Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jedna profese, jedna vize, jeden hlas

Jedna profese, jedna vize, jeden hlas

Zpráva z bruselského setkání evropských sekretářů FVE

Celkový přehled o organizaci a legislativě veterinárních těles v jednotlivých zemích, to byl hlavní přínos dubnové schůzky sekretářů FVE, která proběhla v Bruselu. Prezident dr. Tjeerd Jorna ji uspořádal poté, co jej o ni požádali členové FVE. Ti měli zájem o výměnu názorů a zkušeností se svými zahraničními kolegy. Nejlepší formou bylo osobní setkání šéfů profesních sdružení veterinárních lékařů.

Jak kde

Spojené království Velké Británie a Severního Irska bylo zastoupeno jednak RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons ) a BVA (British Veterinary Association). RCVS (Registrace veterinárních lékařů) má za úkol sledovat možná profesní pochybení veterinárních lékařů a následky těchto chyb, případně jejich nápravu. Sleduje, zda nedochází k neoprávněným výkonům veterinární činnosti nekvalifikovanou osobou. Plní především funkci orgánu státní správy (registrace, disciplinární pravomoci apod.) Naproti tomuto BVA chrání zájmy veterinárních lékařů vůči veřejnosti a státu. Plní tedy funkci profesní organizace. Obdobná situace je i v Irsku. Úlohu správního orgánu plní Veterinární rada. Veterinary Ireland – irská profesní organizace chrání zájmy veterinárních lékařů.

Německo zastupoval BPT (Spolek praktických veterinárních lékařů). Ten nemá povinné členství, avšak jeho členem je 90% praktických veterinářů. BPT plní zejm. úlohu profesní ochrany členů. V Německu existuje také Komora veterinárních lékařů s povinným členstvím. Ta plní především administrativní funkce.

Ve Švédsku, Holandsku, Dánsku není členství v profesní organizaci povinné. Profesní organizace zajišťuje profesní funkce a nemá administrativní pravomoci jako registrace veterinárních lékařů apod. Administrativní pravomoci zajišťuje vláda.

Komory v Polsku, Portugalsku, Slovensku zajišťují obdobné funkce jako v České republice (orgán veřejné správy, profesní ochrana).

Členská základna

Dánská veterinární asociace má 2200 členů, licence uděluje vláda, Německo (BPT) má celkem 23000 členů – je to asociace praktických veterinářů, ne komora. V Holandsku neexistuje Komora, funguje veterinární asociace, registrace je prováděna vládou, polská veterinární komora ve Varšavě má 9541 členů, tvoří zastřešení pro všechny veterináře s licencí. V Portugalsku komora chrání veterinární praxi – přispívá ke zlepšení vědeckých, technických a profesních znalostí, podporuje profesní zájmy, etiku.

Služby

Profesní organizace poskytují svým členům různé spektrum služeb. Belgie – pojištění odpovědnosti, cestovní pojištění, časopis. V Dánsku asociace poskytuje pojištění, příspěvek během mateřské dovolené, vyřizování různých dotazů a problémů. BPT v Německu zajišťuje pro své členy vzdělávání, právní a ekonomický servis.

V Polsku uděluje Komora licenci k podnikání, poskytuje právní služby, zajišťuje lobbying, dbá na ochranu spotřebitelů. Švédsko poskytuje právní služby, postgraduální vzdělávání. Švýcarsko upřednostňuje vzdělávání, smlouvy, vysvětlující informace, slevy, právní služby. Jednotlivé komory a asociace mají samozřejmě také různé způsoby komunikace mezi členy – časopisy, www stránky, e-mailové kontakty, periodika (měsíční, dvouměsíční, čtvrtletní apod.)

Téma profesního provinění a disciplinárního procesu

V Irsku donedávna spadalo provinění veterinárního lékaře do kategorie trestného činu stíhaného policií. Nyní, po změně zákona, různá pochybení vet. lékařů řeší Veterinární rada.

Pojem profesního provinění již není zákonem vůbec definován. Belgie považuje za závažné provinění takové protiprávní jednání, které je způsobilé ovlivnit další subjekty (veterinární lékaře). Méně závažná profesní pochybení Belgičané řeší jako pojistnou událost. Německo je příznivcem širší definice pojmu profesní provinění, neboť taková definice se dá lépe aplikovat na konkrétní případ. V Dánsku asociace v případě potřeby veterinárního lékaře v soudnictví zastupuje nebo obhajuje.

Ve Švédsku je právo podat stížnost na veterinárního lékaře omezeno pouze na určité subjekty.

Diskutované oblasti spolupráce:

– implementace směrnice 2004/28

– euthanasie dobytka bez identifikace a registrace

– identifikace a registrace společenských zvířat (Holandsko – vydává pasy, povinnost čipovat pouze v případě vydání pasu, jinak dobrovolné, Švédsko – povinnost identifikovat psy – čip, tetování

– zkušenosti se směrnicí 998/2003

– služby členům

– vzdělávání

– standardy vet. praxe (závazné postupy, důležité pro definici profesního pochybení a vyvozování odpovědnosti veterinárního lékaře za jeho odborné pochybení.)

Diskutované formy spolupráce:

– setkání zástupců sekretariátu (1x – 2x ročně),

– mailové zprávy o řešených národních problémech v angličtině,

– výměna materiálů (časopis apod.), chat

Problém vícečetného členství veterinárního lékaře

V případě působení veterinárního lékaře v jiném státě EU přistupují profesní sdružení státu původu veterinárního lékaře ke snížení poplatku za členství až na polovinu, popř. některé organizace nevyžadují poplatek žádný.

Dr. Jan Vaarten seznámil přítomné se strategií FVE pro následující období.

Mission statement: Federace veterinárních lékařů Evropy spojuje veterinární profese – jedna profese, jedna vize, jeden hlas. Diskuse veterinárních problémů na evropské úrovni, vzájemná výměna informací, lobby, v tom je smysl FVE.

Klíčové aktivity: vývoj pravidel profese, veterinární profese jako zdravá profese, celoživotní vzdělávání, péče o zájmy členů, zdraví zvířat, veřejné zdraví, veterinární zákon (definice), etika, noví a budoucí členové FVE, celoevropské ID karty pro veterináře.

Metody: diskuse, organizace diskusních fór, zajišťování a poskytování informací, lobby.

Zúčastnění

Německo (G. Moog), Švédsko (J. Beck-Friis, P. Carlsson), Holandsko (J. van Herten), Irsko (Valerie Beatty, J. Horan), Velká Británie (D. Thorpe, R. Newton, I. Holloway), Švýcarsko (S. Schlappi), Dánsko (L. Holsaae), Slovensko (M. Gregorová), Polsko (A. Szczeblewska), Portugalsko (C. Ferreira), Belgie (Marc Janssens).

Veškeré dokumenty v listinné podobě jsou přístupny na sekretariátě KVL ČR.

Mgr. Daniel Rexa
Jana Horáková