Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání představenstva v Novém Smokovci

  Z ČINNOSTI KOMORY

Stává se již pomalu tradicí, že se jedenkrát za rok sejdou představenstva české a slovenské Komory, aby společně jednala. V minulosti to bylo v Beskydech, v Nízkých Tatrách, či Hostýnských vrších. Letos jsme přijali pozvání od slovenských kolegů a jeli na návštěvu do Vysokých Tater, kde v Novém Smokovci v hotelu Palace proběhla jednání obou představenstev.

Někteří z nás se, ať již sami nebo s rodinnými příslušníky, vydali na cestu už ve čtvrtek, jiní přijížděli v pátek během dopoledne, tak abychom ve 12 hodin společně poobědvali a ve 13.30 hod. zasedli v jednacích sálech hotelu a jali se pracovat.Vlastní jednání probíhalo standardně, podle daného programu jednání. Ověřili jsme si usnášeníschopnost, paní Skalovou schválili zapisovatelkou a kolegy Hlavovou a Mráčka ověřovateli zápisu.

Poté jsme schválili zprávu prezidenta o jeho činnosti. Pan prezident nám také oznámil, že se nám ožení vedoucí sekretariátu Mgr. Rexa, a protože jeho nastávající trvale žije v Rakousku, hrozí reálné nebezpečí, že i on se odstěhuje. Přesto jsme mu odsouhlasili odměnu coby svatební dar.

Pak promluvil MVDr. Tlučhoř, který přednesl zprávu revizní komise (RK). Jejím hlavním bodem byla problematika regulérnosti voleb, respektive platnost návrhů kandidátů do orgánů Komory. Celý problém nastal, když člen volební komise, kolega Haas, zpochybnil právoplatnost některých navržených kandidátů, protože je nepodpořila nadpoloviční většina členů okresních sdružení, což vyžaduje zákon.

Dále RK opakovaně požadovala, aby komise pro evidenci petpasů vedená MVDr. Rychlíkem vypracovala jednoduchý návod k zaevidování vystaveného pasu ve stávajícím novém programu, protože kolegům, kteří nevlastní některý z veterinárních počítačových programů, činí problémy pas zaevidovat. Kolegou Rychlíkem bylo doporučeno, použít v programu složku „nápověda“ a řídit se podle ní. Takže to také zkuste. Další připomínkou a požadavkem RK na legislativní komisi (LK) bylo, aby vypracovala seznam veterinárních úkonů, které smí vykonávat veterinární technik pracující samostatně, a aby zaujala stanovisko, jak postupovat v případě, když veterinární úkony vykonává pracovník, který nemá veterinární vzdělání, např. zemědělský inženýr, který je zaměstnancem veterinárního lékaře. Dr. Rychlík připomněl, že SVS v minulosti vydala seznam prací, které smí vykonávat veterinární technik samostatně, a prezident Dr. Daniel přislíbil danou problematiku projednat s ústředním ředitelem doc. MVDr. Malenou. Nakonec jsme zprávu RK vzali na vědomí, stejně jako zprávu čestné rady (ČR), kterou jsme obdrželi mailem.

Vzápětí došlo na kontrolu plnění úkolů z minulého jednání představenstva. Některé byly splněny, některé odloženy. Na zbývajících se pracuje – ekonomická komise (EK): poskytování příspěvků na turnaje, sportovní akce, kulturní a společenské akce, navýšení hodinové sazby – vzdělávací komise (VK) na evidenci veterinárních lékařů poskytujících studentům praxe – Dr. Huml a Bernardy systém evidence rezistence k antibiotikům s možností získání grantu od ministerstva zemědělství – LK a Mgr. Rexa: příprava novelizace komorových řádů pro sněm, příprava platných řádů pro účastníky sněmu na flesh disk nebo CD.

 

Pak jsme přistoupili ke schvalování zpráv pracovních komisí. Za zmínku stojí schválení elektronického hlasování o založení termínovaného vkladu u Unit Credit Bank. Ze zápisu EK bych dále vyzvedl návrh pro sněm na zvýšení hodinové sazby ze 160 Kč na 250 Kč, příspěvkový „řád“ na akce mimo rámec rozpočtu, či navýšení rozpočtu OS Tábor pro zvýšení počtu členů OS a neschválení příspěvku pro OS Tábor pro kurz laických prohlížitelů zvěřiny. Čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2009 je na přijatelné výši a činí 24 %.

Schválili jsme zápis LK a rozpočtové komise i to, že se celý i s přílohami zveřejní ve Zvěrokruhu.

Potom pro mě nadešla nejtěžší chvíle za celou dobu mého působení v představenstvu Komory. Redakční rada (RR) obdržela ke zveřejnění mimo jiných i diskusní příspěvky k regulérnosti kandidátních listin pro volby a chtěla je zveřejnit ve Zvěrokruhu č. 7. Diskuse představenstva k tomu byla rozsáhlá a velmi vzrušená. Na návrh prezidenta pak představenstvo, dokonce v tajném hlasování, přehlasovalo tři přítomné členy redakční rady a rozhodlo, že mohou být zveřejněny jen oficiální dokumenty: stížnost MVDr. Haase, právní rozbor JUDr. Klimeše a zápis z mimořádného zasedání RK z 11. 6. 2009.

Představenstvo ale také rozhodlo, že ostatní diskusní příspěvky mohou být zveřejněny až po sněmu, aby nedošlo k ovlivňování voleb. Toto rozhodnutí představenstva jako předseda RR musím respektovat, byť s ním zásadně nesouhlasím. Tím se chci omluvit jak kolegům, kterým jsem přislíbil zveřejnění jejich příspěvků, tak všem členům Komory, že k této problematice budou v rubrice volby zveřejněny pouze oficiální materiály, jak jsem uvedl výše.

Následně jsme schválili zápisy VK a zahraniční komise (ZK), rovněž tak i profesionální spíkry na sněm. Stanovili jsme termín schůzky s předsedy OS, shodli se na podpoře buiatrického kongresu a tenisového turnaje. V lékové komisi jsme nahradili Dr. Borkovce Dr. Bernardym a schvalovací maraton zakončili schvalováním nových osvědčení začínajícím kolegům.

Po skončení jednání představenstva jsme se sešli na společném jednání se slovenskými kolegy. Hlavními body společného jednání byly: vzdělávání, specializace, kategorizace veterinárních pracovišť, ale i ujištění, že naše společná setkání budou pokračovat. A pak už následovalo příjemné posezení při cimbálové muzice ve stylové restauraci s dobrým jídlem a pitím.

Závěrem bych chtěl jménem české KVL, jménem členů představenstva i jménem svým poděkovat za pozvání, za velmi vřelé a srdečné přijetí, za bohaté pohoštění a za příjemné posezení ve velice krásném, před lety přírodním živlem poničeném prostředí Vysokých Tater. Slovenští přátelé, děkujeme a za rok na shledanou v Čechách.

 
MVDr. Vladimír Rejnek,
předseda RR