Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsme volili prezidenta

  Z ČINNOSTI KOMORY
30. září se poprvé sešlo v zasedačce KVL v Brně v areálu univerzity, nově zvolené představenstvo, aby mimo jiné, zvolilo nového prezidenta a víceprezidenta pro příští volební období. Toto období bude zkrácené zhruba o půl roku, protože se termíny konání příštích Sněmů KVL přesunou z podzimu do jarních měsíců.

Zasedání představenstva zahájil a do volby nového prezidenta vedl ještě odstupující prezident, MVDr. Daniel. Po obvyklých procedurálních úkonech volby zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání představenstva, jsme přistoupili k samotnému aktu volby. Volby probíhaly za přítomnosti notáře. Před členy představenstva předstoupili členové volební komise v čele se svým předsedou, MVDr. Michalem Vítkem, který se každého člena představenstva zeptal, zda chce kandidovat na pozici prezidenta. Kladně odpověděli tři kolegové, a to MVDr. Jan Bernardy, MVDr. Ondřej Rychlík a MVDr. Milan Snášil, CSc. Nato jednotliví kandidáti předstupovali před členy představenstva a prezentovali se se svými představami, co by jako noví prezidenti chtěli dokázat.

Všichni tři se vesměs shodovali. Krátce zmíním pár postřehů z vystoupení jednotlivých kandidátů

Kolega Bernardy by rád lépe právně upravil volby možnost korespondenčních i elektronických, a zákonem upravil činnost právnických osob. Zvýšil povědomí veřejnosti o KVL ČR, zaměřil se na nelegální paraveterinární činnost, zvýšil a zlepšil spolupráci se SVS, zaměřil se na praxi studentů a prohluboval spolupráci se sousedními Komorami, hlavně slovenskou. Zmínil i práci sekretariátu.

Kolega Rychlík souhlasil z devadesáti procet s předřečníkem a doplnil svou vizi o jasném, přímém, ale i ostřejším jednání se SVS a univerzitou. Chtěl by prosadit elektronické volby a dále rozvíjet webové stránky.

Kolega Snášil se také v mnohém shodoval se svými předchůdci a přidal, že by zrušil nominaci kandidátů do voleb orgánů KVL, kteří byli nominováni deseti hlasy. Ve vzdělávání by místo atestací rád viděl vzdělávací kurzy, ať už v bodovém, či nebodovém systému. Zmínil se i o zásluhách kolegů Daniela a Bernardyho na mezinárodním poli i o přípravě světového veterinárního kongresu v Praze v roce 2013. Vyzvedl i kvalitu Zvěrokruhu.

Ke každému kandidátovi padlo i několik otázek z pléna.

Pak už nastaly samotné volby, které byly tajné. Obdrželi jsme kandidátní lístky a jednotlivě přistupovali do volební místnosti, kde jsme za přítomnosti notáře a volební komise zaškrtli každý svého kandidáta a lístek vhodili do urny. V prvním kole obdrželi kolegové Rychlík osm hlasů, kolega Snášil šest hlasů a kolega Bernardy dva hlasy. Do druhého kola tedy postoupili Rychlík a Snášil. Ve druhém kole dostal kolega Rychlík deset hlasů a kolega Snášil šest hlasů. Na příští volební období jsme si tedy zvolili nového prezidenta MVDr. ONŘEJE RYCHLÍKA.

Hned na to následovala volba víceprezidenta,. která byla jednoduchá, protože se přihlásil jediný kandidát, a to MVDr. Snášil a bez problému byl zvolen.

 

Vedení schůze se ujal nový prezident, kolega Rychlík. Určili jsme si termín konání příštího představenstva na 25. 11. 2009 a stanovili jsme termín konání příštího sněmu na 14. 5. – 15. 5. 2010. Místo konání vybere již osvědčený matador MVDr. Pavel Raška, kterému bude pomáhat kolegyně Vaňousová. Pak jsme schválili odměnu 3000 Kč pro paní Sylvu Skálovou za přípravu a organizaci konání sněmu v Táboře. Odměnu navrhl kolega Raška a já se s ním plně ztotožňuji.

Dr. Snášil byl delegován na konferenci o welfare malých zvířat 6. až 7. 10. 2009 v Maďarsku. Prezident Rychlík nám oznámil, že na webových stránkách probíhá anketa otázek a odpovědí s tím, že se může připojit pouze člen KVL přes své heslo, nikoliv neveterinární veřejnost. Pak se představenstvo shodlo a pověřilo legislativní komisi, aby zajistila odborné právní stanovisko k provádění voleb do orgánů KVL ČR, včetně možnosti elektronické volby, a to u nezávislé právnické organizace.

Potom jsme přistoupili k rozdělení se do jednotlivých pracovních komisí představenstva:

 Legislativní komise (LK): MVDr. Bernardy, Borkovec, Novozámská, Raška.

 Mediální komise (MK): MVDr. Bernardy, Daniel, Vaňousová, Rejnek.

 Ekonomická komise (EK): MVDr. Hlavová, Mráček, Raška.

 Zahraniční komise (ZK): MVDr. Bernardy, Borkovec, Daniel, Jehlička, Nečasová, Okřina, Snášil.

 Vzdělávací komise (VK): MVDr. Bicek, Hlavová, Hošek, Jehlička, Nečasová, Novozámská, Vaňousová.

Závěrem jsme schválili nová osvědčení pro začínající členy a vzali na vědomí výpověď z pracovního poměru ekonomky Ing. Tomanové. Takže hned vznikl další úkol, sehnat adekvátní náhradu, což dostali za úkol kolegové Mráček a Bernardy. Schvalování nových osvědčení vyvolalo diskusi k udělování osvědčení absolventům hygienického směru, což zajímalo hlavně nové členy představenstva. Bylo jim vysvětleno, že osvědčení musí dostat, protože jsou absolventy veterinární univerzity a mají titul MVDr.

V průběhu jednání jsme se ještě dozvěděli, že předsedou čestné rady byl opětovně zvolen MVDr. Zdeněk Andreas a místopředsedou MVDr. Vojtěch Frkal.

Pak už nás čekala jenom cesta domů.

 
MVDr. Vladimír Rejnek