Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní shromáždění II.

  Z ČINNOSTI KOMORY – INFORMACE ZK KVL ČR
Ve dnech 20. až 23. 5. 2009 jsem se spolu s Dr. K. Danielem a Dr. J. Bernardym zúčastnil Všeobecného shromáždění evropské Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace ve Stockholmu. Současně proběhla setkání dalších zájmových skupin (EASVO, UEVH a EVERI), první jednací den byl zakončen jednáním zástupců registračních institucí (Statutory bodies). Jednání GA FVE byli jako čestní hosté přítomni prezident Americké veterinární asociace (AVMA), prezident Světové veterinární asociace (WVA) a ředitel Švédské veterinární správy.

 

Většina jednání vycházela z dlouhodobě řešené legislativní problematiky v Evropském parlamentu a Radě EU. Součástí tohoto jednání byly volby, a to jak do předsednictva Unie praktických veterinárních lékařů (UEVH), tak do vedení samotné FVE. Post prezidenta FVE jako jediný kandidát obhájil Walter Winding (Rakousko).

Jednání druhého dne zahájil svým vystoupením zástupce ředitele pojišťovny Agria, která pojišťuje více než 50 % psů a 40 % koní ve Švédsku, Norsku a Finsku. Zástupce pojišťovny ve svém vystoupení vyzdvihl dlouholetou výbornou spolupráci mezi veterinárními organizacemi i samotnými veterinárními lékaři a jeho pojišťovnou a u vedl, že asi 80 % pojištěných psů a 35 % pojištěných koní a ostatních společenských zvířat využívá pojištění veterinární péče.

Z hlediska praktických veterinárních lékařů patřila opět k významnějším projednávaným bodům EU Animal Health Strategy, opakovaně prodiskutovávána politiky i veterinárními odborníky již několik let. Z jednání vyplynula nová formulace Strategie zdraví zvířat pod heslem: „Prevence lepší než léčba“, která vyzdvihuje nezastupitelnou roli praktických veterinárních lékařů v zajištění maximální kvality živočišných produktů, stejně tak i roli úředních veterinárních lékařů.

Evergreenem i na těchto jednáních bylo projednávání welfare. FVE opět připomínkovala poziční dokumenty, ze kterých se budou vytvářet konečné podoby legislativních norem pro zajištění odpovídajících životních podmínek zvířat před porážkou, při jejich transportu, při kastraci selat apod. Značná pozornost se rovněž věnovala obchodování se štěňaty. Sjednotit legislativu v tomto bodě je velice obtížné, protože legislativa jednotlivých členských států je v některých ustanoveních značně odlišná a v některých státech je kontrola dodržování základních principů welfare při převozu štěňat na velmi nízké úrovni. Část přesunů a obchodování se štěňaty se doposud děje ilegálně, a to doslova napříč celou Evropou. Česká republika je jedním z největších vývozců štěňat v EU, ale žádné negativní připomínky jsem v tomto kontextu nezaznamenal.

FVE je přesvědčena, že Státní veterinární správa má hrát hlavní úlohu, co se týká nástrojů řízení vztahujících se k welfare zvířat na jatkách. FVE usiluje o to, aby role SVS byla výslovně stanovena ve standardních provozních postupech (Standard Operating Procedures).

Dále se diskutovaly praktiky porážení zvířat bez předchozího omráčení, což je nepřijatelné, a to za všech okolností, z hlediska etického a z hlediska welfare zvířat. Ve Francii a Belgii se v roce 2005 až 95 % ovcí poráželo bez předchozího omráčení. Rovněž je velice složitá a podle FVE dlouhodobě neudržitelná situace v některých uzavřených komunitách, žijících na území EU, které při rituálních obětech zvířat, ale ani při normálních porážkách neomračují zvířata.

Dalším projednávaným bodem byla prevence zvířecích nákaz na území EU, konkrétněji na farmách, kde se ve skutečnosti většina zvířat nachází. Bylo konstatováno, že na úrovni EU není implementován žádný nástroj pro kontrolu, zda jsou na farmách opatření k zajištění biologické bezpečnosti skutečně respektována. V důsledku toho nejsou v některých oblastech některé farmy pravidelně navštěvovány veterinárními službami, aby mohlo být přistoupeno ke zkoumání hlavních problémů, majících přímý dopad na opatření biologické bezpečnosti, jako je hygienická ochrana, budovy pro umístění zvířat a vybavenost, management hygieny zvířat, welfare zvířat, řízení veterinárních léčiv apod. Avšak některé farmy nejsou ve shodě s požadovanými dobrými praktikami na základě hygienické ochrany, což představuje závažnou hrozbu vypuknutí zvířecích nákaz. Při absenci procesu umožňujícího pečlivou a řádnou prevenci neexistuje žádný způsob, jak zabezpečit skutečnou prevenci zvířecích nákaz.

V případě vypuknutí nákazy existuje riziko šíření přes národní hranice, což bylo potvrzeno řadou nedávných případů. Pro zamezení výskytu těchto krizových situací a výdajů způsobených jejich dopadem na hygienu, ekonomii a image je nejdůležitější prevence. To je hlavním cílem stanoveným Novou strategií EU v oblasti zdraví zvířat a UEVP tento cíl vítá a je přesvědčena, že veterinární lékaři mají v tomto úsilí nezastupitelnou (hlavní) úlohu. Pilíř 3 Nové strategie v oblasti zdraví zvířat dokonce potvrzuje důležitost veterinárních kontrol za účelem poskytnutí podpory při implementaci opatření biologické bezpečnosti na farmách.

UEVP si však přeje upozornit na určité překážky, které je nutné odstranit a které jdou proti tomuto preventivnímu záměru, současně se chce zaměřit na efektivní výstup, jenž by mohl vyplynout z intenzivnější spolupráce mezi veterináři a farmáři.

Dále byl podrobně diskutován postoj FVE ke klonování zvířat.

Návrh stanoviska FVE ke klonování zvířat přednesl a jednotlivé sporné body objasnil ve svém vystoupení David Morton, předseda pracovní skupiny FVE pro klonování zvířat.

Klonování savců je relativně nová technologie, která se začíná aplikovat za účelem využití při pěstování elitního skotu, prasat, koz a ovcí, obnově uhynulých domácích zvířat a především psů a koček, za účelem zachování ušlechtilých a vzácných chovů a dokonce k obnovení již vyhynulých druhů, a taktéž při výzkumu s použitím různých druhů.

Tuto bezesporu velice aktuální a závažnou problematiku pro celý veterinární stav podrobněji rozvedu v samostatném článku.

 
MVDr. Milan Snášil