Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní shromáždění v Mariboru podruhé

  Z činnosti komory

Milan Snášil

Ještě k jarnímu shromáždění

Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Mariboru.

Ve dnech 6.–8. 6. 2013 jsem se spolu s Dr. Karlem Danielem a Dr. Janem Bernardym zúčastnil Všeobecného shromáždění evropské Unie praktických veterinárních lékařů (UEVP) a Evropské veterinární federace v Mariboru (GA FVE).

Jedním z hlavních bodů zasedání UEVP byla otázka hygieny potravin, která sice není přímo v gesci většiny členů KVL ČR, ale současně existuje více zemí, které považují tuto problematiku za velmi důležitou a rýsující se možnost ztráty vlivu veterinárního lékaře v této oblasti vnímají velmi negativně. Tento problém diskutovali nejvíce zástupci polské komory.

Problematika veterinárních léčiv je v UEVP sledovaná a řešená v současné době komisí vedenou nizozemským kolegou Rensem van Deggenburgem. Tato pracovní skupina vyvíjí nemalé úsilí v prosazování legislativních změn řešených v Evropském parlamentu. Ten již schválil oddělení prodeje od předepisování veterinárních antimikrobiálních léčiv. Aby výše uvedená legislativa vstoupila v platnost, musí ji ještě schválit Evropská komise a tu ještě může lobbing UEVP – FVE společně s národním ovlivňováním přesvědčit o smysluplných změnách v této pro veterináře nešťastné legislativě, která např. vůbec neřeší AMR. Tato výše zmíněná pracovní skupina se významně podílí na vydávání letáků s tematikou AMR společně s FECAVA, dále pak na výzkumu anthelmintické rezistence a na vytváření monitoringu podávání antimikrobiálních léčiv. Tento monitorovací systém je v současnosti nejlépe propracován v Německu, Nizozemsku a v Dánsku. Nizozemsko dokonce deklaruje až 51% pokles ve spotřebě antibiotik za dva roky od počátku zavedení monitorovacího systému. Nebylo však z představených dat zcela zřejmé, o kolik poklesly stavy zvířat, o kolik se snížil počet návštěv veterinářů na farmách a kolik pokrývá černý trh, do kterého můžeme zařadit i některé praktiky internetového prodeje léčiv. Řešení je v nedohlednu – rozdílná nebo chybějící legislativa jednotlivých evropských zemí, rozlišné zařazení léčiv mezi vázané léky na recept a nevázané na předepis apod.

pracovní skupina vyvíjí nemalé úsilí v prosazování legislativních změn řešených v evropském parlamentu

Animal welfare – tuto problematiku shrnuji v dalším samostatném sdělení.

Oblast vzdělávání veterinárních lékařů je částečně v kompetenci jiné sekce FVE, ale i naše sekce UEVP se zabývala touto problematikou. Ovlivňování kritérií evaluace tvorbou evaluačního panelu je jednou z úloh skupiny, zaobírající se vzděláváním.

Dále je to spolupráce s EBVS – organizací sdružující veterinární specialisty, ze které je výhodné vyhledávat přednášející na národní vzdělávací akce. Přímo se vzdělávaním souvisí evaluace a EAEVE je organizací, která se touto oblastí zabývá, v současnosti je jejím, členy 67 vysokých veterinárních škol. Připravovanou novinkou je například sedmiletá platnost evaluace.

Pozdravy a příspěvky přidružených organizací FECAVA a FEEVA obohatily program našeho zasedání.

Na zasedání proběhly volby celého vedení UEVP. Volba nebyla zdaleha jednoduchá, na některé posty musely volby probíhat v několika kolech, což svědčí o velkém zájmu jednotlivých členských zemí mít svého zástupce ve vedení UEVP.

Volby dopadly následovně:
Prezident UEVP:
Dr. Andrew Robinson – Velká Británie
Viceprezidenti:
Dr. Piotr Kwieczinski – Polsko
Dr. Torill Moseng – Norsko
Dr. Marjan Tacer – Slovinsko
Pokladník:
Dr. Thierry Chambon – Francie
Generální sekretář:
Dr. Rens van Dobbenburgh – Nizemsko

Zasedání GA FVE:

Plénum GA FVE bylo standardně zahájeno prezidentem FVE Dr. CH. Buhotem, který dal hned v úvodu slovo čestným hostům, jako například ředitelce Státní veterinární správy Slovinska nebo státní tajemnici Ministerstva zemědělství Slovinska. Stejně jako na zasedání UEVP, tak i na zasedání GA FVE plénum v tajných volbách volilo své představitele, post prezidenta obhájil Dr. Christoph Buholt z Francie a do funkcí viceprezidentů byli zvoleni Dr. Hans Joachim Goetz z Německa, Dr. Robert Huey z Británie, Dr. Rafael Laguens ze Španělska a Dr. Karin Ostensson ze Švédska.

V dalším průběhu jsme byli seznámeni s nominačním projevem zástupce Německého spolkového svazu veterinárních praktiků. Tato organizace byla již 20 let členem UEVP a až nyní byla přijata za člena FVE. Tím došlo k dalšímu posílení vlivu německých kolegů na dění na evropské veterinární scéně.

Dalším bodem programu byla úprava stanov FVE podle belgického práva, která je potřebná pro další činnost FVE, jejímž sídlem je právě Brusel.

Hostem zasedání pléna byla Dr. Olga Zorman Rojs z ljubljanské veterinární univerzity, viceprezidentka slovinské komory veterinárních lékařů, která ve svém projevu rozebrala problematiku vakcinace drůbeže s důrazem na souvislosti s ovlivňováním zdraví lidí.

Odpolední zasedání otevřelo problematiku animal welfare, o které informuji na jiném místě.

Byli jsme informováni o konferenci a workshopech organizovaných na toto téma. Informace byla až na malé rozdíly stejná jako v sekci UEVP. Nová legislativa v rámci EU ve welfare je připravovaná na rok 2014. Registrace zvířat, čipování a vystavování petpasů jsou oblasti, které přímo souvisí s animal welfare a byly patřičně diskutované v plénu.

snižovat počty absolventů, nebo se snažit udržet si pracovní místa a zdůrazňovat důležitost veterinární práce?

V oblasti dalšího vzdělávání pracuje v rámci FVE pracovní skupina, která se snaží o harmonizaci standardů dalšího vzdělávání na základě národních programů. Zde vyvstane konkrétní úkol pro naše komise vzdělávání a zahraniční, které budou muset v krátké době představit zástupcům výše zmíněné pracovní skupiny FVE náš vzdělávací systém, který je v současné době zaváděn u nás v České republice.

Jedním z dalších bodů zasedání FVE, na jehož zařazení se podílela naše delegace, byla otázka trhu práce. Zasedání veterinárních komor České republiky, Polska a Slovenska v únoru 2013 v Dolním Kubíně rozhodlo, že společně prosadíme tento bod na jednání GA FVE v Mariboru. Dr. Karel Daniel přednesl usnesení ze střetnutí V3 (V4 – bez Maďarska, které se jednání nezúčastnilo). Otázka vysokého počtu absolventů, nízkého počtu pracovních příležitostí, snižujícího se počtu hospodářských zvířat vede k problémům ve veterinární obci těchto států. Vystoupení Karla Daniela vyprovokovalo obsáhlou diskusi na dané téma s různými, někdy až protichůdnými názory podle toho, ze které zájmové skupiny diskutující byl (státní veterinární lékař – školský pracovník – soukromý veterinární lékař). Zda snižovat počty absolventů, nebo se snažit udržet si pracovní místa a zdůrazňovat důležitost veterinární práce? To byly otázky, které nastartovaly největší diskusi z celého třídenního zasadání v Mariboru. Jako důležitá byla označená informovanost studentů o všech možnostech práce pro veterinární lekaře. Ne jen malá praxe ve velkých městech, ale i jiné možnosti uplatnění veterinárního lékaře by měly být více proklamované již během studia. Cílená výuka ekonomického myšlení veterinárního lékaře na veterinární univerzitě by měla vést k lepšímu uplatnění.

Evropská legislativa zdraví zvířat, hygiena potravin, antimikrobiální rezistence, zdraví včel a zdraví ryb jsou témata, která tvoří oblast „jednoho zdraví „(zdravé zvíře – zdravý člověk). Zprávy pracovních skupin z výše zmíněných oblastí podrobně rozebíraly nejdůležitější problémy, ke kterým plénum FVE zaujímalo jednotlivé závěry.

Poslední den třídenního jednání GA FVE plénum schválilo zprávy všech svých sekcí (EASVO, EVERI, UEVH a UEVP) a zhodnotilo účinnost svých současných projektů (animal welfare, antimikrobiální politika a vzdělávání).

 
V Brně dne 14. 6. 2013
Zpracoval: MVDr. Milan Snášil, CSc.