Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Iasi

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     Z činnosti komory

Karel Daniel

243 000 veterinárních lékařů v evropském prostoru pečuje o 157 milionů společenských zvířat a 342 milionů hospodářských zvířat

V rumunském Iasi se ve dnech 4.–6. června konalo jarní shromáždění UEVP a FVE. Bylo zde rovněž zvoleno nové zastoupení veterinární profese, která podle posledních údajů nyní čítá téměř 250 tisíc veterinárních lékařů v soukromém i státním sektoru, v klinických praxích, kontrolních úřadech, na školách i v průmyslu.

Modernizace

 

Lékové legislativy

Připravované nařízení Veterinary Medicines Act zaznamenalo v Evropském parlamentu 446 připomínek a pozměňovacích návrhů. Oba podvýbory (AGRI i ENVI) poslaly návrh zpět do fáze „trialogu“ mezi Evropskou komisí, Radou a zástupci Parlamentu. Znovu jsou tedy na stole i připomínky FVE; mezi jiným:

– je nutno posílit dostupnost veterinárních léčiv a sjednocením registrací dosáhnout jednotného trhu,

– preskripci je nutno vymezit jako veterinární odborný úkon,

–zavést společná pravidla pro internetové prodeje veterinárních léčiv,

– udržet možnost mimoregistračního (off label) používání veterinárních léčiv,

– pro oblast AMR vymezit potřebu diagnostiky a farmakovigilance,

– zahrnout povinnost regulérních návštěv veterinárního lékaře v zemědělské prvovýrobě.

Za zmínku platí rovněž úplné opuštění zásad „kaskády“ pro používání veterinárních léčiv, pouze s poněkud vágním ustanovením, že je třeba dát přednost použití veterinárních léčiv před použitím léčiv humánních.

Průzkum veterinární demografie

Výsledky nejširšího průzkumu veterinární demografi e v poslední době přinesly řadu zajímavých, ale i řadu znepokojivých údajů. Mezi jiným:

243 000 veterinárních lékařů v evropském prostoru pečuje o 157 milionů společenských zvířat a 342 milionů hospodářských zvířat (bez započtení drůbeže, ryb a včel). Veterinární profese postupně „mládne“ – s 44 % veterinárních lékařů mladších 40 let. Což rovněž svědčí o „množstevním růstu“ profese, s daleko větším množstvím nově příchozích kolegů než odcházejících do důchodu.

 

… v Iasi betonová zástavba stalinského typu prolíná s moderními stavbami

Genderově je nyní profese vyrovnaná, nicméně počet mužů se výrazně snižuje a počet žen narůstá.

Veterinární lékařství se zdá velmi fl exibilní profesí: zhruba 17 % příslušníků pracuje na částečný úvazek, 21 % má přinejmenším dvě zaměstnání, průměrná nezaměstnanost veterinárních lékařů jsou pouhá 3 %, nicméně nezaměstnanost je daleko vyšší v některých jednotlivých zemích, 31 % nezaměstnaných kolegů je bez zaměstnání více než 1 rok; daleko signifi kantnějším údajem je však „částečná veterinární zaměstnanost“, která dosahuje 23 %.

Většina aktivních veterinárních lékařů odpovídá, že je spokojena se svým výběrem povolání, ale nepříliš spokojena se svými příjmy.

Většina veterinárních praxí je malých (25 % – 1 osoba; 20 % – 2 osoby) a většina veterinárních lékařů se domnívá, že se dříve nebo později bude muset specializovat a vzdělávat se v oblasti fi nancí a managementu.

Kompletní výsledky celého průzkumu včetně detailních údajů týkajících se České republiky jsou k dispozici v Komoře veterinárních lékařů. Z výsledků průzkumu bude vycházet strategie Evropské veterinární federace pro léta 2016–2020.

… Vets in Europe

… i budovami ze zlatého období mocnářství

 

Různé

Součástí jarního jednání byl i seminář k řešení problematiky toulavých psů v některých balkánských zemích včetně Rumunska, vystoupení rumunského ministra zemědělství na téma rozvoje této relativně nové části EU, schválení závěrečného účtu za rok 2014 a předběžného rozpočtu pro rok 2016 a schválení a podpis dohody o spolupráci mezi Evropskou veterinární federací a Americkou veterinární asociací (AVMA) a Kanadskou veterinární asociací (CVMA).

Volby

Novým prezidentem FVE pro následující dvouleté funkční období byl zvolen Rafael Laguens ze Španělska, s viceprezidenty R. Dobbenburghem (NL), A. Robinsonem (UK), Z, Pinterem (HU), A. Skjoldagerem (N) a novým prezidentem UEVP Th ierry Chambon z Francie. Do Finanční komise (Internal Audit Committee) byl hlasováním schválen kolega Jan Bernardy.

 

…Pro jarní shromáždění FVE vybrali pořadatelé velmi pěkné prostory

 
V Iasi 6. června 2015
Karel Daniel