Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak se Maxík nechytil

   Soudnička

Jak se Maxík nechytil

Poslední mléčný zub stál psíka mopsíka život

Další z případů dobře informovaných laiků, žádajících nejen vyšetření případu, ale konkrétní odpovědi na konkrétní otázky.

Mlíčňák musí pryč

Stalo se to v dubnu roku 2002 v ordinaci veterinárního lékaře MVDr. Zkazila.

Přihlásili jsme se na Mezinárodní výstavu, a tak šel tatínek s pejskem na vyšetření, abychom měli potvrzení, že je v pořádku. MVDr. Zkazil pejska vyšetřil a tatínkovi řekl, že mopsík má jeden mléčný špičák, a pokud má čas zítra ráno, tak mu špičák vytrhne.

Tatínek souhlasil, a tak jsme se dostavili s naším desetiměsíčním mopsem Maxíkem do ordinace k vytržení mléčného zubu. MVDr. Zkazil se nás zeptal, zda pes je nalačno, kolik váží. Naše odpověd byla, že jsme jej nevážili, přibližně 8 až 10 kg.

Ještě před zákrokem manžel panu doktorovi 3x opakoval, že mopsi jsou citliví na jakýkoli zákrok, zvláště na “uspání”.

Odpověd MVDr. Zkazila byla strohá: Pokud je pes zdravý, nemůže se mu nic stát, musela by to být náhoda, tak 1:10 000. Náš desetiměsíční mops Maxík byl zdravé a spokojené štěně. MVDr. Zkazil provedl zákrok. Pes se po 10 min. nadzvedl, nadýchl se a nohy mu šly dozadu. MVDr. Zkazil mu otevřel tlamu, povytáhl jazyk. Asi po 2 min. zjistil, že pes nedýchá. Začal provádět masáž srdce. Jeho slova byla, “no, chytni se”. Pes byl mrtvý.

Neměřil a nevážil

K našemu stručnému popisu bychom chtěli dodat, že před lékařským zákrokem nebyl pes zvážen, nebyla mu změřena teplota ani poslechnuto srdce v ordinaci veterinárního lékaře před lékařským zákrokem. Pan doktor sdělil, že vytržení špičáku provede v celkové anestezii.

Domnívám se, že došlo k profesnímu pochybení pana doktora, neboť – dle důkazů mých rodičů pan doktor pejska přesně nezvážil a jeho přesnou váhu si neověřil. Když jsem konzultovala tuto otázku s odborníky, cituji jejich slova “na tomto případu je pozoruhodný fakt, že před podáním intravenózní celkové anestezie nebyla známa přesná váha vašeho mopsíka!”

Domnívám se, že při podání anestezie by stačila velmi redukovaná dávka na 1 kg dávky (třeba pouze na 3 nebo 4 kg váhy) a vyšší dávka znamenala “předávkování” mopse a zapříčinila jeho smrt. V této souvislosti si vám rovněž dovoluji zaslat originál a překlad článku “Anestezie a mops”, kde je uveden přesný postup při aplikaci anestezie u mopsů.

Předpokládám, že pokud by pan doktor dodržel tento postup, nemuselo dojít k tragédii. Rovněž mohl dát našemu mopsíkovi plyn k lepšímu dýchání (inhalační anestezie), určitě bychom si to rádi zaplatili.

Naše rodina měla tyto informace o anestezii k dispozici a rádi bychom je panu doktorovi předali, pokud by netvrdil, že zná dobře mopsy a krátkolebá plemena.

Se špičákem odešlo srdce

V této souvislosti bych vás ráda požádala o sdělení informace a prošetření:

1. kolik krátkolebých, a z toho mopsů, pan doktor za svoji praxi veterinárního lékaře ošetřoval.

2. kolika krátkolebým plemenům, a z toho mopsů, aplikoval za svoji praxi anestezii.

3. zda měl pan doktor za svoji praxi jiná úmrtí domácích zvířat v celkové anestezii.

Dovoluji si doplnit vaše informace o anamnéze, které jsem zjistila od p. MVDr. Patologa z Veterinárního ústavu, který prováděl pitvu. Anamnéza, kterou mu předal p. MVDr. Zkazil uvádí, že byly podány látky xylazin a ketamin, chybí však dávka: v jaké výši byly podány.

Příčina: selhání oběhové soustavy.

Dovoluji si vaši komisi požádat, aby posoudila: v jaké výši měly být podány narkotizační látky na kg hmotnosti u mopse. Proč MVDr. Zkazil nezvolil jinou možnost vytržení špičáku, pokud znal riziko celkové narkózy u krátkolebých plemen.

Znal jsem ho dobře

Bezprostředně před zákrokem jsem pacienta jen zběžně prohlédl, ujistil se dotazem u majitele, že jeho celkový stav a chování je normální, a že byla dodržená 24 hodinová hladovka. Psa jsem totiž v předchozím období pravidelně vyšetřoval v rámci preventivních prohlídek, vakcinací a drobných zákroků prakticky 1 x měsíčně, naposled den před zákrokem, a jeho celkový klinický stav byl v normě.

Dle mého názoru neexistovala žádná kontraindikace k celkové anestezii. Postmortálně provedený LL snímek hrudníku ukazuje na jistý stupeň tracheální hypoplazie /poměr průměru průdušnice a přední hrudní apertury je cca 0,105/, která se však klinicky nijak neprojevovala, pes neměl žádné respirační potíže. Hmotnost zvířete uvedená majitelem 8 kg odpovídala evidentně skutečnosti, z toho důvodu jsem psa nepřevažoval, což bych pochopitelně udělal v případě pochybnosti.

Dle mých zkušeností (věnuji se praxi výhradně malých zvířat již 17 let) je předpokladem extrakce celého mléčného špičáku vcelku dokonalé uvolnění jeho kořene z lůžka, což je docela jemná práce. Obranné pohyby zvířete při nedostatečné anestezii vedou často k ulomení kořene zubu. Z toho důvodu nepokládám použití např. sedace doplněné lokální anestezií za vhodné. Rozhodl bych se pro tento způsob jen v případě, kdyby uvedení do celkové anestezie bylo z nějakého důvodu kontraindikováno. Pouhá příslušnost zdravého jedince ke krátkolebému plemeni takovou kontraindikaci nepředstavuje. Na druhé straně si uvědomuji, že v případě úhynu zvířete v souvislosti s anestezií majitel podobnou argumentaci nepřijme. Přístroji vitální funkce během anestezie nemonitoruji. Při pokusu o resuscitaci jsem za kontroly průchodnosti dechových cest prováděl energickou masáž hrudníku delší čas, dobu přesně neumím určit. Adrenalin jsem intrakardiálně neinjikoval.

Znalec: Pochybil

Extrakce persistujícího mléčného špičálu v horní levé čelisti byla provedena v celkové anestezii za použití přípravků XYLAZIN 2% v dávce 0,4 ml – sedace a KETAMIN (Narkamon 5%) v dávce 1,4 ml. Dávka se odvíjela od ž.hm. psa 8 kg (udané majitelem 8 – 10 kg). Pitevní hmotnost 8,40 kg. Použitá metodika CA Xylazin – Ketamin je nejpoužívanějším postupem u psů. Byla volena správně, vylučuje výrazné obranné reflexy s možností poranění psa i personálu, jak je tomu při použití lokální anesteze.

Ošetřující neměl důvod použít jiného postupu, kupř. inhalační anesteze, uváděné majitelkou.

Předoperační vyšetření při použití CA předpokládá základní klinické vyšetření: cirkulační a dýchací aparát, tělesnou teplotu, sliznic, hmotnost pacienta. Žádný z těchto postupů nebyl před operací u tohoto pacienta proveden. Takový postup je nutno považovat za odborné pochybení. Nelze spoléhat na údaje majitele. Vlastní zákrok – extrakce zubu byl proveden na odpovídající odborné úrovni.

Znalost rizikovosti u MOPSE při použití CA u ošetřujícího dokládá skutečnost, že byly použity nejnižší možné dávky přípravku XYLAZIN – KETAMIN.

Kardiopulmonální zástava / nejzávažnější a těžko zvladatelná komplikace / nastoupila krátce po provedení extrakce. Mezi první zákroky patří nepřímá srdeční masáž. Ta byla ošetřujícím zodpovědně okamžitě provedena.

U krátkolebých plemen deformované dýchací cesty s nedostatkem vzduchu zvyšují hypoxii orrganismu, která je hlavní příčinou zástavy dechu. Intubace do značné míry tyto dechové cesty uvolňuje. Intubace má býti nasazena již od počátku provádění zákroku. Protože tomu tak nebylo, považuji tuto skutečnost za vážné odborné pochybení.

K ekonomickým požadavkům majitelky nezaujímá soudní znalec stanovisko, nebyly předmětem žádosti o vypracování znaleckého posudku.

Revizní komise

Ze strany veterinárního lékaře došlo k porušení ust. § 6 odst. 2 písmo a) zák.č. 381/1991 Sb. Člen Komory je povinen vykonávat své povolání odborně v souladu s etikou a právními předpisy. Předala případ čestné radě.

Rozhodnutí senátu čestné rady KVL ČR

Senát rozhodl proti obviněnému MVDr. Zkazilovi takto: Obviněný byl shledán vinným pro porušení ust. § 1 odst. 3 profesního řádu a ust. § 3 odst. 3 PŘ. Obviněnému se ukládá disciplinární opatření dle ust. § 3 písm. a) disciplinárního řádu Komory – písemné napomenutí.

Odůvodnění

Senát čestné rady shledal, že obviněný skutečně porušil ust. § 1 odst. 3 profesního řádu a ust. § 3 odst. 3 PŘ tím, že neprovedl řádné klinické vyšetření pacienta, spolehl se pouze na anamnestické údaje chovatele a přistoupil

k provedení intramuskulární narkózy, během které pacient uhynul. Dle závěru soudního znalce obviněný podcenil možnost intubace pacienta.

Připravil MVDr. Petr Matušina