Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak to viděl nereinkarnovaný

  Z činnosti komory

Jan Bicek

Poslední předsněmovní jednání představenstva KVL ČR

… předsněmovní jednání začalo

 

Dne 13. 5. 2011 se konalo poslední předsněmovní jednání představenstva KVL v jeho „starém složení“. Tak jako o den později následující sněm byl místem setkání přerovský hotel Jana, konkrétně nyní salón Přemysl. Představenstvo se sešlo v nekompletním složení, z rodinných či jiných důvodů byli omluveni dr. Nečasová, dr. Okřina a dr. Borkovec. Dr. Bernardy byl taktéž omluven a o den později zaslal zdravici prostřednicvím robota Advee a jeho obrazovky.

Jednání bylo zahájeno v 9.20 hod. na úvod byl odsouhlasen návrh mimořádné odměny pro paní Horákovou, dlouholetou pracovnici sekretariátu, která odchází do důchodu.

a jako nástroj jim k tomu slouží klientelismus ovládající naši politiku

Podle programu poté následovala zpráva prezidenta, ve které dr. Rychlík sumarizoval změny v proplácení náhrad a informoval ostatní členy o návrhu prof. Hery na výrobu nového Vademeca na rok 2012. Zajímavou informaci poté přinesla zpráva revizní komise. Známý desperát, technik Novotný, vydávající se za lékaře, v minulosti již podmíněně potrestaný za neoprávněné podnikání, byl totiž řízením krajského soudu, po odvolání státního zástupce proti rozhodnutí okresního soudu v Náchodě, potrestán nepodmíněně trestem osmi měsíců odnětí svobody a zákazem podnikání v oblasti veterinární péče, tedy i výkonu povolání veterinárního technika. Doufám, že pokud toto rozhodnutí vejde v platnost, stane se jistým strašákem pro ty, kteří by cestu Novotného chtěli následovat.

Zpráva byla přijata, tak jako následná zpráva čestné rady o její činnosti za uplynulé období.

Bouřlivější diskuse se poté rozpoutala nad zprávami jednotlivých komisí. Zejména v působnosti ekonomické komise vznikající tvorba rozpočtu a investice KVL převládl podle mého mínění rozumný názor nerozdělovat nashromážděné fi nance plošně úlevou z pojistného či jinou plošnou podporou členů.

 

… klid před diskusí nad zprávami jednotlivých komisí

Dr. Raška poté informoval za legislativní komisi o práci při přípravě úprav veterinárního zákona a návrzích na úpravy profesního řádu. V minulém období jsme byli svědky tlaku různých zájmových skupin o odkrojení z krajíce činností, které dosud vykonával veterinární lékař a přisvojení si certifi kací na monopol v jejich dalším provádění (např. prohlížitelé zvěřiny či nejnověji úspěšné vyšachování veterinářů z možnosti označování koní mikročipem). Podle mého názoru bude tento trend pokračovat, různí chytráci začínají uvažovat, jak bez přidané hodnoty uloupit co nejvíce pro sebe v rozličných oblastech nejen veterinární činnosti a jako nástroj jim k tomu slouží klientelismus ovládající naši politiku.

která jim za tučný peníz umožní tyto certifi kace získat

Vždy se poté najde nějaká ochotná instituce, která jim za tučný peníz umožní tyto certifi kace získat. Toto bude zřejmě jeden z hlavních úkolů KVL v budoucích letech – ubránit své členy proti tlakům z okolí, a to nejen v oblasti medicíny hospodářských zvířat a koní, ale i medicíny malých zvířat.

Dr. Vaňousová poté vystoupila za redakční radu a kritizovala práci fi rmy Drosera, která pro KVL tvoří internetové stránky a spravuje databázi petpasů. Firma nedodržuje nasmlouvané lhůty a Radce se také nepozdává fi nanční ohodnocení, které za své služby požaduje. Dr. Vaňousová byla tedy pověřena správou webu včetně ekonomické stránky.

Na závěr byla přednesena zpráva sekretariátu, zejména o účasti Mgr. Rexy na kongresu o harmonizaci vzdělávání veterinářů v EU. Byla také diskutována forma další spolupráce Dana Rexy s KVL.

Po přestávce na oběd, vyplněné vcelku chutným kuřecím závitkem se sýrem s brambory, následovalo od 14.00 hod. setkání představenstva KVL s předsedy jednotlivých OS KVL. Setkání se zúčastnilo zhruba 15 předsedů, ostatní se částečně omluvili, částečně zájem neprojevili nebo bylo setkání pro ně příliš daleko. Předsedové byli seznámeni se změnami na sekretariátu, s návrhy na změny v legislativě, zejména v profesním řádu. Nad touto tematikou se poté rozpoutala diskuse. Závěrem vystoupila paní Hanelová a seznámila všechny se změnami v systému pojištění a přednesla doporučení a návrhy, které by měli veterináři respektovat pro hladký průběh pojistných řízení.

Při večerním pivním rautu se nad černohorským Velenem a svijanskou desítkou rozvinula neformální diskuse. Druhý den poté sněm tajným hlasováním potvrdil platnost voleb a příště se již představenstvo sejde v „novém složení“. Jako jeden ze dvou nereinkarnovaných členů přeji všem kolegům, kteří byli do představenstva zvoleni, aby bylo úsilí, které přinášejí veterinární komunitě, oceněno a zpětně se jim tak dostávalo entusiasmu, který je pro tuto práci, jak jsem osobně poznal, nesmírně důležitý a potřebný.

 
Jan Bicek