Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání na půdě Ministerstva zemědělství

  Z činnosti komory

Pavel Raška

Dne 19. 4. 2011 se zástupci KVL ČR (Dr. Karel Daniel a Pavel Raška) zúčastnili pravidelného jednání Pracovní skupiny pro IBR na půdě Ministerstva zemědělství v Praze

… jiný kraj, jiný mrav. Jiná země – odlišná pravidla

 

Dne 19. 4. 2011 se zástupci KVL ČR (Dr. Karel Daniel a Pavel Raška) zúčastnili pravidelného jednání Pracovní skupiny pro IBR na půdě Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání za hostitele vedl Vrchní ředitel sekce zemědělských komodit Ing. Miloš Lukášek. Zasedání za účasti zástupců SVS ČR, chovatelských svazů skotu a SVÚ Jihlava mělo v náplni zhodnocení aktuální situace v průběhu Národního programu ozdravení od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) a návrh SVS na jeho rozšíření i na samostatné výkrmny skotu, které dosud nebyly do programu začleněny.

Překvapením bylo, že se tohoto jednání nezúčastnil nikdo ze zástupců Svazu chovatelů masného skotu, kterých se tento návrh dotkne nejvíce.

Zde jsou tedy postřehy z průběhu jednání tak, jak se nám je podařilo zaznamenat:

1) Zástupci SVS:

Dr. Bažant – Německo si dohodlo podmínky úpravy evropské směrnice – do ozdravených regionů pouze zvířata z prostých regionů, nově i vakcinovaná zvířata gE negativní. Je tedy doporučeno před přesunem znát podmínky místa určení v SRN tak, aby nevznikaly problémy. Naši chovatelé, pokud chtějí nakupovat do ozdravených chovů zvířata ze zahraničí, nemohou žádat o garance ze strany státu, ale výhradně v rámci svých obchodních smluv s dodavatelem zvířat v zahraničí.

Státem garantované dotace budou do konce r. 2012

Budou se intenzivně sledovat hospodářství, která se blíží k závěru ozdravování – čtvrtletně monitorován pokles původně pozitivních zvířat (vyřazování) a následně i upřesňování a došetřování případů nově pozitivních zvířat. K datu 31. 12. 2011 je v ČR ozdraveno 62,71 % chovů. Reálný předpoklad je na konci roku 2012 přes 80 % negativních chovů.

Pod kódem IBR 108 – možnost prověřit hospodářství původně považovaná za silně zamořená, eventuálně kde se průběžně nevyšetřovalo: optimálně do poloviny roku 2011. Zvířata takto vyšetřena jako negativní budou přeřazena z kategorie úředně pozitivních do negativních.

Státem garantované dotace budou do konce roku 2012. Je jisté, že se nepodaří vyřadit všechna původně pozitivní zvířata do konce roku 2011 – pak je nutné počítat, že závěrečná vyšetření si budou chovatelé hradit sami, neboť se přehoupnou do roku 2013.

V ČR je největší počet evidovaných chovatelů v procentech do 50 kusů chovaného skotu se samicemi, obdobně i u býků ve výkrmu. Tato situace je příčinou zvýšené náročnosti na aktuální informovanost o postupu v NOP proti iBR – nezastupitelná role soukromých veterinárních lékařů (dále jen SVL).

Hospodářství zaměřená výhradně na výkrm skotu nebyla dosud do programu zařazena

Pod kódem IBR 106 bude vhodné vyšetřit přednostně i zvířata, která byla v době vstupního vyšetření telaty ve stáří do šesti měsíců.

Dr. Semerád – zdůraznění nutnosti individuálního intenzivnějšího sledování chovů, které „nestíhají“ dokončit program včas: chovatel + úřední veterinární lékaři + SVL – porady o způsobu dokončování programu.

Výkrmny: Hospodářství zaměřená výhradně na výkrm skotu nebyla dosud do programu zařazena. Jedná se asi o počet 3200 nedotčených programem, za poslední rok byl počet hospodářství, kam přišel alespoň jeden býk do výkrmu – 2556 kusů. Z toho však chovů, kterých by se týkala vyšetření, je v počtu 677 s předpokládaným počtem 70 000 kusů skotu ve výkrmu. Pokud se na základě plánovaného vyšetření potvrdí, že situace v nich je nákazově dobrá, budou převedena do hospodářství prostých IBR Dr. Bažant – seznámil s návrhem postupu NOP od IBR ve výkrmových stájích skotu. Počítá se se vstupním sérologickým vyšetřením skotu staršího šesti měsíců. Pokud bude první negativní, provede se druhé za tři měsíce a v případě opětovného negativního výsledku budou tato hospodářství prohlášena za úředně prostá IBR. Pokud bude první vyšetření pozitivní, zahájí se do dvou měsíců ozdravování obdobně jako v již probíhajícím programu. Po vyřazení všech zvířat ze stáje, která zde byla v době zjištění pozitivního výsledku, by se provedla opět sérologická vyšetření a vakcinace se případně ukončí. Hospodářství se prohlásí za úředně ozdravené od IBR. Po přemístění všech vakcinovaných na jatky by se provedlo ještě jedno závěrečné vyšetření a v případě negativního výsledku lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR.

2) Diskuse:

Dr. Daniel (KVL ČR)

– vznesl otázku hrozící fi xace ceny za odběry krví a vakcinace pro SVL v dotačním titulu tak, jak je zmíněna v návrhu na rozšíření NOP od IBR na výkrmny skotu. Zdůraznil rozdílnost v náročnosti odborných veterinárních úkonů v závislosti na spolupráci chovatele a místních podmínkách v jednotlivých různě velkých výkrmnách.

Dr. Semerád (SVS ČR)

– reagoval souhlasem, že se bude lišit podle obtížnosti provedení výkonu a bude tak vždy podmíněna individuální dohodou chovatele se SVL. Fixní nastavená hodnota v návrhu programu se vztahuje pouze k plánované dotaci pro výkrmce na provedení úkonů a je tedy ve své podstatě opět formou příspěvku státu.

Ing. Motyčka (Svaz chovatelů holštýnského skotu)

– apeluje na individuální poctivé sledování svého stáda a situace v něm, přijímání průběžných opatření s cílem dokončit ozdravování zavčas.

Ing. Kučera (Svaz chovatelů českého strakatého skotu)

– vyslovil smysluplnost a podporu ozdravování výkrmen.

Ing. Lukášek (MZe)

– vyslovil vážnou obavu z nedostatku fi nancí na dotace pro rozšíření NOP od IBR i na výkrmové chovy. Musí se hledat zdroje. Prioritou je zdárně dokončit stávající rozsah ozdravování. Respektuje odborný názor, že dosud nákazově neidentifi kované výkrmny skotu mohou být potenciálním rizikem pro ozdravené i ozdravované chovy.

Prioritou je zdárně dokončit stávající rozsah ozdravování

Závěr:

– připravit návrh ze strany SVS na doplnění NOP od IBR o výkrmny skotu a žádost k navýšení dotačního titulu o zvýšení nákladů zhruba o 6 000 000 Kč tak, aby nebylo nutné krátit současné dotace na již běžící rozsah programu a chovatelům do něj zapojeným.

3) Závěr stávajícího programu do konce roku 2012:

– osvěžit pracovní okresní skupiny (zemědělské agentury + inspektoráty SVS + zástupci SVL) k jednání na toto téma s apelem na bezodkladné zahájení dokončování ozdravování. V roce 2012 skončí dotace ale NOP v individuálních případech bude dále pokračovat u řady chovatelů již za vlastní fi nanční prostředky.

Ing. Lukášek na úplný závěr upozornil na nutnost častějšího setkávání pracovní skupiny tak, jak bude docházet k fi nalizaci ozdravovacího programu a řešení otázek spojených s jeho zdárným dokončením.

 
Zaznamenal
MVDr. Pavel Raška