Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní shromáždění

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Z činnosti komory

Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace ve francouzském Biarritzu

Karel Daniel

Dialog a diskuse mezi veterináři na evropské úrovni funguje

… Zástupci české a slovenské komory o přestávce jednání

 

Ve dnech 22.–24. května se v Biarritzu setkali zástupci veterinární profese zemí evropského prostoru. Osou jednání byla jako obvykle vysoce aktuální témata – tentokrát spojená s používáním a dostupností veterinárních léčiv, nárůstem množství i rozsahu činnosti korporátních praxí, tlakem na účast laických osob v orgánech statutárních asociací a samozřejmě také s evergreeny podobných jednání – vzdělávací agendou a welfare zvířat.

Za KVL ČR se pravidelného jarního jednání zúčastnili MVDr. Nečasová a MVDr. Daniel.

Veterinární léčiva

Práce na novelizaci veterinární lékové legislativy byly nyní ukončeny a budou pokračovat až po ustanovení nových pracovních komisí Evropského parlamentu po nynějších eurovolbách, pravděpodobně ve druhé polovině roku 2015. Podle očekávání se pozornost soustředí na oblast medikovaných krmiv ve vztahu k nebezpečí AMR, na používání zinku v krmných směsích a na dopady technického používání hormonálních přípravků k řízení reprodukce hospodářských zvířat. Prakticky se v další etapě předpokládá široká diskuse se zahrnutím všech účastníků včetně chovatelských sdružení, profesních asociací a regulátorů. Východiskem nejspíš bude zpřesnění kaskády se systematickým monitoringem „off label“ použití veterinárních léčiv a kategorizace antibiotik – vše jako hlavní argumenty proti zbytečným restrikcím používání antimikrobiálních látek ve veterinárním sektoru.

Korporátní praxe

Výkon veterinárních praxe právnickými osobami zaznamenává v zemích západní Evropy významný nárůst. Tento nárůst je (na rozdíl od Británie a Irska, kde je situace déle stabilizovaná ani s jednopu třetinou korporátních praxí) nejvýznamnější ve skandinávských zemích, kde první korporátní veterinární praxe začaly vznikat v roce 2012. V současné době je asi 50 % veterinárních lékařů zaměstnanci právnických osob a asi 50 % finančního obratu generovaného veterinární činností prochází 4–5 největšími právnickými osobami – investičními společnostmi vlastnícími nejen stabilní veterinární pracoviště,

 

… K. Daniel a C. Fobian, prezident AVMA v baskických národních barvách

ale i mobilní kliniky „VetrisBuses“, kroužící venkovskými oblastmi. Vývoj vítají především mladší kolegové a čerství absolventi, kteří nemají možnost investice do praxe a vítají jak pravidelnou pracovní dobu, stabilní příjem, tak možnost práce 4-5 kolegů pod dohledem staršího „mentora“. Problém tohoto způsobu výkonu praxe ovšem zůstává statutárním a disciplinárním tělesům, kde v případě stížnosti bývá prakticky nemožné určit konkrétní osobní odpovědnost určitého veterinárního lékaře. Největší korporátní praxe mají vlastní interní procedury, vlastní systém postgraduálního vzdělávání, jednotný systém managementu i odměňování.

Výkon veterinárních praxe právnickými osobami zaznamenává v zemích západní Evropy významný nárůst

Laické osoby v orgánech statutárních asociací

Tendencí, která je více a více podporována i na bruselské úrovni, je zvýšení transparence a nezávislosti disciplinárních a ostatních procesů spočívající v povinném zařazení laických (nevolených a vesměs „neveterinárních“) osob do orgánů profesních asociací. Zatímco v některých zemích je ředitel Státní veterinární správy (CVO) a děkan veterinární fakulty ze zákona nevoleným členem vedení profesních asociací, v jiných zemích jsou takto nevolenými a ze zákona jmenovanými členy kontrolních a disciplinárních orgánů například lidé nominovaní chovatelskými asociacemi či sdruženími na ochranu zvířat. V tomto smyslu lze zaznamenat obavy, že „profesní samospráva“, tak, jak jsme všichni zvyklí ji chápat, bude dříve nebo později bohužel postupně odumírat.

… Kongresové centrum v Biarritzu, – dějiště shromáždění FVE

 

Vzdělávání

Jednotlivé akce postgraduálního vzdělávání by k ujasnění systému a zvýšení transparentnosti měly být pokud možno akreditovány národní akreditační autoritou či komisí. Cílem FVE v této oblasti je vytvoření harmonizujícího konceptu European CPD Committee.

Welfare

Významný posun byl zaznamenán v ohlašovaném zákazu kastrace prasat nejpozději od roku 2018. Tento zákaz podle sdělení Komise není ještě ani z padesáti procent formulován, není zcela jisté,

že bude dodržen termín roku 2015 ani kompletní zákaz jako takový. Do Animal Welfare Working Party byla navržena Dr. Nečasová jako odborník unie na oblast aviárních a exotických druhů zvířat.

Zajímavým bylo vystoupení italského delegáta s návrhem na vyvinutí iniciativy ke snížení a sjednocení DPH za veterinární služby na evropské úrovni. Interní procedurální diskuse se týkaly především novelizace konstituce a řádů FVE i UEVP tak, aby vyhovovaly aktuálnímu znění belgické legislativy. Další významnou diskutovanou oblastí byly návrhy změn vedoucí k silnějšímu propojení počtu hlasů s výší členských příspěvků.

Jako hosté se jednání zúčastnily delegace americké (AVMA) a kanadské (CVMA) veterinární asociace – komory.

 
Biarritz 24. 5. 2014
K. Daniel

Další písemné materiály včetně PP prezentací jsou členům Komory k dispozici na www.fve.org (v angličtině) nebo na vyžádání v sekretariátu KVL.