Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsem to viděl já

JAK JSEM TO VIDĚL JÁ

ANEB POSTŘEHY Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Zasedání představenstva KVL ČR se uskutečnilo 30. 8., tentokrát tedy v sobotu, protože jeho součástí, nejdůležitější(?), bylo společné zasedání s předsedy okresních sdružení KVL ČR. Byl jsem předsedou redakční rady požádán o mé postřehy, a tak nyní píšu, jak jsem to viděl já.

Pokud předpokládáme, že komorový časopis je s velkým zájmem pročítán (skoro) všemi členy KVL, měl by být program jednání představenstva pravidelně před jednáním zveřejňován. Je to jedna z možností, jak se členové a okresní sdružení KVL mohou na programu podílet a přispět tím k větší efektivitě výsledků jeho jednání.

Tak tedy program srpnového zasedání byl následující:

1. Zahájení a zprávy prezidenta, revizní komise a čestné rady
2. Kontrola úkolů
3. Zprávy pracovních komisí EK, LK, VK, ZK, RR
4. Zpráva sekretariátu
5. Informace o přípravě XVII. sněmu KVL ČR
6. Různé: Projekt „Blue Dog“
Informace o sporu s firmou Sano
Schvalování osvědčení nových členů KVL

Po přestávce na společný oběd zasedání představenstva pokračovalo s předsedy OS KVL podle tohoto programu:

1. Novinky ze SVS – MVDr. M. Malena, MVDr. Z. Semerád
2. Diskuse
3. Stručné zprávy předsedů pracovních komisí představenstva
4. Přestávka
5. Aktuální legislativní vývoj
6. Diskuse
7. Organizace sněmu

Po zahájení jednání prezidentem KVL ČR MVDr. K. Danielem a zjištění, že představenstvo je jako orgán usnášeníschopné, se rozběhlo naplňování programu v obvyklém pracovním ovzduší. MVDr. Daniel nás seznámil se zprávou o své činnosti slovy, že jednotlivé informace byly podávány průběžně e-mailovou poštou. Představenstvo tedy zprávu vzalo pouze na vědomí.

Stejně tak jsme vzali na vědomí zprávy RK a ČR, avšak zápisy z činnosti obou orgánů jsou, na rozdíl od zprávy prezidenta, přílohou zápisu z jednání představenstva. V rámci kontroly úkolů informoval předseda legislativní komise o modernizaci webových stránek podle mých informací dosud nefungujících. Nejsem si však vědom, že by byla v průběhu projednávání podána informace o finanční stránce realizace, nebo dokonce schválena smlouva, na jejímž základě by se změna web stránek mohla tvořit. Očekával bych, že ekonomické podklady budou pravidelně součástí takto zásadních materiálů.

Při kontrole převelice důležitého úkolu vzdělávací komise bylo sice stroze konstatováno, že právníci KVL připravují smluvní vymezení učebních praxí (posluchačů VI. roč. VFU) na soukromých veterinárních klinikách, ovšem další informace pro představenstvo, natož hlasování čí schválení materiálu nenásledovalo. Jednání s rektorem na toto téma se uskuteční 1. 10. 2008. Tuto problematiku osobně považuji za velmi závažnou. Na jejím projednání, stejně tak jako samotném jednání s rektorem VFU by se měla podílet i legislativní komise.

Jednotlivé body této problematiky by však měly být nejprve důkladně a hlavně fundovaně projednány a schváleny v představenstvu. Závěry v konkrétní podobě by pak byly podkladem a zároveň mandátem zástupců představenstva KVL k jednání s vedením VFU. Necelá hodina času, která byla pro přípravu naplánována až těsně před samotným jednáním s VFU, je samozřejmě naprosto nedostatečná a nesvědčí o přílišné pozornosti věnované této problematice.

Také jsme se dozvěděli, že formulář pro posuzování dědičných vad byl vypracován, předán ke zveřejnění, nicméně k nahlédnutí představenstvu předložen nebyl. Navíc z informace nebylo jasné, kdo se na finalizaci podílel, zda celý klub posuzovatelů (jak by to mělo být) nebo jen někdo? Ale, úkol splněn.

Další úkol hodnocení PR agentury: Dr. Daniel jen předložil monitoring tisku jako důkaz činnosti. Z diskuse vyplynulo konstatování, že jsme si vybrali PR agenturu, ale úkoly pro ni nemáme a požadavky na ni nevznášíme. Kde je tedy chyba? Musí posoudit každý sám.

Legrační mi připadl bod – úkol pro mě: webovou adresu, kterou na dotaz ZK zaslala rakouská veterinární komora, předá Kyllar Rychlíkovi. Pan kolega Rychlík asi nemluví s paní Horákovou (pracovnice sekretariátu), takže já mám dělat prostředníka – „Vot eto bolšája organizacia“.

Patrně důležitým bodem jednání bylo opětovné schvalování respektive výběr tvůrce programu pro evidenci petpasů. Klasika táhnoucí se několik let kvůli několika nespokojeným jedincům?

Abych pravdu napsal, „my brain capacity“ na tento složitý problém nestačí. Vybíralo se ze čtyř uchazečů (informace prý byly na e-mailech – jak jinak). Problematiku připravovala prezidentem ad hoc ustavená komise (jiná než ta před půl rokem představenstvem schválená a jejíž mluvčí tehdy vytkl prezidentovi, že pracovní komisi pověřené úkolem nedal prostor a důvěru.?!). Na moji žádost – prosbu – byly před hlasováním sděleny aspoň stručné charakteristiky návrhů. I přesto, pokud jsem stále v obraze, tak se hlasovalo o něčem, co už bylo odhlasováno, aniž by se předchozí rozhodnutí s odůvodněním zrušilo. Ve dvou kolech tajného hlasování byla vybrána již druhá firma D., podle mých vědomostí ta daleko nejdražší. Vytvoření nového programu evidence a první rok provozu by nás tak mělo vyjít lehce přes 700 000 Kč a každý další rok přes 300 000 Kč včetně DPH. Asi právě proto nám pan prezident asi za dvě hodiny po platném hlasování sdělil, že firma D. ano, ale že smlouvu nepodepíše, pokud to nebude za míň peněz, než bylo v návrhu! Tomu už nerozumím vůbec. To snad měl říct před hlasováním a ne pak fakticky říct, že nesplní rozhodnutí představenstva.

A jdeme dál: Zprávy pracovních komisí: EK – informace o činnosti nebyla přednesena pro nepřítomnost předsedy komise. LK – informaci přednesl předseda Dr. Rychlík. Ve svém vystoupení mimo jiné konstatoval, že komise sice přijala znění materiálu Nebezpečná plemena psů, ale materiálem se nezabývala. Dr. Rychlík také navrhl zrušení paragrafu 4 a 8 profesního řádu. Návrh nebyl hlasováním představenstva přijat. VK – informace o přípravě semináře „Koliky koní…“ a semináře pro říjnový sněm KVL ČR. Ani malá zmínka o plánovaném setkání a jednání se zástupci VFU (viz výše).

ZK – informoval předseda komise s tím, že o činnosti jsou všichni členové KVL pravidelně informování písemnou formou na stránkách časopisu Zvěrokruh. Pro účast na GA FVE v Hannoveru (11. 2008) jsem navrhl předsedu ZK + jeden. Iniciativně se přihlásil prezident. Na mítink Statutory bodies v Bruselu 23. 9. se naopak nepřihlásil nikdo, bude neobsazeno.V otázce smlouvy se společností Guarant na pořádání Světového veterinárního kongresu 2013 jsem navrhl zvážení možností odstoupení od smlouvy a vypsání výběrového řízení. Dr. Rexa odstoupení nedoporučil. RR – zprávu přednesl Dr. Rejnek a je včetně hodnocení práce PR agentury přílohou č 4. zápisu. Současně Dr. Matušina oznámil zastavení prací na almanachu. Jeho výstižné vyjádření proč, je také písemnou přílohou zápisu.

Představenstvo opět pověřuje pracovní komisi pro medializaci upřesněním požadavků na agenturu EURO PR. Nevím, proč jenom mediální komisi a ne všechny pracovní komise. Jaké požadavky se budou upřesňovat, nebo už nějaké představenstvo schválilo? U této komise se v zápisu objevil také tento úkol: Představenstvo ukládá, aby si pracovní komise pro medializaci ze svých řad zvolila jednu odpovědnou osobu. ??? A já jsem měl za to, že v mediální komisi jsou odpovědní všichni její členové. A nebo, co když tam není odpovědný nikdo? Jak se to pozná?

Zprávu o činnosti sekretariátu přednesenou Mgr. Rexou představenstvo schválilo jednohlasně. V části věnované přípravě sněmu jsme se dozvěděli, dokonce odhlasovali, že celý sněm bude moderovat profesionální spíkerka, kterou vybere PR. Připomínky, že odborná neznalost profesionálního spíkra komorové problematiky může činit problémy, nenašly odezvu. Takže věřme, že bude aspoň atraktivní. Kuloárně padl návrh na Lucii B. Osobně věřím, že by byla ozdobou.

Z bodu různé nelze nevzpomenout, že hlasováním představenstvo zamítlo návrh Dr. Matušiny, aby byla na sněmu členská základna informována o nákladech na tvorbu programu pro registraci petpasů. Že by nějakých 3/4 mega + dalších 1/4 mega každý rok (viz výše) nestálo za řeč, vlastně za hlasování? A co tak povinnost informovat členy daná zákonem?

Schválením nových osvědčení a stanovením termínu příštího jednání představenstva byl dopolední program představenstva naplněn.

Co mi v programu ještě chybělo? Jakákoli informace, příprava či organizace World Rabies Day! O co jde? Světová veterinární organizace, kde nás dlouhá léta zastupuje současný prezident KVL ČR, pořádá 28. 9. světový den boje se vzteklinou. Mimo jiné výtečná možnost, jak připomenout veřejnosti ničím nezastupitelný podíl veterinární profese na tlumení této choroby a zdůraznit význam veterináře pro společnost (viz One World – One Health program).

Odpolední program, společný pro představenstvo a předsedy OS KVL, zahájilo vystoupení pozvaných zástupců SVS doc. MVDr. M. Maleny a MVDr. Z. Semeráda. Po jejich připraveném, konkrétním a jasném úvodu do problematiky především bluetongue se rozvinula velmi bohatá a podnětná diskuse. Bylo konstatováno množství problémů s vakcinací spojených jako např. nedostatečná informovanost chovatelů, nerespektování rozdílnosti charakteru přidělovaných okrsků vakcinace, nedostatečné množství vakcíny vyvolané především množstvím neregistrovaných zvířat apod. Konstatováno bylo, že nákazová situace katarální horečky v Evropě je velice vážná.V zahraničí dochází k obrovským ekonomickým ztrátám. Diskuse k bluetongue, která měla asi proběhnout na jiném fóru (přítomno bylo necelých 30 % předsedů OS KVL), zkrátka opět připomněla, že finanční efekt akce je opět ‘až na prvním místě!’ Lze pochopit obavy veterinářů o ekonomický výsledek jejich práce v oblastech s malou koncentrací zvířat, ale i to občas patří k naší práci. Tady je nutno vidět naší práci z hlediska budoucnosti naší profese a jejího postavení ve společnosti. Je to důkaz toho, že jsme kompetentní, potřební a nepostradatelní v provádění preventivních opatření u chovatelů. Ředitel Malena se to v rámci diskuse snažil, jak jsem pochopil, opakovaně zdůraznit. Vzhledem k tomu, že se diskuse na toto téma neúměrně protáhla, musel jsem v následující přestávce odejít. Nedočkal jsem se tudíž toho, co jsem pokládal za nejdůležitější bod programu celé „veterinární soboty“, a to diskuse s předsedy OS KVL! Již zmíněná nízká účast zástupců okresních sdružení ale bohužel nevytvářela ty správné předpoklady k naplnění nejen mých očekávání.

O vlastním průběhu této části společného zasedání vás jistě bude informovat váš předseda OSKVL.

Jak asi vyplynulo z mého popisu průběhu jednání představenstva KVL ČR, nejsem s metodami realizace našeho poslání spokojený. Věřte, že nejsem sám. Je třeba si uvědomit, že jsme správní orgán se vší důležitostí a významem. Stát udělil Komoře nejen právo udělování licence, ale také povinnost zastávat se práv, postavení a prestiže veterinární profese s vidinou budoucnosti. Má k tomu prostředky, ale musí je náležitě používat.

Kladu tedy opět otázku: Není opravdu čas na změnu?

MVDr. Vladimír Kyllar, CSc.