Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Klinická zkušenost s anesteziologickým přístrojem ADS 1000

  INZERTNÍ ČLÁNEK

Na naší veterinární klinice používáme k narkotizaci pacientů čtyři anesteziologické přístroje. Dva jsou konvenčního typu, jejichž funkce závisí na respirační aktivitě pacienta. Od února letošního roku používáme rovněž dva nové přístroje ADS 1000. Tímto přístrojem bylo narkotizováno více než čtyři sta padesát pacientů. Jejich tělesná váha byla od 100 g do 65 kg. Druhové zastoupení pacientů je neobvykle pestré, neboť naše klinika poskytuje chirurgické služby pro psy, kočky, exotická zvířata a ptáky. Délka chirurgických výkonů se pohybuje od deseti minut do několika hodin. Fakt, že funkce přístroje je řízena mikroprocesorem, značně usnadní práci operátora a asistujícího personálu.

V porovnání s konvenčním anesteziologickým přístrojem zajišťuje ADS 1000 lineární hladinu anestezie bez oscilací způsobených změnou hloubky dýchání pacienta. Lineární hladina anestezie je rovněž považována za bezpečnější, neboť pacient je ventilován konstantním objemem, a to umožní nastavení směšovače na přibližně poloviční koncentraci než při použití konvenčního přístroje. Pro běžnou potřebu je vložena do přístroje pouze tělesná váha pacienta, vyjádřená v kilogramech. Vstupní tlak kyslíku je pro pacienty vážící od jednoho do šedesáti osmi kilogramů nastaven 50 P.S.I. (tzv. NORMAL MODE). Pro pacienty pod jeden kilogram je vstupní tlak kyslíku nastaven na 5 P.S.I. (tzv. LAB MODE). Přístroj je třeba napojit na zdroj kyslíku a regulátor tlaku, který umožní změnu použitého tlaku.

Mikroprocesor je naprogramován pro nezbytné respirační parametry a funkce přístroje je řízena systémem chlopní a čidel. Elektronické chlopně jsou otevřeny pouze během inspiria, a tak únik anestetické směsi do prostředí operačního sálu je téměř vyloučen. Přestože objem a frekvence ventilace pacienta anestetickou směsí nebo pouze kyslíkem je předurčena v závislosti na váze pacienta, operatér má možnost kdykoliv změnit parametry, pokud to situace vyžaduje.

S přístrojem jsou dodány tzv. „umělé plíce“, které odpovídají kapacitou zvířeti o dvaceti kg tělesné hmotnosti a které simulují vlastnosti plicní tkáně. Napojení ADS na tyto plíce a používání naprogramovaných parametrů pro ventilaci, jejich změna podle potřeby a sledování náplně těchto umělých plic je nezbytnou částí praktických znalostí, pro plné využití všech technických možností, které tento přístroj nabízí. Multifunkční displej přístroje nás informuje o nezbytných parametrech ventilace/narkotizace pacienta. Při nastavení na SET MODE je to vložená váha pacienta, kalkulovaný průtok kyslíku nezbytný pro naplnění plic, vyjádřený v litrech za minutu, počet náplní za minutu, nejvyšší inspirační tlak a informace o nastavení inspiračního čidla pro ventilační asistenci. Operatér má možnost změnit kterýkoliv z parametrů uvedených na displeji stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.

Přístroj je uveden v činnost změnou SET MODE v tzv. RUN MODE pouhým přepnutím SET/RUN spínače. Na displeji se objeví minutový objem na kg tělesné hmotnosti, horní a dolní limit inspiračního tlaku vyjádřený v cm vodního sloupce, graficky znázorněný pohybem kurzoru na bílém pozadí, inspirační doba/čas potřebný k naplnění plic v předurčeném tlaku, průtok kyslíku nebo anestetické směsi v litrech za minutu, počet vdechů za minutu a údaj o inspirační aktivitě. Je-li nyní přístroj napojen na endotracheální kanylu s naplněnou těsnící manžetou, přístroj bude čekat na první známky vdechu ve formě podtlaku odpovídajícího nebo hlubšího než mínus 3 cm vodního sloupce nebo na dobu, která je programována pro příští vdech. Potom je tento cyklus opakován. Podtlak, který je iniciátorem vdechu, je možné nastavit podle individuální potřeby pacienta nebo operatéra.

Přístroj je možno použít k uvedení pacienta do inhalační narkózy použitím masky v tzv. MASK MODE. To je zvláště výhodné pro nestabilní, gerontní nebo jinak handicapované pacienty. Přístroj rovněž umožňuje náplň plic a podržení v rozedmuté poloze pro zajištění negativního nitrohrudního tlaku před uzavřením hrudníku.

ADS 1000 je vybaven zabudovanými bateriemi, které zajistí funkci na dobu 12 hodin v případě výpadku dodávky elektrického proudu, a také zvukovým signálem pro případ poklesu tlaku dodávaného kyslíku, netěsností endotrachelní kanyly (trubice) a selhání systému. Přístroj je možné nastavit na tzv. PEEP MODE (positive and expiratory pressure), v rozsahu od nuly do devíti cm vodního sloupce. Podmínkou dobré funkce je napojení ADS 1000 na kvalitní, kalibrovaný směšovač. Na naší klinice používáme model VIP 3000 pro Isofluoran. Koncentrace dodávaného anestetika je poloviční než u konvenčních systémů, obvykle mezi 1 – 1,5 %. ADS 1000 je možné použít jako aktivního ventilátoru pouhým uzavřením směšovače anestetika.

Přístroj je napájen elektrickým zdrojem 110 nebo 220 VAC, 50 – 60 Hz. S přístrojem je možno rovněž objednat lehký pojízdný stolek s patentní svorkou pro uchycení směšovače. Potřebné hadice na přívod kyslíku, propojení přístroje se směšovačem, napojení na pacienta a odvod vydechované směsi do odlučovače nebo odpadu jsou dodány s přístrojem. Rozměry přístroje jsou 254 x 254 x 102 mm.

Závěr

Posláním tohoto článku je informovat veterinární veřejnost a zvláště pak potencionálního zájemce o nových možnostech v anesteziologické a chirurgické praxi. Naše zkušenosti s tímto přístrojem byly bez výjimky velice pozitivní. Tento nový anestetický koncept odstraňuje řadu nevýhod spojených s použitím konvenčního anesteziologického přístroje, a to zvláště při použití pro drobné živočichy o váze pod 1000 g. Rovněž významné je zlepšení pracovního prostředí omezením úniku anestetické směsi do ovzduší operačního sálu.

 
Evžen O. Burian MVD. MS
Providence Square
Veterinary Clinic INC.
1035 Providence Sq.S.C.
Virginia Beach
Virginia 23464
USA