Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsme porcovali medvěda

  Z ČINNOSTI KOMORY

Dne 26. 11. 2008 se uskutečnilo první jednání představenstva KVL ČR po „úspěšném a hlavně výraznou účastí členské základny poznamenaném“ sněmu, konaném 11. 10. 2008 na Seči. Zcela upřímně musím říci, že cítím veliké rozčarování nad totálním nezájmem členské základny o věci veřejné, které se spíš více než méně dotýkají kvality a kvantity naší práce. Nevím, nakolik si každý uvědomuje, jak moc ztrácí možnost ovlivnit věci budoucí svou neúčastí v kontrole a podávání podnětů pro činnost naší stavovské organizace. Jak směšné a nicotné jsou výmluvy na nedostatek času a na pracovní vytížení většiny kolegů v terénu. Až převládnou vlivy jednotlivců i organizací, které dnes a denně útočí a snaží se oklestit pravomoci veterinárních lékařů, nač se budete vymlouvat pak? Až budete rádi za každého klienta a budete dohánět svůj finanční profit činností mimo svou profesi, vzpomenete si na stavovskou organizaci, která se mohla za vás bít na správných místech, kdybyste si ji včas všímali? Necháme si zemědělskými organizacemi, prodejnami chovatelských potřeb či různými laickými chovatelskými sdruženími vzít, zatím svobodnou, možnost rozhodovat o naší práci? Budeme nadále přihlížet k nekalým způsobům podnikání těch z nás, kteří nedbají na stavovskou čest, profesní přísahu a nezdráhají se porušovat jakékoliv zákony či normy pro hromadění mrzkého zisku? Ale k programu jednání představenstva, které započalo ve 13.00 hodin:

Jako první bod jednání nám byl zástupcem firmy Drossera, s. r. o., předveden první pokus o vytvoření tolik očekávaného a diskutovaného modernizovaného systému pro evidenci petpasů. Bohužel, ne vše se daří tak hladce, jak bychom chtěli, a proto po zjištění několika „jen technických nedostatků“ byla prezentace ukončena a domluvena další schůzka pracovní skupiny s firmou Drossera, s. r. o., na doladění. Nedostatky ukázaly, že je nutné, aby se této schůzky „pro změnu“zúčastnil i kolega Matušina. Takže neztrácejme naděje, systém se klube. Doufejme jen, že mezitím, než se vyklube, nám páni politici nezruší zákonnou povinnost evidence petpasů …

Následně začala oficiální schůze běžnou agendou jako kontrola usnášeníschopnosti, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu.

Poté vystoupil další host kolega Šimr, který již několik let působí v organizaci ÚKOZ při Ministerstvu zemědělství, a seznámil nás s aktuální situací a s činností této organizace. Podle posledních novelizačních úprav zákona funkce ÚKOZ jako takové k 31. 12. 2008 končí a její agenda se rozčlení na správní oddělení ochrany zvířat při MZe a vlastní poradní orgán ministra v dané oblasti. Po vystoupení kolegy došlo napříč představenstvem ke konsenzu, že budeme nadále delegovat kolegu Šimra pro zastoupení v tomto poradním orgánu. Vzhledem k tomu, že náklady na tuto činnost bude hradit Komora, stane se kolega externím členem legislativní komise.

Následující body se týkaly přednesení zprávy prezidenta, revizní komise a čestné rady. Za zmínku stojí zpráva revizní komise, ve které jsme se dozvěděli o nových trendech ve stížnostech podávaných k tomuto komorovému orgánu.

Za prvé narůstá počet stížností, ať již od veřejnosti nebo kolegů z praxe, upozorňujících na nelegální či nefér jednání kolegů v praxi. Dokonce stoupá počet pokusů o výkon veterinární činnost ze strany nejen nečlenů KVL, ale i ze strany absolutních laiků! Bohužel, v tomto směru není jednoduché se bránit a revizní komise prý nemá dostatečné páky ke zjednání pořádku.

Za druhé se začínají více vyskytovat stížnosti podávané k revizní komisi právními zástupci klientů, kteří začínají klást stále vyšší nároky jak na dokumentaci provedených úkonů, tak na případnou posudkovou činnost v rámci revizního řízení. Máme se nač těšit. Doby bohémství a heriotovského léčitelství jsou nadobro pryč.

V posledním bodě před přestávkou jsme zkontrolovali úkoly vyplývající z minulé schůze představenstva, které z většiny byly splněny či jsou v dalším řízení. Drobnou poznámku snad jen k nové podobě webových stránek Komory. Také jejich úpravy a nedostatky budou řešeny pracovní skupinou, společně s programem na evidenci petpasů.

Po občerstvení a protažení se v kuloárech jsme s malým (záměrně zdůrazňuji, že jen s malým, skutečně to je výjimka) časovým skluzem přešli do druhé půle jednacího dne.

Proběhlo celkem běžné předání zpráv z činností jednotlivých pracovních komisí a sekretariátu. Na chvíli jsme se zasekli pouze u problematiky „porcování medvěda“ , neboli při schvalování různých dotací, příspěvků a odměn. Kolega Matušina opakovaně požadoval stanovit alespoň obecné záměry a pravidla pro poskytování financí ze strany KVL na různé akce sportovní, vzdělávací, propagační či v rámci nadačního či sociálního programu. Jen těsným hlasováním byl tento úkol schválen a zadán k vypracování ekonomické komisi.

Předposledním a myslím, že styčným bodem programu byla diskuse o rámcovém plánu činnosti orgánů KVL pro zbytek volebního období. Zde si dovolím drobnou osobní poznámku a sice, že jsem na tomto místě původně očekával, na sněmu avizovaný bod, bilancování činnosti Komory. Ovšem nabývám stále více přesvědčení, utvrzované jak situací na Seči, tak i událostmi posledních týdnů a v souvislosti s rozhovory s některými kolegy v praxi, že není nutné bilancovat stav, který nemá zájmu a ohlasu veterinární veřejnosti. Budeme se asi muset smířit s citací viceprezidenta (viz poslední věta úvodního slova Zvěrokruhu 11/2008) ve smyslu správnosti všech kroků činěných představenstvem Komory za situace, kdy není slyšet slov kritiky adresné a konstruktivní, na které je znát alespoň trocha zájmu o dění. Ohodnotil bych tento stav slovy, každá společnost si zaslouží takovou vládu, jaká je ona sama.

Zkrátka, v rámci tohoto bodu jednání se rozvinula vcelku zajímavá debata o tom, jak by se dala směřovat další práce Komory v jednotlivých jejích agendách. Pro představu bych zmínil návrh na vytvoření iniciativy pro otevření a aktualizaci zákona o Komoře (akce mnohdy až příliš démonizovaná), návrh na vypracování nového volebního systému do orgánů Komory pružněji reagujícího na aktuální situaci a dávajícího možnost více narušit přílišnou konstantnost složení vrcholného orgánu. Návrh na zapojení zástupce KVL do vládní Atb komise pro objektivnější informování o roli veterinářů při potírání možnosti průniku Atb do potravinového řetězce. Návrh na zlepšení informovanosti a většího zapojení okresních sdružení KVL do práce představenstva a mnohé jiné.

Posledním bodem jako obvykle bylo formální schválení osvědčení pro nové kolegy a jejich přijetí do našich řad. Tentokráte proběhlo přijetí v klidu, neboť byli všichni absolventy fakulty všeobecného lékařství, ale téměř polovina z nich pocházela ze Slovenska. Je to snad reakce na nemalý vstupní poplatek, který je při vstupu do Slovenské veterinární komory nutno uhradit?

Na závěr musím konstatovat, že za uplynulou polovinu volebního období, které jsem v představenstvu strávil, se jednalo o jedno z nejklidnějších zasedání, bez výrazných bodů sporu či osobních útoků. Těžko lze posoudit, zda tento stav způsobilo aktuální složení představenstva, předvánoční nálada či snad letargie, nebo dokonce už i zde nezájem o práci v představenstvu. Ale musím říci, že i mnohdy nesmiřitelní soupeři se tentokráte byli schopni vzájemně tolerovat a někdy i s úsměvem docílit vzájemného konsenzu. Nezbývá než si jen přát – „jen houšť a větší kapky “.

 
MVDr. Radek Mašín