Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání předsedů komisí KVL a setkání prezidenta KVL a ústředního ředitele SVS

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Z činnosti komory

Jan Bernardy

Rezervovaně ale věcně, jak se na profesionály sluší

 

Na počátku roku se sešli předsedové jednotlivých komisí představenstva, čestné rady a revizní komise KVL, aby domluvili jak významné termíny konání voleb a sněmu, tak některé další souvisící akce jako třeba tisk a předání Vademéka léčivých přípravků, aktualizovaného pro rok 2014. Rovněž řešili fi nanční otázky hospodaření Komory, dopady zpoždění legislativních procesů spojených s novelou zákona o komoře veterinárních lékařů, zapříčiněný rozpadem Nečasovy vlády a otálením se jmenováním nového premiéra, vzešlého z předčasných voleb.

Prezident KVL Jan Bernardy, viceprezident Lubomír Borkovec a předseda legislativní komise Martin Grym se sešli na předem dohodnutém pravidelném společném jednání na počátku roku s ústředním ředitelem SVS Milanem Malenou a Janem Váňou, ředitelem Odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví. Setkání proběhlo v mírně rezervované, přesto otevřené a věcné atmosféře. Byly projednány některé případy vyžadující součinnost KVL a SVS při řešení na základě podnětů vyplývajících z činnosti revizní komise KVL, zmíněné při minulém setkání – případy jsou v řešení, byly probrány na poradě ředitele a bude o nich dále referováno, jakmile budou dořešeny.

Rovněž řešili finanční otázky hospodaření Komory

O stanovisko byl požádán odbor veterinární hygieny k žádosti polské komory o podporu při řešení dodatků hygienických balíčků, aby se odlišnými stanovisky nedostaly obě české organizace do rozporu. SVS nevidí na dodatku komise nic závadného a navrhuje odmítnutí polského stanoviska. Dále bylo podrobněji diskutováno možné zapojení terénních veterinárních lékařů do národního programu pro snížení AMR – dotační program zatím není vytvořen, ani jiný způsob motivace; dotace na školení a další kroky vedoucí ke snížení spotřeby ATB nebyly dotačními autoritami v Bruselu podpořeny. Bude dále hledáno zapojení soukromých veterinárních lékařů a možnosti čerpání dotačních titulů na výše zmíněnou kapitolu ve spojení s Ministerstvem zemědělství a speciální komisí zřízenou ministerstvem.

 
Jan Bernardy