Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání veterinárních reprezentací ve Visegrádu

  Z činnosti komory

Jan Bernardy, Karel Daniel

V sobotu 26. října se uskutečnilo setkání veterinárních reprezentací Visegrádské čtyřky, rozšířené na devět zemí středo- a jihovýchodního evropského regionu. Schůzka byla iniciována maďarskou komorou a prezident A. Gönczi a S. Pintér za maďarskou komoru se ukázali jako pozorní „uherští“ hostitelé. Jednání probíhalo v Matyášově sále hotelu Silvanus, poblíž visegrádského hradu nad majestátným Dunajem.

… Karel Daniel a Zsolt Pintér formulují pozici zemí V4 pro Evropskou komisi

 

První setkání bylo v sestavě rozšířené o nové a novější národní komory z Rumunska a Chorvatska, dále Slovinci a tradiční země V4: Maďarsko, Polsko, Slovensko a naše reprezentace. Z neunijních států bylo pozváno Srbsko a Makedonie; Bulharsko se omluvilo.

Z představení komor na úvod setkání vyplynuly rozdíly v postavení jednotlivých komor. Statutární postavení nemají komory či asociace v Srbsku, Makedonii a Rumunsku; někde pracují převážně místní sdružení – v Maďarsku jde 80 % vybraných příspěvků do činnosti regionálních sdružení; Slovinsko, celkem s 800 veterináři,

má 24členné prezidium, které mj. obsahuje i sekci zastupující desítku veterinárních lékařů, zaměstnaných v pojišťovnictví. Nejmenší komorou je makedonská, o souhrnném počtu tří set veterinářů.

Vlastní jednání však bylo svoláno k posouzení palčivosti témat, navržených k jednání. Společným problémem číslo jedna se ukázalo téma významně narůstajícího počtu členů národních komor, tedy kolegů vstupujících do profese. Problém není tvořený přesuny veterinářů mezi zeměmi, z východu na západ, či odněkud jinam, ale je generován reakcí škol na zájem o studium. Rozšiřování vzdělávacích kapacit jde leckdy nad rámec možností škol plnit základní vzdělávací funkce praktické výuky a nad možnosti trhu absorbovat absolventy. Nové univerzitní vzdělání v oboru vzniklo v Makedonii, kde jsou nyní školy dvě, stejně jako v Srbsku, v Polsku se buduje nové učení v Krakově při jagellonské univerzitě.

 

…Pohled před jednáním visegradské skupiny přímo ve Visegradu – Matyášův sál hotelu Silvanus. Česká delegace není na svých místech, protože a) fotí, b) vyjednává podporu svých stanovisek, c) telefonuje na chodbě

Spolu s tématem bilance přírůstku členů byla komentována i další demografi cká témata, např. feminizace oboru. Ač bylo přítomno na dva tucty rokujících, v sále nebyla jediná veterinární lékařka, a tak bylo s gustem komentované téma záhy odloženo.

… Snímek z jednání v Matyášově sálu visegradského hotelu Silvanus – slovenská, chorvatská a polská delegace

 

Další téma, palčivé především pro polskou reprezentaci, byla změna pravidel při prohlídce masa – kdy provozovatel jatek na prohlídku může najímat i neveterinární prohlížitele. Vzhledem k tomu, že tato činnost je v Polsku vykonávána nejčastěji praktickými veterinárními lékaři, což neplatí pro členy většiny ostatních komor přítomných na setkání, dostalo se Polsku jen vlažné podpory.

Většímu zájmu se těšilo téma týkající se zákazu výdeje většiny léčiv veterinárními lékaři jako opatření k zamezení šíření rezistentních patogenních kmenů mikroorganismů, tzv. Rosbach report.

Jednoznačně přijatým názorem bylo, že je tomu právě naopak, tedy že výdej léčiv pouze veterinárními lékaři je jedním z možných řešení, nikoli příčinou problému.

Zástupce srbské komory připomněl téma, které jej upoutalo na Světovém veterinárním kongresu v Praze na jednání o dobrých životních podmínkách veterinárních lékařů, tzv. veterinární well-being. Nedobré podmínky způsobují kromě řady profesionálních chorob i riziko depresí a čtyřnásobně zvýšenou sebevražednost. Vzhledem k tomu, že hostitelé připravili dobré podmínky pro jednání, nezdál se nikdo aspirovat na zvýšení těchto varovných hodnot a téma nebylo dále komentováno.

 

… Pohled na okolí jednacího sálu ve Visegradu – v Maďarsku nejsou jen pusty

Výstupem bylo memorandum, směrované k Evropské veterinární federaci, které vybízí k celoevropskému řešení výše jmenovaných témat. Ačkoli se skupina dohodla na zpravidelnění setkávání celé skupiny a na předsednictví zvoucí země, minulá V4 se v plném složení sešla před více než pěti lety. Na setkání byla zjevná dobrá vůle pro spolupráci a o příští pořádání projevilo zájem Chorvatsko a Polsko.

 
Jan Bernardy, Karel Daniel