodu zániku materiální stránky Vašeho deliktního jednání návrh nepodat, popřípadě již podaný návrh vzít zpět, pokud členský příspěvek na základě této výzvy uhradíte.

 

Komora veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Karel Daniel, prezident

v pověření: Sylva Skálová


Text předžalobní upomínky podle bodu 1.3.

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Novoměstská 1965/2,
621 00 Brno – Řečkovice
_________________________________________________________________

V Brně dne ……….

 

doporučeně

MVDr. …

PSČ:

_______________________

Upomínka platby členského příspěvku

Vážený pane doktore,

kontrolou naší účetní evidence Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen “Komora”) zjistila, že jste jako její člen doposud nesplnil svoji příspěvkovou povinnost a v rozporu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky jste nezaplatil členský příspěvek za rok 2014 stanovený ve výši ….,- Kč.

Uvedený příspěvek byl splatný dnem 28. 2. 2014. Příspěvek jste nezaplatil ani po obdržení našich předchozích dvou výzev a jste tedy počínaje dnem 1. 3. 2014 nadále v prodlení s platbou.

Komora Vás proto vyzývá, abyste nejpozději do sedmi dnů od doručení tohoto dopisu na účet Komory č.ú. 35897022/2700 dlužnou částku ….,- Kč zaplatil a to pod v.s. …..

Berte, prosím, tuto upomínku jako poslední krok Komory před podáním žaloby a jako svoji možnost vyhnout se soudnímu řízení. Po marném uplynutí stanovené lhůty Komora věc bez dalšího předá svému právnímu zástupci s pokynem ke zpracování a podání příslušné žaloby.

V případě soudního vymáhání pohledávky se Váš dluh dále navýší o příslušenství pohledávky, tj. o zákonný úrok z prodlení, soudní poplatek a náhradu nákladů právního zastoupení v řízení.

Vezměte současně na vědomí, že nezaplacení členského příspěvku je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení, v němž Vám může Komora uložit disciplinární opatření až ve formě vyškrtnutí ze seznamu členů, což by mělo za následek přerušení výkonu Vaší veterinární činnosti.

 

Komora veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Karel Daniel, prezident

v pověření: Sylva Skálová


Text výzvy podle bodu 2.2.

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Novoměstská 1965/2,
621 00 Brno – Řečkovice
_________________________________________________________________

V Brně dne ……….

 

doporučeně

MVDr. …

PSČ:

_______________________

Výzva k zaplacení uložené pokuty a náhrady nákladů disciplinárního řízení

Vážený pane doktore,

rozhodnutím čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen “Komory”) ze dne …. sp. zn. …. Vám bylo uloženo disciplinární opatření, kdy Vám byla stanovena povinnost zaplatit pokutu ve výši … Kč. Stejným rozhodnutím Vám byla uložena povinnost zaplatit na náhradě nákladů řízení částku … Kč. Obě tyto částky byly splatné do 15 dnů od právní moci uvedeného rozhodnutí. Rozhodnutí nabylo právní moci dne … a stalo se tak vykonatelným dne …

Konstatujeme, že jste ani jednu z uvedených povinností dle rozhodnutí čestné rady ve lhůtě vykonatelnosti nesplnil.

Komora Vás proto vyzývá, abyste nejpozději do sedmi dnů od doručení tohoto dopisu na účet Komory č.ú. 35897022/2700 obě částky, a to pokutu ve výši … Kč a náhradu nákladů řízení ve výši … Kč, zaplatil .

Vezměte laskavě na vědomí, že pokud svoji povinnost dle zmíněného rozhodnutí nesplníte, bude Komora nucena podat s využitím svého právního zástupce návrh na zahájení exekučního řízení a Váš dluh vymáhat exekučně. V takovém případě se Váš dluh dále navýší o příslušenství pohledávky, tj. o zákonný úrok z prodlení, náhradu nákladů právního zastoupení v řízení a náklady exekutora.

 

Komora veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Karel Daniel, prezident

v pověření: Sylva Skálová

________________________________
Poslední revize dokumentu 06/2016

Interni_smernice_pro_vymahani_pohledavek_KVL_CR_vuci_clenum.pdf