Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsme si poseděli sami i s předsedy …

  Z ČINNOSTI KOMORY
MVDr. Pavel Raška

To vše se uskutečnilo v části kongresového sálu Kongres & Golf hotel Resort Darovanský dvůr nedaleko Rokycan v pátek 14. 5. 2010.

Tentokráte se tradičně musel „řídicí trust“ komory (rozuměj představenstvo) sjet na své zasedání v předvečer XIX. sněmu KVL ČR, aby nejen probral běžnou aktuální agendu, zpreciznil program jednání sněmu, ale i podiskutoval s předsedy základních stavebních kamenů naší organizace. To vše se uskutečnilo v části kongresového sálu Kongres & Golf hotel Resort Darovanský dvůr nedaleko Rokycan v pátek 14. 5. 2010. Samostatné jednání představenstva začalo již krátce po deváté hodině ranní, což pro některé členy znamenalo kontinuální „naskladňování“ v průběhu zasedání. Dojezdová vzdálenost z Moravy byla mezi 300–400 km s nezbytnou ochutnávkou všech radostí dálnice D1, včetně zhodnocení technického stavu promenády kamionů seřazených před Barrandovským mostem. Pouze těm z nás, kteří přijeli z pracovních důvodů již den předem, se podařilo poměrně zdárně dodržet čas zahájení. Nicméně usnášeníschopnost byla potvrzena prezidentem hned v úvodu a mohlo se začít.

Radostně zašeptat: „TAK a JDEME NA PIVO(A)!„
V úvodní zprávě prezidenta jsme se dozvěděli, jaká jednání statutární zástupce Komory během posledního měsíce absolvoval i která pozvání v rámci reprezentace stavu přijal a kam jej v nejbližších týdnech vyšleme. Posvětili jsme tedy nejen účast na kongresu slovenských komorových kolegů v posledním květnovém víkendu v Nízkých Tatrách, ale i účast na jachtařských závodech v Polsku, který organizuje partnerská polská stavovská organizace. Posádku si ze členů Komory sestaví kolega Rychlík sám, takže nezbývá nežli popřát české sestavě dobrý vítr na Mazurech.

Krátká diskuse proběhla i kolem chystané novelizaci profesního řádu, kde bude sněmu navrženo zavázat členy k další povinnosti, a to zaslat písemně na sekretariát čestné prohlášení o uzavření pojistky jinou formou nežli účastí na rámcové pojistné smlouvě. Tu již léta Komora uzavírá prostřednictvím makléřské fi rmy hromadně pro své členy za velmi výhodných podmínek. Komora tímto očekává zpreciznění přehledu o těch, kteří svou zákonnou povinnost neplní, a následně tedy bude i disciplinárně vymahatelná. Absence pojistky by tak již neměla být až překvapivým zjištěním pro revizní komisi v rámci šetření profesních pochybení našich členů.

Podstatně více času, jednání i sil si vyžádala diskuse nad rozdílným pohledem alma mater a Komory na výkon disciplinárních funkcí nad zaměstnanci VFU, kteří jsou členy Komory a věnují se klinické praxi. VFU v současné době jednoznačně odmítá možnost disciplinární pravomoci Komory nad svými zaměstnanci v případě výkonu veterinární péče jako hospodářské činnosti. Další bilaterální jednání na toto téma tedy budou pokračovat.

Jednoznačně odmítá možnost disciplinární pravomoci Komory
Poté jsme vzali na vědomí zápisy z jednání revizní komise a čestné rady a pozastavili se u dalších variant ukončení vleklého sporu s fi rmou SANO, pochválili jsme si i dobře fungující distribuci Vademeca směrem k našim členům a vzali na vědomí informaci o navrženém způsobu výběru nové právní kanceláře, který zajišťuje legislativní komise. V další části prosvištěly informace z činnosti dalších pracovních komisí představenstva.


… sněm, to není jen sál, jehož konce sotva dohlédnete. Sněm jsou i méně ofi ciální, drobná komorní setkání a samozřejmě i doplňování energie v jakémkoliv skupenství
V rámci sdělení Dr. Bernardyho o jednání lékové komise s ÚSKVBL vyvstal požadavek na snahu o uhájení stávajících indikačních omezení pro praktické veterinární lékaře, což bude samozřejmě realizovatelné pouze při zodpovědném přístupu k užívání zejména antiinfektiv v denní praxi. V oblasti dalšího aktuálního vzdělávání našich členů jsme proto i toto téma zařadili do zamýšleného zopakování rotačního cyklu komorových seminářů po krajských městech. Ty by se mohly optimálně uskutečnit již letos na podzim. Nově se v rámci postgraduálního vzdělávání rodí i nový odborný veterinární lékař – patolog.

Po zprávách sekretariátu a organizačních upřesněních k zítřejšímu sněmu již jen tradiční schválení nových osvědčení refl ektujících pokračující feminizaci oboru a …

Co představenstvo?! … no nic … Jdeme na pivo! (vlastně hlavně na oběd).


… v prostředí a atmosféře, kterou skýtá Darovanský dvůr, je téměř nemožné zúčastnit se diskuse, která by, řečeno slovy Jana Wericha, byla jiná než plodná
Po zhruba hodinové pauze (těch piv se moc nestihlo, nejsme na „Čtverci“) si sedáme do stejných prostor, abychom se bránili biologickým zákonitostem přesunu priorit krevního oběhu z CNS do GIT. Většina se tedy bude pokoušet ubránit občasné kratochvíli knížete Schwarzenberga v parlamentních lavicích. Třeba nebudeme muset, jako on, tak často poslouchat „blbosti“, takže nás snad minou hluboké až apnoické úvahy, které by mohly vést k různě dlouhé amnézii.

V odpoledním programu jsme doobsadili židle předsedy z okresních sdružení, která patrně vykazují alespoň bazální činnost. Výjimky pochopitelně potvrzují pravidlo. Považuji za nutné čtenářům zúčastněné regiony vyjmenovat, protože si to jejich předsedové prakticky bez vyjímky zaslouží:

Česká Lípa, Ostrava-město, Prachatice, Chrudim, Kutná Hora, Břeclav, Třebíč, Trutnov, Brno-město, Náchod, Znojmo, Karlovy Vary, Jihlava, Šumperk a Jeseník, Olomouc, Hodonín, Nymburk, Žďár nad Sázavou, Bruntál, Opava, Písek, Hradec Králové, Tábor a Praha-město.

Najít zločin, krev a špínu napříč všemi obory lidské činnosti
Diskuse se rozeběhla od fi nancování činnosti regionů v rámci rozpočtu. Shodli jsme se, že i nadále budeme preferovat transfery prostředků vyčleněných na každého člena ve výši 500 Kč na rok mezi okresy, které jsou schopny se samy řídit ku prospěchu většiny, a těmi, které projevují spíše známky hluboké paralýzy. Zajímavým bylo i vystoupení Zdeňka Stehna z agentury Euro PR, která nejen aktuálně vylepšuje tvář komorového periodika, ale současně má trvalý úkol spoluutvářet obraz Komory navenek. Z jeho úst zazněl tedy i apel na zvýšení informačního toku od regionů směrem k centru a PR agentuře tak, aby bylo možné nadále udržet i dále formovat vysokou prestiž, které se v povědomí laické veřejnosti naše povolání těší. Nenechme se tedy zmást bulvárními médii, která mají naprosto transparentní zadání, najít zločin, krev a špínu napříč všemi obory lidské činnosti. Tady poptávka zjevně existuje!

Poté jsme si společně vyslechli seznámení s připraveným systémem pro plánované využití možnosti volit do orgánů Komory elektronicky. Ing. Jan Vorel z fi rmy Drosera nás intuitivně opět provedl programem a potěšil i alternativním využitím celého systému pro rozličné ankety, referenda, volby na okresech a podobné akce.

Valná část společného jednání se pak nesla v duchu volnější diskuse na závažná a periodicky se vracející témata komplikující nám profesní život: současná a očekávaná situace v provádění označování zvířat (aktuálně čipování koní); problémy spojené s rozvolněným tokem léčiv k chovatelům potravinových zvířat a přesuny k jatečnému zpracování pouze na základě dobrozdání chovatele (IPŘ); mlžně oprávněný výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti odborně ne příliš způsobilými osobami; praktické dovednosti čerstvých absolventů VFU a možnosti jejich zlepšování (praxe) etc. Ze strany představenstva zazněla opětovně výzva k monitorování těchto nešvarů, zajišťování důkazních materiálů a apel na osobní odvahu a ochotu jednotlivých členů Komory do potenciálně konfliktních situací aktivně vstupovat. Vrcholné orgány se i nadále budou snažit udržet legislativní rámec výkonu profese v přijatelných mezích. Takže nepodléhejme skepsi a svým každodenním solidním výkonem profese „držme pozice“!

Problémy spojené s rozvolněným tokem léčiv k chovatelům potravinových zvířat
No a takhle nějak jsme se „procedili“ až k večeru, který vybídl k připojení se k dalším kolegům, kolegyním, partnerkám, partnerům či jiným doprovodům, kteří se rozhodli strávit víkend nad údolím Berounky. Aroma stylové restaurace nás vtáhlo k brilantně zvládnutému zvěřinovému rautu a tiché zašumění pěti píp se speciálními produkty malých českých pivovarů již dovolilo s úlevou radostně zašeptat: „TAK a JDEME NA PIVO(A)!„

… no a zítra zase pro změnu na sněm.

 
MVDr. Pavel Raška