Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jsou si vědomi svých pochybení

  SOUDNIČKA

MVDr. Petr Matušina

Chybami se člověk učí. Ale jestli každý…

 

Případ I.

Ať počítám jak počítám…..

Podávám tímto stížnost na léčebný postup veterinární lékařky MVDr. Hedy Končící. Tato uvedená pracovnice veterinární ordinace prováděla dne 20. 4. u mé feny boxera porod císařským řezem. Fenu jsem do její ordinace přivezla v 8.00 hodin, ale MVDr. Končící čekala až na příchod asistentky. V 9.00 hodin bylo zahájeno předoperační vyšetření a následovala operace. Po skončení operace – asi v 15.30 hodin MVDr. Končící propustila fenu a dvě štěňata do domácího ošetřování.

Přestože jsem se dožadovala vystavení účtu za provedený zákrok, bylo mi sděleno, že mi ho vydá až následující den při kontrole a tehdy i provedu úhradu.

Po příchodu domů jsem však u jednoho ze štěňat shledala mokvající neošetřenou ránu, patrně po vytržení pupečníku. Zároveň došlo i k prudkému zhoršení zdravotního stavu matky štěňat, u níž se v pooperační ráně objevil sílící krvavý výtok. Protože MVDr. Končící nebyla k zastižení, byla jsem nucena dopravit fenu i štěňata na jiné pracoviště, a to k MVDr. Lence Apnoické. Zde musela být pooperační rána u feny zrevidována, přičemž MVDr. Apnoická shledala, že v dutině břišní se nacházejí další tři živá štěňata. Tato byla vyjmuta a následně byl i poraněnému štěněti ošetřen pupečník.

Vzhledem k závažnosti případu si dovoluji požádat o prošetření

Pochybením MVDr. Hedy Končící se však zdravotní stav feny zhoršil natolik, že i přes veškerou snahu MVDr. Apnoické následně uhynula.

Po celou dobu od zákroku MVDr. Končící trpěla fenka velkými bolestmi a dvě ze tří štěňat, která byla narozena při následné operaci, pak také později uhynula.

Vzhledem k závažnosti případu si dovoluji požádat o prošetření a stanovisko Komoru veterinárních lékařů ČR.

S pozdravem Lenka Nešťastná

P. S.

Jako přílohu posílám veterinární zprávu MVDR. Lenky Apnoické:

Dne 20. 4. asi v 17.30 hod. jsem přijala na ošetření štěně, narozené téhož dne císařským řezem, s otevřenou břišní dutinou. Otvor byl velikosti asi l cm v místě pupečního provazce a s vyhřezlým střevem. Štěně jsem sedovala Xylazinem 2% 0,025 i. m. Butomidorem 0,01 i. m., ránu jsem opláchla, zdezinfi kovala a po aplikaci antibiotik zašila.

Majitelka s sebou přivezla i fenu po císaři, která měla obvázané břicho obvazem a z něho odkapávala tmavohnědá krev. Po vyšetřeni jsem zjistila, že stehy jsou neutažené a rána polootevřená. Po dohodě s majitelkou jsem fenu nejprve sedovala Xylazinem 2% l,5 ml i. m., Butomidorem 0,6 ml i. m., zavedla kanylu a revidovala ránu. Potom jsem sedaci prohloubila Propofolem 0,l/kg. Kůže, pobřišnice a děloha byly zašity nedostatečně, stehy byly volné, takže obsah z dělohy prosakoval a vytékal z rány na břiše. Dohodly jsme se s majitelkou, že fenu rovnou vykastruji. Po otevření břišní dutiny jsem v levém děložním rohu nalezla ještě další tři živá štěňata, která jsem vyprostila z plodových obalů, osušila a předala na starost majitelce.

Při zašívání pobřišnice začala mít fena delší apnoické pauzy. Asi po 1/2 hodině resuscitace jsem bohužel diagnostikovala exitus.

Vyjádření

K uvedené stížnosti nemám co dodat a uznávám pochybení v důsledku nevyjmutí všech plodů. Pani Nešťastná ode mne převzala pět živých štěňat a matku, která byla již v plném vědomí a schopna chůze. Způsob náhrady škody nemohu navrhnout, protože jsem v současnosti v konkurzním řízení o veškerý můj majetek, včetně ordinace a jejího vybavení. Mé příjmy jsou jen minimální, přesto majitelce podle možnosti uhradím částku, kterou Komora určí na návrh soudního znalce, ovšem v časovém intervalu blíže neurčeném. Pro vysvětlení mého pozdního vyjádření ke stížnosti uvádím, že bylo zapříčiněno problémy s přebíráním pošty. Proto Vás současně žádám o posílání korespondence na moji novou adresu.

 

Vážená paní Nešťastná,
Čestná rada Komory veterinárních lékařů České republiky na svém jednání dne 23. 11. projednávala Vaši stížnost na MVDr. Hedu Končící, za účasti zástupce navrhovatele – revizní komise. MVDr. Končící se z jednání omluvila a pověřila senát čestné rady, aby jednal a rozhodl v její nepřítomnosti.

Senát čestné rady rozhodl ve věci takto: Na základě zjištěných skutečností a odborného posouzení věci čestná rada vydala rozhodnutí s výrokem, že MVDr. Končící odborně pochybila při výkonu povolání veterinárního lékaře tím, že porušila povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou, čímž porušila povinnost uvedenou v § 6 odst. 2 písm. a) zák. č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

MVDr. Končící bylo uloženo podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zák. č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky disciplinární opatření – písemné napomenutí.

Čestná rada zvolila písemné napomenutí jako zákonný druh disciplinárního opatření a toto odůvodňuje skutečností, že disciplinárně obviněná je si sama vědoma porušení svých povinností.

Případnou fi nanční náhradu vzniklé škody lze řešit jen jako občanskoprávní spor.

ale komplikace nastaly hned po skončení operace

Případ II.

RK je zbytečná, vyřeším to sám

Vážený pane majiteli veterinární kliniky,

obracíme se na Vás se žádostí o prověření léčby našeho pejska – dlouhosrstého jezevčíka jménem Jeni, který byl u Vás 22. června operován. Jednalo se operaci šedého zákalu u 12 roků starého psa. Tomuto pejskovi jste neudělali povinné předoperační vyšetření s tím, že krev se vyšetřovala v dubnu tohoto roku a nebyly zjištěny žádné problémy. Nicméně, když pejsek ležel na operačním sále, ptal se příslušný anesteziolog, zda bylo uděláno předoperační vyšetření!! ? Samotná operace proběhla bez komplikací, ale komplikace nastaly hned po skončení operace, kdy se náš pejsek probíral z anestezie asi dvě hodiny, což už samo o sobě bylo samozřejmě podivné. Příslušný anesteziolog nám tvrdil, že by se měl tak do 15 minut probrat. Už toto signalizovalo nějaký problém. Stav pejska se po propuštění druhý den do domácího ošetřování natolik zhoršil, že jsme byli nuceni opět vyhledat pomoc na Vaší veterinární klinice. Následovalo další vyšetřování a trápení, vše pokorně snášející naší fenečky. Bylo zjištěno, že krevní testy, které jí byly až nyní následně po operaci udělány, jsou velice špatné, včetně neměřitelné vysoké hladiny cukru v krvi. Po třídenní hospitalizaci na kapačkách jsme si pejska vzali domů s tím, že jí máme píchat inzulin a že se možná vše zvládne. Po necelém týdnu, kdy jsme den i noc o pejska pečovali a dávali mu to, co potřeboval včetně naší lásky, jsme o naší drahou fenečku přišli. Byli jsme nuceni jí dát uspat vzhledem k tomu, že jsme se již nemohli dívat, jak pejsek zoufale trpí. Její stav se natolik zhoršil, že nejen, že vůbec neviděla, ale potácela se, padala, omdlévala, zvracela a byla celá špatná.

Z tohoto našeho výkladu jasně vyplývá Vaše pochybení v tom smyslu, že pejskovi nebylo uděláno předoperační vyšetření, které je nutné a troufáme si říci, že povinné a které by jasně potvrdilo jeho aktuální zdravotní stav, a tudíž by pejsek nebyl schopen tuto operaci absolvovat.

Je nám samozřejmě jasné, že výlohy na veterinární léčbu u zvířátek jsou značné, ale nechceme platit navíc náklady za to, co se stalo pochybením z Vaší strany. Nemůžeme Vás tedy žádat o vrácení úhrady za operaci šedého zákalu, na kterou jsme si dokonce museli sjednat úvěr. Tuto částku asi Kč 15 000 Kč nyní splácíme v měsíčních splátkách.

Vámi požadovanou částku bez odkladu zašleme ihned

Ale veškeré výlohy, které jsme zaplatili za všechny následné dny, kdy byl náš pejsek u Vás po operaci hospitalizován, včetně všech možných léků, což byla další nemalá částka, asi 10 000 Kč žádáme v rámci Vašeho pochybení zpět!!!

Život tak vzácnému pejskovi už sice nevrátíme, ale alespoň by Vás tato zkušenost mohla přimět zamyslet se nad tím, že když člověk platí tak závratné částky za ošetření zvířátka, tak alespoň by se měly dodržovat základní předpisy léčby.

Aby nedošlo k neřešení tohoto případu, posíláme kopii tohoto dopisu na vědomí revizní komisi Komory veterinárních lékařů ČR Brno. Částku 10 000 Kč zašlete na náš níže uvedený účet.

Vše jsem prověřil a zaplatím

Věc: Odpověď na žádost z 12. 7.

Vážený pane Rozhodný!
Na základě Vaší žádosti jsem prověřil léčbu Vašeho pejska na našem pracovišti a musím bohužel konstatovat, že skutečně nebylo provedeno předoperační vyšetření krve, které je na naší klinice standardní u všech pacientů nad osm let věku a u ostatních pacientů po dohodě s majitelem. Při kontrolních rozhovorech se zúčastněnými lékaři jsem zjistil, že šlo především o komunikační problém, kdy první ošetřující lékař předpokládal, že vyšetření provede kolegyně v rámci úkonů před samotnou operací a ta zase předpokládala, že vyšetření byla provedena již při příjmu kolegou, který schvaloval vhodnost operace.

Vaše ztráta mě opravdu velice mrzí a ujišťuji Vás, že z této události vyvodím taková opatření, aby se nic podobného již neopakovalo. Vámi požadovanou částku bez odkladu zašleme ihned po potvrzení přiloženého a na Vámi uvedený účet.

Ještě jednou se Vám omlouvám za celý náš kolektiv.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina