Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání v Praze 14. 4. 2015 „Komise pro tlumení IBR“

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     Pro praxi

Lubomír Borkovec – MarieVranková

Ministerstvo zemědělství bylo místem vyhodnocení národního ozdravovacího programu v ČR s účastí zástupců MZe, chovatelských svazů, SVS, SVÚ a KVL

 

V lednu 2015 započal již 10. rok povinného ozdravování od IBR. K 31. 12. 2014 činil počet hospodářství, která byla prohlášena za úředně prostá IBR, 82,81%. To znamená, že v ČR zbývá zhruba 17 % hospodářství, v nichž dosud nebylo dokončeno ozdravování. Dosud zbývá dokončit v 3331 hospodářstvích – jedná se především o malá hospodářství (1–3 kusy) s výkrmem skotu a dokončení je víceméně administrativní záležitostí.

Dokončení národního ozdravovacího programu v ČR však limitují hospodářství, v nichž je dosud chován infi kovaný skot. V programu nadále zůstávají chovatelé, kteří zejména v prvních letech po zahájení NOP od IBR nevěnovali této důležité, chovatelsky i fi nančně nákladné akci náležitou pozornost.

Ve stádě se často dlouhodobě šířila infekce a situace se neřešila. Do některých IBR prostých stád byla podceněním zásad biologické bezpečnosti zavlečena infekce, která se v nevakcinovaném stádě rychle rozšířila.

Úspěšnost ozdravování v krajích

K datu 30. 12. 2014 zbývá v ČR 81 hospodářství s infi kovaným skotem. Poslední infi kovaná zvířata se nacházejí především v základních stádech (u krav) v hospodářstvích s vyšším počtem skotu. Na uvedená 81 hospodářství jsou napojena další, především teletníky, odchovny mladého skotu, případně samostatné výkrmny, v nichž infi kovaná zvířata již chována nejsou, ale dokončením jsou na hospodářstvích s infi kovanými zvířaty závislá. Kromě toho je v ČR velmi rozšířený chov skotu v drobném, zejména se jedná o výkrm. Hodně chovatelů vykrmuje 1–3 kusy skotu.

Procento prostých hospodářství
v letech 2005–2014 (stav k 31. 12.)

Legislativa ES, konkrétně rozhodnutí Komise (ES) č. 2004/558, stanovuje v IBR prostých stádech každoročně ověřovat jejich status vyšetřením zvířat starších 24 měsíců. Vyšetření umožňuje provádět ze vzorků krve a mléka. Úkony v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace se tomuto ustanovení plně podřizují. V roce 2015 dochází ke změně v tom, že vzorky mléka neodebírá inspektor KVS, ale chovatel.

Hospodářství s infikovaným skotem, která jsou rozhodující pro dokončení ozdravování, jsou zatím ve všech krajích. Nejvíce infikovaných zvířat je v kategorii šestiletých a starších krav. To je v souladu s ukončováním ozdravování, kdy jsou vyřazovány z reprodukce nejstarší krávy, včetně krav infikovaných.

 

V některých ozdravujících hospodářstvích došlo v důsledku chyb v imunizaci ve stádě k šíření infekce nejenom u krav, ale také u mladého skotu a někdy i telat před provedením základní (první) vakcinace. Rozhodující skupinou zůstávají hospodářství, v nichž se v důsledku déletrvající cirkulace viru ve stádě zvýšil počet infikovaných zvířat, která ještě nebyla ze stáda eliminována. Je nutné se věnovat problému případného šířením původce ve stádě. Individuálně stanovit diagnostická šetření tak, aby se podařilo zjistit zdroj infekce a zabránilo se zvyšování počtu infikovaných jedinců ve stádě. Někdy je situace komplikována nedostatečnou protilátkovou odezvou po pravidelné vakcinaci. Zde je nezbytné průběžně spolupracovat s chovateli, případně řešit situaci s odbornými specialisty.

S ohledem na potřebu ukončit ozdravování u všech drobných chovatelů ať už chovají jen žír, nebo i reprodukčně využívaná samičí zvířata, je nutné ustanovit jako zásadu nákup reprodukčního či zástavového skotu výhradně z hospodářství prostých IBR. Výjimkou mohou být jen výkrmny, které v rámci uzavřeného obratu stáda jsou vázány na zástavový skot z vlastního základního stáda, v němž dosud nebylo ozdravování dokončeno.

Kontroly hospodářství, v nichž pokračuje ozdravování bez problémů, se budou realizovat pololetně. V hospodářstvích, kde se vyskytují problémy, se kontroly uskuteční ve čtvrtletních intervalech. V případech, kdy počet infikovaných zvířat není vysoký, je potřebné projednat s chovateli, že tato zvířata je třeba nadále nezapouštět, vyřadit a ukončit ozdravování závěrečnými vyšetřeními. Tyto chovatele je potřebné navštívit a dohodnout s nimi způsob a termín ukončení ozdravování.

Většinu laboratorních vyšetření, včetně závěrečných bude hradit stát. Pokud jde o závěrečná vyšetření, jsou hrazena pouze dvě vyšetření s negativním výsledkem.

Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015 byl v NOP od IBR stanoveno datum 31. 12. 2016 jako datum ukončení programu ozdravování od IBR v ČR.

Kraj
% prostých
hospodářství
k 31. 12. 2005
% prostých
hospodářství
k 31. 12. 2014
Úspěšnost
(nárůst)
v ozdravování
v %
Hl. město Praha
10,00
94,44%
84,44
Středočeský
6,02
72,81%
66,79
Jihočeský
21,60
87,67%
66,07
Plzeňský
51,34
94,88%
43,54
Karlovarský
6,50
88,81%
82,31
Ústecký
6,70
67,24%
60,54
Liberecký
27,82
70,78%
42,96
Královéhradecký
26,54
89,91%
63,37
Pardubický
2,76
78,03%
75,27
Vysočina
47,70
92,20%
44,50
Jihomoravský
2,57
55,13%
50,56
Olomoucký
1,91
62,65%
60,74
Zlínský
1,46
96,84%
93,38
Moravskoslezský
0,52
86,43%
85,91
CELKEM ČR
19,02
82,81%
63,79

Úspěšnost ozdravování v krajích

 
MVDr. M. Vranková, MVDr. L. Borkovec