Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jen diplom nestačí

Jen diplom nestačí

K výkonu léčební veterinární činnosti musíme mít také osvědčení

Legislativa č. 6

Nedávno jsem odpovídala na dotaz mého kolegy na téma udělování osvědčení, rozhodla jsem se napsat něco o tomto problému.

Řád pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

Tento řád stanovuje podmínky pro udělování osvědčení k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti (dále jen osvědčení), které opravňují vet.lékaře k výkonu této činnosti na území ČR (a za jistých podmínek i v EU). Osvědčení musí vlastnit i zaměstnanci!!!

Toto osvědčení uděluje a odebírá představenstvo KVL ČR na základě žádosti pouze vet.lékařům: a to členům Komory se splněnými povinnostmi člena, kteří jsou plně způsobilí k právním úkonům a nebyli odsouzeni k trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem vet.činnosti. Mohou to být občané ČR, nebo cizinci, kteří mají povolení pro práci v ČR, kteří absolvovali fakultu VFU v ČR, nebo v jiném státě, nebo školu, jejíž absolvování je u nás uznáváno pro výkon veterinární praxe. V současné době již není před zahájením činnosti povinná šestiměsíční praxe po škole, pokud je tato praxe zahrnutá ve státnicových blocích. Sice to není dostačující a zvláště v poslední době to velmi skřípe, ale už probíhají jednání o tomto problému.

Žádost o osvědčení se podává písemně prostřednictvím OS KVL ČR. Tato žádost na předepsaném formuláři obsahuje: osobní údaje, registrační číslo člena , ověřená fotokopie diplomu, vysvědčení o státní zkoušce, výpis z trestního rejstříku, místo působení.

Výbor OS KVL dle místa výkonu praxe žádost potvrdí a zašle na sekretariát KVL ČR.

Představenstvo žadatele vyrozumí nejpozději do 30 dnů. Osvědčení se uděluje na dobu neurčitou. Osvědčení obsahuje: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, evidenční číslo osvědčení, registrační číslo člena, předmět a specifikaci vet.činnosti, datum vydání, podpis prezidenta a razítko KVL ČR.

Představenstvo odejme osvědčení lékařům, nesplňujícím podmínky dané tímto řádem, nebo na základě rozhodnutí čestné rady KVL ČR jako disciplinární trest.

PODMÍNKOU PLATNOSTI osvědčení je platit příspěvky a být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání. Na druhé straně je také možné dočasné odevzdání osvědčení, po dobu uložení osvědčení však nesmí MVDr. vykonávat vet.činnost. Změny se musí sekretariátu oznámit písemně do 15 dnů od jejich vzniku.

Vzdělání vet. lékaře je uznáno jako adekvátní na základě doporučení VFU Brno.

Modelová situace: veterinář ze Slovenska, který chce pracovat v ČR, musí vyplnit formulář, kde uvede nacionále, doloží ověřenou fotokopii diplomu, čistý výpis z trestního rejstříku, podpisy třech veterinářů z OS KVL, kde bude působit a pošle na sekretariát, tam je žádost i s přílohami předána vzdělávací komisi, ta žádost projedná a doporučí vydání osvědčení a předloží ke schválení představenstvu, následně prezident nebo viceprezident podepíše a zašle zpět žadateli i se složenkou na příslušnou částku poplatků. A to je dnes vše.

MVDr. Jana Součková