Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání představenstva KVL ČR a jednání s předsedy okresních sdružení

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Z činnosti komory

Jan Nytra

dne 29. 11. 2013 v Kongres hotelu Jezerka, Sečská přehrada

… Jan Nytra

 

Jednání PV zahájil v 9 hodin, viceprezident MVDr. L. Borkovec přivítáním, členů představenstva 13 a omluvením prezidenta MVDr. J. Bernardyho, Ph.D., který se dostavil v průběhu jednání. Po úvodních procedurálních formalitách bylo přistoupeno k vlastnímu nabitému programu představenstva.

Kontrolou úkolů z minulého představenstva bylo konstatováno: Ekonomická komise rozděluje komorové fi – nance do více peněžních ústavů, tak aby se snížilo riziko a tyto fi nanční vklady kryty byly pojištěním do výšky 100 000 eur. Dále jsou rozjednány bankovní terminály s více peněžními institucemi, aby úroková sazba byla pro nás všechny co nejnižší.

Tento úkol je v běhu a plní se. V otázce realizace postgraduální praxe komorou jsme dostali dva posudky od dvou renomovaných právních kanceláří (Praha, Ostrava), které svorně konstatovaly nutnost promítnout tento požadavek do novely komorového zákona. Nestačí postgraduální praxi odsouhlasit sněmem a uvést do komorových řádů. Tento úkol byl splněn.

Další úkol, který trvá, je vypsání nového poptávkového řízení na právní služby, jež by měly být členěny do více advokátních kanceláří podle potřeby a specifi kace komory. Jiné jsou potřeby ČR, RK, jiné jsou potřeby LK na tvorbu a přípravu nové komorové legislativy. Předseda LK byl pověřen seznámit účastníky XXII. sněmu o stavu tzv. malé novelizace zákona č. 381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů. Byl splněn úkol ve spolupráci EK, PR agenturou AMI a MK o sponzorských akcích na r. 2014, které jsou pro komoru mediálně významné. V kauze Ostrovský Macík byly medializovány prostřednictvím agentury AMI a s karlovarskou mutací MF Dnes pravdivé informace.

 

… Renata Hlavová, strážce komorové pokladničky

Vzhledem k určité fi nanční rezervě a lepšímu zhodnocení komorových peněz byla navržena možnost (EK) zakoupení nemovitostí v Brně, která by zároveň sloužila v případě nutnosti opuštění Komorových prostor na univerzitě k přestěhování sídla Komory. Do té doby by byla nemovitost využívána ke komerčním účelům a z nájmu by byl placen plně její provoz. Byl dán úkol prezidentovi komory vystoupit s touto informací na sněmu a zjistit názor účastníků sněmu. Zde je nutno podotknout, že nejen kolegové na Slovensku vlastní nemovitosti v Bratislavě, ale i další komory působící v ČR vlastní reality.

i další komory působící v ČR vlastní reality

V průběhu jednání dorazili další dva členové představenstva včetně prezidenta. Najít Sečskou přehradu není asi tak jednoduché a podle informace jednoho zahraničního účastníka, který skončil díky navigaci v jiné části republiky, přímo ďábelské, zvlášť potom večer. Následně byly předneseny zprávy prezidenta a jednotlivých komisí.

… prezident a předseda RK

 

Co ještě všechno zaznělo

Je důležité zlepšit vzájemnou komunikaci mezi SVS a KVL. Bude potřebné řešit konkrétní připomínky jak ze strany SVS, tak i KVL ČR. Snahou je vytvořit korektní vztahy a být tak pokud možno jednotní nejen na veřejnosti, ale i na úrovni MZe.

Velmi podnětné bylo vystoupení MVDr. V. Marečka, který nás seznámil s nejnovějšími informacemi z jednání na MZe, SVS, ÚSKVBL, s chovatelskými svazy v otázce postavení soukromého veterinárního lékaře v oblasti hospodářských zvířat,

začlenění do systému kontroly potravního řetězce, lékové politiky, a to především v otázce používání antimikrobik. Tento integrovaný systém kontroly potravního řetězce se jeví pro naše kolegy z velkých praxí jako zajímavý a představenstvo rozhodlo o přípravě podmínek SVL do tohoto procesu. Dále bylo rozhodnuto o dalším pokračování práce LK na novele komorového zákona. V rámci VK bylo diskutováno a rozhodnuto o zpoplatnění webinářů ve ve výši 100 Kč včetně DPH. Na návrh MK byla předsednictvem schválena výpověď PR agentuře AMI a nově byl prezident pověřen zahájit jednání o nové smlouvě za jasných obchodních podmínek pro komoru. Krátkou zprávu přednesl předseda ČR MVDr. M. Mazoch, který nás informoval o 89 případech projednaných prohřešků kolegů před ČT a z toho 35 případů již rozhodnutých. Rovněž v listopadu proběhly dva odvolací senáty, v obou případech byl potvrzen verdikt ČR. Zprávu RK přednesl MVDr. J. Zajíc, Ph.D. Dochází k významnému zvýšení počtů občanských sdružení, která mnohdy provozují pod svojí hlavičkou odbornou veterinární činnost za dumpingové ceny, jež není v souladu s platnou legislativou. RK podává podněty na ministerstvo vnitra o úpravy stanov těchto občanských sdružení. V otázce registrace pet pasů je snaha o zkrácené řízení a také o snížení nákladů řízení. Do budoucna bude snahou u chronicky „nepřizpůsobivých“ kolegů podat návrh SVS na odebrání možnosti vydávaní pasů. Otázka trestné činnosti a školného p. Groška je v řešení policie ČR. Představenstvo jmenovalo komisi pro uznávaní odborných kvalifi kací ve složení MVDr. H. Mašová/VFU/, MVDr. K. Sviták Novozámská, MVDr. J. Nytra. Tato komise bude za komoru dohlížet nad tím, zdali absolventi z třetích zemí mají dostatečnou odbornou kvalifi kaci, aby mohli v naší zemi praktikovat.

Zazněla rovněž diskuse o přidělování osvědčení a formě jejich předávání

Představenstvo bylo přerušeno ve 14.00 hod. a po krátkém obědě pokračovalo ve společném jednání s předsedy okresních sdružení. Hned v úvodu jsme byli mile překvapeni prezidentem FVE CH. Buhotem, jež nás seznámil se stávkou francouzských veterinárních lékařů v centru Paříže, kteří nesouhlasili s tím, aby jim vláda (ministr zemědělství) vzala antibiotika, a tím realizovali politiku EU v oblasti antimikrobik oddělením preskripce a prodeje. Stávky se zůčastnilo devět tisíc veterinárních lékařů a jejich sympatizantů. Podpora francouzských kolegů byla veliká, podporováni byli i zemědělci a ostatními klienty veterinářů. Podle hesla „Všichni podporujte svého veterináře“. V podvečer stávky již byl návrh z parlamentu stažen. Prezident Buhot řekl, že francoužští veterináři vyhráli bitvu, ale ještě ne válku. Byli jsme také seznámení se systémem evropského kontinuálního vzdělávání VETCEE, který již byl popsán v prosincovém čísle zvěrokruhu. Předsedkyně EK MVDr. R. Hlavová informovala předsedy okresních sdružení o objemu čerpání fi nančních prostředků na rok 2013 a 2104. Proběhla diskuse o vykazování nákladů jednotlivých sdružení podle zaslaných faktur. Byly zdůrazněny daňově odpočitatelné náklady a žádost o jejich respektování.

Je snahou zlepšení vzájemné komunikace mezi SVS a KVL

V diskusi rovněž zazněl apel na sdružování členů jednotlivých sdružení, případně slučování okresů do jednoho regionálního sdružení, jak jsme již toho svědky. Rovněž zazněla diskuse o přidělování osvědčení a jejich formě předávání, zdali na okresní úrovni, nebo na úrovni republikovém. Touto problematikou se PV a komise opakovaně zabývaly bez zatím jasného řešení. Inspirací by nám mohli být kolegové na Slovensku, kde z vydávání osvědčení udělali společenskou událost a je ku prospěchu absolventů i celého veterinárního stavu. Předseda LK MVDr. M. Grym informoval předsedy o práci LK především v oblasti malé novely komorového zákona a dále potom o společné politice KVL ČR, ÚSKVBL, SVS ČR týkající se problematiky antimikrobiální politiky na úrovni stálé komise EU. Dále podal informaci o jednání ředitelů středních veterinárních škol ve školicím středisku SVS v Praze, za účasti zástupců KVL k problematice kompetence středního veterinárního personálu. Tyto materiály a kompetence jsou nyní v odborné diskusi PV. MVDr. Mareček seznámil předsedy s kontrolou kvality chovů a především tlaku na zdravotně nezávadnou potravinu a tlaku na prevenci multirezistencí stran EU, popsanou již výše. Tento koncept má zelenou SVS, ÚSKVBL, ale i na MZe. Po skončení jednání s předsedy okresních sdružení pokračovalo jednání PV do 20.30 hodin.

 
Jan Nytra