Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání Revizní komise ve věci voleb do orgánů KVL

  Z ČINNOSTI KOMORY

Plné znění stížnosti, adresované k rukám předsedy revizní komise KVL ČR Vladimíra Tlučhoře, CSc., zde uveřejňujeme:

Věc: Stížnost na rozhodnutí volební komise a žádost o prošetření

Vážený pane doktore,
jsem členem volební komise KVL ČR a z tohoto titulu jsem byl dnes 3. 6. 2009 přítomen jednání volební komise ve věci posouzení volebních návrhů kandidátů do orgánů KVL ČR. Vzhledem k tomu, že jsem se pečlivě připravil na jednání, prostudoval jsem si volební řád, organizační řád a zákon č. 381/91 o Komoře veterinárních lékařů, byl jsem velice nemile překvapen, že většina volebních návrhů kandidátů byla v rozporu s uvedenými předpisy.

Protože většina kandidátních návrhů byla poslána jako návrhy okresních sdružení, po jejich prostudování jsem zjistil následující nesrovnalosti.

Většina volebních návrhů neobsahuje úplnou prezenční listinu členů okresního sdružení a není z nich patrné, kolik členů sdružení tvoří ani kolik členů je nadpoloviční většinou potřebnou pro platnost usnesení (návrhu) okresního sdružení, jak požaduje § 9, článek 4 zákona č. 381/91 Sb.

Na základě názorového nesouladu členů volební komise byl ke konzultaci přizván Mgr. Rexa, který potvrdil, že návrh kandidátů je při striktním dodržení daného paragrafu zákona o Komoře neplatný. Dále pan Mgr. Rexa konstatoval skutečnost, že zákon je v tomto ohledu příliš tvrdý. Z tohoto důvodu předseda komise MVDr. Michal Vítek dal hlasovat o platnosti sporných návrhů. Byl jsem z hlasujících členů komise jediný proti.

Po zralé úvaze a konzultaci s právníky trvám na tom, že zatím co vnitřní předpisy může měnit sněm, tak změnu zákona může provést pouze Parlament ČR a nikoliv členové volební komise.

Obracím se na Vás s žádostí o urgentní řešení mé stížnosti. Domnívám se, že by bylo vhodné zvážit pozastavení tisku volebních lístků do doby, než budete mít k dispozici jednoznačný nezávislý právní rozbor o uplatnění § 9, článek 4 zákona č. 381/91 Sb.

Nepamatuji si přesně, ale mám pocit, že pouze několik návrhů bylo podáno formou deseti podpisů a tyto návrhy splňovaly požadované podmínky. Domnívám se, že správným postupem by bylo vytisknout volební lístky pouze s prokazatelně platně navrženými kandidáty a pravděpodobně směřovat k doplňující volbě na sněmu, jak to stanovuje § 13 čl. 2 volebního řádu. Současný stav by vedl k poškození těch, kteří svým povinnostem dostáli, a současně by to mohlo být důvodem k prohlášení neplatnosti celých voleb a Komoře by tak mohla vzniknout finanční újma. Vzhledem k tomu, že volební komise je komisí ustanovenou pro potřeby orgánu Komory – sněmu, myslím si, že na základě § 15, článku 3 zákona č. 381/91 o Komoře veterinárních lékařů, její rozhodnutí podléhá pravomoci přešetření revizní komisí.

Žádám revizní komisi KVL ČR o urgentní prošetření a pozastavení rozhodnutí volební komise z důvodu porušení ustanovení zákona č. 381/91 Sb., o Komoře veterinárních lékařů.

Z tohoto důvodu podávám k revizní komisi KVL ČR stížnost a podnět k prošetření rozhodnutí volební komise ve věci neplatnosti návrhu kandidátů pro volby do orgánů Komory v roce 2009

 
MVDr. Zdeněk Haas,
člen volební komise KVL ČR

RK KVL ČR si k předmětné stížnosti nechala zpracovat právní analýzu, kterou vypracoval JUDr. Jaroslav Klimeš.

Věc: Právní rozbor ke stížnosti MVDr. Zdeňka Haase ze dne 3. 6. 2009 na rozhodnutí volební komise z pohledu zákonných ustanovení a stavovských předpisů

Stěžovatel MVDr. Zdeněk Haas ve své stížnosti ze dne 3. 6. 2009 poukazuje na nesprávné rozhodnutí volební komise ze dne 3. 6. 2009, která posuzovala předložené návrhy kandidátů do orgánů Komory v souvislosti s přípravou voleb do orgánů Komory, jež se mají uskutečnit na sněmu Komory v září tohoto roku.

V otázce posuzování platnosti, či neplatnosti předmětných předložených volebních návrhů z pohledu zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky v platném znění, dále pak volebního řádu a organizačního a jednacího řádu Komory, jsou stěžejní tato ustanovení:

1) Z ust. § 12 odst. 4 písm. a) shora cit. zák. vyplývá, že vlastní volba do orgánů Komory z řad členů Komory se uskutečňuje až na sněmu Komory.

2) Ustanovení § 9 odst. 4 shora cit. zákona. upravuje, jakým způsobem a v jakých věcech okresní shromáždění Komory rozhoduje.

3) Organizační řád pak v ustanovení článku 3. odst. 5 písm. e) rozšiřuje pravomoc okresního shromáždění o předkládání návrhu kandidátů do orgánů Komory.

4) Jakým konkrétním způsobem pak mají být jednotlivé návrhy, tedy návrhy kandidátů do orgánů Komory, předkládány, upravuje §§ 1 a následující volebního řádu Komory.

Vzhledem k tomu, že zák. č. 381/1991 Sb. v platném znění v posuzované věci upravuje otázku voleb do orgánů Komory pouze rámcově, jsou řešeny další související záležitosti, rovněž tak způsob navrhování kandidátů do orgánů Komory ve stavovských předpisech, které mají nižší právní sílu než zákon.

Z pohledu shora uvedených ustanovení se s názorem stěžovatele o neplatnosti mandátu navržených kandidátů do orgánů Komory v těch případech, kde prokazatelně nedošlo k platnému rozhodnutí konkrétního okresního shromáždění, neztotožňuji a rovněž se tak neztotožňuji s jeho návrhem na další postup ve věci, přestože lze připustit, že by jeho závěry při použití užšího právního výkladu posuzované předmětné záležitosti mohly být považovány za relevantní.

Nicméně s ohledem na skutečnost, že vlastní akt voleb do orgánů Komory probíhá až na samotném sněmu Komory, je pouze na kompetentních orgánech Komory, tj. v daném případě volební a revizní komisi, aby svá konkrétní zjištění o učiněných a předložených sporných návrzích objektivně posoudily s přihlédnutím ke všem okolnostem a zahrnuly učiněné závěry do svého rozhodnutí s tím, že budou tyto návrhy prezentovat jako návrhy členů daného okresního sdružení, nikoli jako rozhodnutí okresního sdružení.

Při rozhodování o tom, zda lze předmětné návrhy považovat za platné či nikoliv, pak doporučuji, aby byl s ohledem na principy hospodárnosti a efektivnosti řízení a jednání orgánů Komory použit širší právní výklad týkající se nedostatečné právní úpravy dané problematiky v tom směru, co není zákonem a stavovskými předpisy výslovně zakázáno, je povoleno.

Při použití tohoto výkladu o způsobu navrhování kandidátů lze tedy dovodit, že ani shora citovaný zákon, ani stavovské předpisy takový způsob navrhování kandidátů, který je ve stížnosti popisován, nikterak výslovně nezakazují a lze je tedy přijmout jako relevantní návrh pro volby do orgánů Komory na sněmu v září 2009.

Nicméně však v rámci právní jistoty do budoucna doporučuji, aby volební komise, případně revizní komise Komory iniciovala u legislativní komise, případně představenstva Komory, takovou procedurální úpravu navrhování kandidátů, která vyhovuje, s ohledem na nízkou angažovanost členů Komory, současné praxi.

 
JUDr. Jaroslav Klimeš advokát

Po projednání na mimořádném zasedání udělala RK KVL ČR s ohledem na právní výklad JUDr. Klimeše závěr, že členové orgánů KVL jsou právoplatně voleni sněmem KVL. Mechanismus navržení kandidátů pro volbu na sněmu není zákonem řešen, zákon tedy pro návrhy kandidátů nevyžaduje formu usnesení okresního shromáždění a nevyžadují ji ani vnitřní předpisy komory. Přítomnost nadpoloviční většiny členů okresního sdružení proto není pro návrhy kandidátů nutná a rozhodnutí volební komise není v rozporu se zákonem ani s vnitřními předpisy KVL. Tento názor RK je vyjádřen v zápise takto:

Zápis č. 6/2009 ze zasedání revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR, které se konalo dne 11. června 2009 v místnosti sekretariátu KVL ČR

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Jana Fialová, Veronika Grymová, Marie Vranková, Josef Zajíc, Vladimír Tlučhoř

Omluveni: MVDr. Konášová

Hosté: MVDr. Daniel, Mgr. Rexa

RK se sešla k mimořádnému zasedání na základě stížnosti dr. Haase, kterou podal dne 3. 6. 2009 na neplatnost předložených volebních návrhů z pohledu zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů ČR.

RK na svém jednání dne 11. 6. 2009 posuzovala otázku platnosti, nebo neplatnosti předložených volebních návrhů. Ke svému jednání si vyžádala právní rozbor, který zpracoval dne 10. 6. 2009 JUDr. Jaroslav Klimeš.

K předmětné věci jsou stěžejní následující ustanovení zákona o Komoře veterinárních lékařů, volebního řádu a organizačního a jednacího řádu Komory:

1. Z ustanovení § 12 odst. 4 písm. a) cit. zák. vyplývá, že vlastní volba do orgánů Komory z řad členů Komory se uskutečňuje až na sněmu.

2. Ustanovení § 5 odst. 4 a 5 cit. zák. upravuje, jakým způsobem a v jakých věcech okresní shromáždění Komory rozhoduje.

3. Organizační a jednací řád Komory pak v ustanovení článku 3 odst. 5 písm. e) rozšiřuje pravomoc okresního sdružení o předkládání návrhů kandidátů do orgánů Komory.

4. Jakým konkrétním způsobem pak mají být jednotlivé návrhy, tedy návrhy kandidátů do orgánů Komory, předkládány, upravují §§ 1 a následující volebního řádu Komory.

RK má za to, že okresní shromáždění je oprávněno usnášet se v oblastech taxativně vymezených v § 9 odst. 5 citovaného zákona. Formu usnesení mají tedy rozhodnutí okresního shromáždění v oblastech taxativně uvedených citovaným zákonem. Návrh kandidátů je aktem okresního shromáždění upraveným vnitřními předpisy komory. Organizační a jednací řád nevyžaduje pro jeho platnost přijetí nadpoloviční většinu členů okresního shromáždění. Korespondenční volby jsou interním mechanismem KVL upraveným volebním řádem, který má pouze doporučující charakter pro sněm. Sněm následně rozhodne o výsledku korespondenčních voleb a rozhodne podle ustanovení § 12 odst. 4 písm. a) cit. zák. o volbě členů představenstva, revizní komise a čestné rady komory.

Na základě shora uvedeného se RK neztotožňuje s názorem stěžovatele a rovněž s jeho návrhem na další postup v dané věci. RK komise doporučuje volební komisi zorganizovat ve věci schválení výsledků korespondenčních voleb tajné hlasování tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 12 odst. 4 písm. a) zák. č. 381/1991 Sb.

RK doporučuje představenstvu, aby připravilo takovou procedurální úpravu navrhování kandidátů, která vyhovuje, s ohledem na nízkou angažovanost členů Komory, současné praxi.

Příloha: právní rozbor ze dne 10. června 2009

 
Zapsala: MVDr. Veronika Grymová
Schválil: MVDr. Vladimír Tlučhoř