Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak reagovat na neplatiče veterinární kliniky

Jak reagovat na neplatiče veterinární kliniky

Vyhnout se nebo alespoň omezit sporné záležitosti – je cílem každého podnikání.
Zde je hlavní role veterinárního personálu – být pozorným a opatrným právě v momentě, kdy klient má uhradit svůj účet.

Chování při placení

Platí-li klient v hotovosti nebo bankovní kartou, nejsou obtíže. Platí- li však šekem, a to zejména při první návštěvě klienta, je nezbytné pořídit fotokopii tohoto šeku před jeho předložením v bance, nebo alespoň zanést do záznamu klienta údaje o jeho adrese, telefonním čísle klientovy banky a číslu konta. Tyto údaje jsou důležité při dalších případných vyšetřováních.

Jestliže klient nezaplatí – ať už uvádí jakýkoli důvod, můžete si myslet, že se jedná o špatného platiče, protože klient dobré vůle, který má finanční problémy, by vás na to upozornil již předem.

Proto je třeba, než odejde, zjistit od takového klienta maximum přesných informací (může totiž i uvádět falešnou adresu a číslo telefonu).

S nejvyšší diplomacií a zdvořilostí, abychom omezili důsledky z hlediska obchodního, jej požádáme o průkaz totožnosti, ze kterého zjistíme jeho číslo průkazu, jméno, příjmení, adresu a datum narození.

Odmítne-li, pak nám nezbývá než si diskrétně zaznamenati číslo jeho vozidla.

V případě důležitého a finančně náročnějšího veterinárního zákroku by bylo vhodné klientovi předložit předběžný odhad výdajů, který by měl odsouhlasit a podepsat, s případným uvedením lhůt splatnosti. V tomto případě, a jedná-li se o nového klienta, požádejme rovněž o průkaz totožnosti. Ale pozor na vyhotovení tohoto rozpočtu, protože klienta zavazuje jen k úhradě uvedené sumy.

Jestliže navzdory všem opatřením máme neplatiče

Zásada je neodkládat řešení, protože šance získat dlužnou částku se zmenšuje s časem (změna situace, bydliště, apod.)

V 15 dnech po lhůtě splatnosti pošlete dlužníkovi první zdvořilou, avšak i jasnou připomínku jeho dluhu, např.:

Místo, datum

Pane,
Váš pes X byl k nám přiveden k vyšetření a ošetření (nebo chirurgické intervenci, atd.) dne …. Neuhradil jste dosud příslušnou částku …… Kč.
žádáme Vás o uhrazení této dlužné částky v co nejkratším termínu.
Děkujeme Vám a prosím, přijměte náš uctivý pozdrav.

Pozn.: K dopisu připojit příslušný účet.

Jestliže v následujících 15 dnech neobdržíte žádnou odpověď, pošlete druhý doporučený dopis, ve kterém klienta požádáte o sdělení jeho důvodů neplacení. Dále jej upozorníte, že v případě neuhrazení jeho dluhu přistoupíte během 15 dnů k soudnímu dořešení jeho záležitosti.

Místo, datum

Pane,
Neodpověděl jste nám dosud na dopis ze dne …. s připomínkou o nezaplacení dlužné částky …. za vyšetření a ošetření Vašeho psa X ze dne ….
Žádáme Vás, abyste nám obratem písemně sdělil důvody, pro které nedošlo k uhrazení této dlužné částky.
Z druhé strany upozorňujeme, že v případě neuhrazení celé výše uvedené částky v termínu do 15 dní podáme Váš případ k soudnímu řešení.
Přijměte náš uctivý pozdrav.

Doporučně s doručenkou

Klient zůstává bez odpovědi

Další rozhodnutí, zda ukončit nebo pokračovat ve vymáhání dluhu, náleží již odpovědné osobě.

Jedná-li se o malé sumy (porady, vakcinace), nebude mít veterinář zájem na zapojení organizace pro vymáhání dluhů nebo soudní exekuci, kde by honoráře byly daleko vyšší než vymáhaná částka.

Organizace zabývající se vymáháním pohledávek je vlastně jen mluvčím veterináře, působí jen tak, aby dlužník uhradil svůj dluh dobrovolně. Ovšem výhodou je, že její dopisy jsou více zastrašující a přesvědčovací než vaše.

Ve Francii je obvyklé, že taková organizace si fakturuje 25 – 30 EURO za zahájení vymáhání dluhu a odebere si 20% z dlužných částek do 600 EURO a 15% z částek 600 až 5000 EURO. Dále si započítá odškodnění při nesplacení dluhu.

Role soudní exekuce ve Francii

Nejběžnější je podání žádosti na zahájení řízení pro vydání soudního příkazu k exekuci soudnímu vymahateli, který jej doručí dlužníkovi. Ten má pak 1 měsíc na odporování soudnímu příkazu. Když tak učiní, jsou obě strany svolány a záležitost je projednávána jako obvyklé soudní řízení.

Když dlužník neodporuje soudnímu příkazu, provede exekutor zabavení majetku dlužníka podle zákona.

Rychlejší proceduru s nekrytým šekem docílíme vydáním exekučního zmocnění 15 dní poté, co soudní vymahatel doručí dlužníku potvrzení o nekrytém šeku od vaší banky. Exekutor, aby vás chránil, může však v tomto případě provádět opatření již před obdržením exekučního zmocnění.

Závěr

Je jasné, že když zjistíte, že dlužník je nesolventní, či zadlužený, vaše praxe ztratí kromě dlužné částky i honorář za exekutora. Z hlediska významnosti sumy je však jeho intervence opodstatněná.

Autoři: S. Dougados, M. Décima.

Z francouzského časopisu PRACTIQUE MEDICALE & CHIRURGICALE DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE SUPPLEMENT PERSONEL SOIGNANT N°2-99

LÉČEBNÁ A CHIRUGICKÁ PRAXE U SPOLEČENSKÝCH ZVÍŘAT

PŘÍLOHA OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL Č. 2 – 99

Připravil MVDr. Lubomír Borkovec