Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní zasedání Federace veterinářů Evropy ve Švédsku

  Z ČINNOSTI KOMORY – INFORMACE ZK KVL ČR
Jarní valná hromada Federace evropských veterinárních lékařů se konala na pozvání švédských kolegů v Kongresovém centru ve Stockholmu 22.- 23.5. 2009.

 

Na pořadu jednání bylo několik bodů, vycházejících z projednávané legislativy v evropských strukturách – Evropském parlamentu a Radě, některá dlouhodobě řešená témata, jako je finanční uzávěrka 2008 a platby členských států a rozpočet 2010. Důležitým bodem byly volby do představenstva FVE. Jako jediný kandidát na prezidenta obhájil pozici Walter Winding (Rakousko) a spolu s ním byli zvoleni Stephen Ware (UK), Ljiljana Markuš-Cizelj (Chorvatsko) a Reiner Schneichel (Německo). Nově byl zvolen Christoph Buhot (F), někdejší předseda sekce praktických veterinářů. V představenstvu se tak ocitli zástupci praktických veterinářů (Ch. Buhot a S. Ware, R. Schneichel), zástupce státních veterinářů (W. Winding) a průmyslu (L. Markuš-Cizelj).

Účastníky valné hromady přijeli pozdravit čestní hosté – prezident Světové veterinární organizace T. Jorna, prezident Americké asociace veterinárních lékařů Dr. J. O. Cook a ředitel Švédské veterinární správy.

Prvním zvaným řečníkem byl Dr. Pekka Olson, zástupce ředitele pojišťovny Agria, pojišťující více než 56 % psů ve Švédsku, Finsku a Norsku, koně (40 %) a další společenská zvířata. Toto pojištění zahrnuje i veterinární péči, na kterou je pojištěno 80 % psů, a švédští veterináři tuto službu zde prezentovali jako příklad úspěšné spolupráce, kterou podle sdělení přítomných zástupců z dalších států zajišťují různé společnosti, ve větší míře v asi osmi či devíti dalších zemích Evropy (UK, Nizozemsko, Dánsko aj.). Vystoupení rozpoutalo bohatou diskusi a dotazy přítomných.

V odpolední části jednání vysvětlil generální tajemník Jan Vaarten (NL) činnost odborných pracovníků sekretariátu, kteří se zabývají především lobbingem v Evropském parlamentu a komisi v záležitostech, týkajících se Společné evropské strategie zdraví zvířat (Community Animal Health Strategy) a souvisejícího zákona o zdraví zvířat, ke kterému jsou sbírány na komisi podklady, management zdraví stáda (Heard Health Management) a postavení veterináře v této struktuře zajišťující zdravou potravinu, lékovou politikou, včetně rezistencí antimikrobiotik, a dále byl diskutován postoj FVE ke klonování zvířat.

V oblasti welfare zvířat se FVE podílela připomínkováním a pozičními dokumenty na formování legislativy zvířat před porážkou, při transportu, při obchodování se štěňaty a při kastraci selat.

 

Dále byly prezentovány pokroky v nekonečném seriálu o profesním vzdělávání – mj. výsledky obsáhlého dotazníku, kterého se účastnily dvě desítky zemí (včetně ČR). Jako další zvaný řečník vystoupil prof. Dr. Dan Larhammar z univerzity v Upsale s přednáškou Věda versus pavěda ve veterinární medicíně.

Druhý a poslední den valného shromáždění byla dokončena témata, která se nepodařilo pro bohatou diskusi uzavřít v plánovaném termínu večer. Plénum bylo seznámeno se závěry jednání v sekcích, která proběhla před zahájením valného shromáždění. (Zprávy z těchto jednání, zejména Unie praktických veterinárních lékařů, jsou k dispozici jinde v tomto čísle.)

 
MVDr. Jan Bernardy