Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Mariboru

  Z činnosti komory

Karel Daniel

Slovinský Maribor hostil zástupce veterinárního stavu ze 44 evropských zemí

… Zástupci české a slovenské Komory v Mariboru; zleva Dr. Snášil, Brauner, Bernardy, Daniel a Stodola

 

Ve slovinském Mariboru se ve dnech 5.–8. června setkali zástupci veterinární profese 44 evropských zemí. Osou mariborských jednání byla témata spojená s welfare zvířat a veterinárním vzděláváním, vývojem veterinárního pracovního trhu v členských zemích EU, ale i léková politika s důrazem na argumentaci ve věci antimikrobiálních rezistencí a stejně tak ve věci tlaků na stále větší zapojení chovatelů, a laických osob vůbec, při posuzování zdravotního stavu zvířat, jejich welfare, ale i při aplikaci léčebných postupů bez použití veterinární odbornosti. V tomto smyslu je zapotřebí znovu opakovat hlavní a společnou zásadu:

Podpora veterinární profese – aniž bude obviňována z ekonomicky samoúčelné monopolizace vlastní činnosti – spočívá na dvou hlavních pilířích. Těmi je podpora a zdůrazňování welfare zvířat a podpora a nutnost postupů souvisejících s opatrným používánímveterinárních léčiv, zejména antimikrobiálních látek.

Za KVL ČR se podzimních bruselských jednání zúčastnili MVDr. Bernardy, MVDr. Daniel a MVDr. Snášil.

Veterinární léčiva –

… patří vůbec podle některých poslanců Evropského parlamentu do rukou veterinárních lékařů?

Koncem minulého roku byla debata na téma veterinárních léčiv, jejich používání a cest jejich distribuce znovu oživena rezolucí dánské poslankyně Anne Rosbachové,

 

…Rens van Dobbenburgh při prezentaci Pracovní skupiny k veterinírním léčivům

kterou Evropský parlament schválil, a skandinávské lobby se takto podařilo znovu oživit diskuzi na téma souvislostí mezi cestami distribuce, způsobu používání a vzniku či nárůstu počtu bakteriálních kmenů, rezistentních na běžně i cíleně používaná antibiotika. Část rezoluce hovoří doslova o potřebě oddělit právo preskripce veterinárními lékaři od práva výdeje či prodeje antimikrobiálních látek:

…Dr. Bernardy a Despoina Iatridouová řecká sekretářka

 

‘…to separate the right to prescribe from the right to sell antimicrobials in order to eradicate economic incentives to prescribe..’

Ve většině zemí Evropské unie jsou systémy monitoringu používání antimikrobiálních látek na samém začátku. Na evropské úrovni se systémem monitoringu začíná zabývat systém ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) a je zcela zřejmé, že bude trvat několik let, než budou shromážděna a statisticky zpracována věrohodná data.

Monitoring of Antibiotic Use ‘to manage it, you need to measure it’

Historicky první report zahrnoval údaje z osmi zemí, druhý report v roce 2010 již údaje z 19 zemí a zveřejnění třetího reportu (data z 26 členských států Evropské unie) se očekává v říjnu tohoto roku.

…Graf 1 – Prodeje různých forem veterinárních antimikrobiálních látek v roce 2010 v 19 zemích Evropské unie (84% pro hromadná ošetření)

 

…Graf 2 – Prodeje antimikrobiálních látek pro potravinová zvířata včetně koní podle zemí (korigované na množství zvířat v dané zemi)

oblast regulace internetových prodejů je zcela otevřená

Pracovní skupina Evropské veterinární federace pečlivě sleduje dění v Evropském parlamentu i možnosti dalšího vývoje situace.

FVE jmenovitě podporuje:

• odborný a vědecký přístup k monitoringu bakteriálních rezistencí,

• programy odpovědného používání antimikrobiálních látek,

• zařazení veškerých antimikrobiálních léčiv do kategorie „na předpis veterinárního lékaře“,

• omezování používání premixů (podpora používání ATB na úrovni chovu, nikoliv na úrovni výroby krmných směsí).

Některé země (Dánsko, Nizozemsko, Německo v současné době zavádějí pilotní projekty monitoringu používání antimikrobiálních látek.

Jedním z nejdůležitějších aspektů distribuce veterinárních léčiv a její kontroly se v poslední době stávají internetové prodeje.

Jejich objemy neustále rostou a tento trend nelze prakticky zastavit. I proto, že velká část těchto pohybů jsou přeshraniční prodeje, zůstává obrovskou otázkou, jakým způsobem vymezit jejich legalizaci a kontrolu. Jejich ignorování nebo popírání jejich významu nepomůže. Jsou významnou hrozbou pro praktické veterinární lékaře jak v chovech faremních, tak společenských zvířat. Doporučení pracovní skupiny FVE v této oblasti jsou:

• internetové lékárny a jejich postupy musí být standardizovány a registrovány,

• elektronická preskripce musí být křížově kontrolována,

• přeshraniční prodej léčiv kategorie „na předpis veterinárního lékaře“ není možné považovat za legální, protože preskripce i klasifi kace a registrace léčiv jsou doposud vymezeny legislativou na jednotlivých národních úrovních,

• do budoucna je nutný celoevropsky harmonizovaný rámec pro internetovou distribuci, výdej i prodej veterinárních léčiv.

Pomůže novela směrnice o veterinárních léčivech v současnosti revidovaná?

Práce na současné revizi evropské směrnice o veterinárních léčivech (http://ec.europa.eu/health/veterinary-use/rev_frame_index_en.htm) byla započata v roce 2009. Konzultace probíhající v letech 2010 a 2011 byly završeny návrhem novely v roce 2012. Ve III. Q roku 2013 se očekává publikace už čtvrté verze návrhu a v průběhu let 2014 a 2015 evaluace návrhu radou (ministrů) a posléze Evropskou komisí.

 

Podle sdělení Rense van Dobbenburgha, předsedy pracovní skupiny FVE, není v současné době Evropská komise návrhu poslankyně Rosbachové nijak nakloněna a oblast regulace internetových prodejů je zcela otevřená.

Je nicméně důležité – a Evropská veterinární federace prosí v tomto smyslu svoje členy o spolupráci – aby členské asociace lobbovaly v současné době již nikoliv u poslanců Evropského parlamentu, ale na úrovni odpovědných rezortů svých zemí tak, aby z „fáze trialogu“, tedy současných společných diskuzí zástupců Evropského parlamentu, rady (ministrů) a Evropské komise, vyšel přijatelný návrh novely k administrativnímu dopracování komisí.

 
Maribor 8. 6. 2013
K. Daniel

Další písemné materiály jsou členům Komory k dispozici na http://www.fve.org/ (v angličtině) nebo na vyžádání na sekretariátě KVL.