Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Klisna jenom odřená

   Soudnička

Klisna jenom odřená

Vážená revizní komise Komory veterinárních lékařů,

obracím se na Vás s politováníhodnou skutečností, která se mi stala v souvislosti s nemocí mé pětileté klisny. Tato skutečnost se týká, podle mého názoru, nevhodného přístupu pracovníků soukromé veterinární kliniky, MVDr. Koňské a MVDr. Žíněného.

Průběh onemocnění klisny a s tím související „odborná“ péče ze strany výše jmenované kliniky vypadaly následovně: po zranění zvířete v rozsahu hlubších odřenin aplikoval pracovník kliniky pod vedením MVDr. Koňské injekci proti zánětu a antibiotickou injekci s tím, že po následující dva dny doporučil užívání antibiotik v pastě. Tak jsem na radu odborníků tuto pastu podávala.

Už druhý den po skončení podávání pasty se u klisny objevil silný průjem. Po zjištění zdravotního stavu klisny jsem tedy telefonicky kontaktovala pohotovostní službu zmíněné kliniky.

Jejich pracovník se dostavil až po hodině a diagnostikoval průjem související s podáváním antibiotické pasty s tím, že není nutná žádná další léčba a stav klisny se upraví. Byl mi doporučen senný odvar, černý čaj a v odpoledních hodinách přislíbena aplikace infuze, aby nedošlo k dehydrataci organismu klisny.

Vzhledem k tomu, že zdravotní stav klisny se v poledních hodinách opět zhoršil, volala jsem opakovaně pohotovostní službu této kliniky. Ačkoliv jsem byla telefonicky ujištěna o rychlém příjezdu pracovníků kliniky, opak byl pravdou. Pracovníci kliniky přijeli až za hodinu a půl, po zhlédnutí klisny konstatovali šok, doporučili okamžitou aplikací infuzí, které ovšem neměli k dispozici.

Takže ve výsledku „okamžitá aplikace“ znamenala hodinové shánění infuze. Stav klisny se neměnil. Další diagnóza, po důkladném rektálním vyšetření, zněla: prasklý žaludeční vřed. Na doporučení lékaře byla klisna udržována v pohybu, zatímco pracovníci kliniky odjeli pro další infuze a pro jícní sondu. Opět dvě hodiny čekání, během kterých se zdravotní stav klisny rapidně zhoršil. Po příjezdu pracovníků kliniky klisna již umírala.

Vzhledem k tomu, že celá událost se mi zdála velmi zvláštní, nechala jsem provést pitvu klisny. Pitva jako příčinu uhynutí prokázala uskřinutá střeva.

Vím, že tato diagnóza je ve většině případů smrtelná a že ani výborný veterinární lékař by v tomto případě nemohl pomoct. Proto berte prosím můj dopis jako ukázku a upozornění na nevhodný přístup profesionálů k nemocnému zvířeti. Jsem obyčejný člověk, který si splnil celoživotní sen a po velkých přípravách a budování stájí si pořídil dvě z těchto nejkrásnějších zvířat na světě. Staršího valacha, kterému jsem chtěla dopřát klidné a pohodlné dožití a mladou klisnu, která v minulosti neměla dobré zkušenosti s tzv. „chovateli“. Oba koně dobře prospívali a přinášeli mi jen radost.

O to víc potom člověka zarazí, jak může vypadat přístup ke zvířeti od lékaře, u kterého se předpokládá, že profese mu bude nejen prací, ale hlavně posláním.

Děkuji za pochopení a zůstávám s pozdravem

Blanka Velmismutná

Je to jasné, jsou vinni

Senát Čestné rady KVL ČR ve svém tříčlenném složení rozhodl ve věci žaloby revizní komise KVL ČR proti obviněné MVDr. Koňské takto:

Obviněný porušil ust. § 1 odst. 3 Profesního řádu.

Obviněnému se ukládá disciplinární opatření dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) z. č. 381/91 Sb. písemné napomenutí.

Obviněný je povinen na nákladech disciplinárního řízení uhradit dle ust. § 12 Disciplinárního řádu částku 2500 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí, a to na účet 35897-006/2700.

Odůvodnění:

Revizní komise v návrhu na zahájení disciplinárního řízení navrhovala, aby senát Čestné rady KVL ČR shledal obviněnou MVDr. Koňskou vinnou z porušení ust. § 1 odst. 3 Profesního řádu.

Senát Čestné rady shledal svoji věcnou příslušnost, rovněž obviněný ani žalobce námitku věcné nepříslušnosti nenamítali.

Dále bylo zjištěno, že byla zachována jak subjektivní, tak objektivní lhůta, podle ust. § 17 z. č. 381/91 Sb.

Podnět k zahájení řízení byl předsedovi RK doručen v předepsaných termínech.

Zástupce revizní komise jako žalobce přednesl žalobu.

Senát se zabýval veškerými listinnými podklady, a to stížností paní Blanky Velmismutné, písemnou zprávou MVDr. Koňské a MVDr. Žíněného a patologickým nálezem uvedeným v pitevním protokolu.

Dále pak byla na jednání předvolána obviněná MVDr. Koňská, která byla k celé věci vyslechnuta. Ta ve své výpovědi potvrdila to, co bylo uvedeno v písemné zprávě, předložené revizní komisi.

Obviněná nenavrhla další provádění dokazování, stejně jako zástupce revizní komise, stejně jako žalobce. Po ukončení dokazování senát Čestné rady shledal, že obviněná skutečně porušila ust. § 1 odst. 3 Profesního řádu, a to tím, že se nechovala profesionálně a eticky.

Na základě shora uvedených důvodů tedy senát Čestné rady rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není možno podat opravný prostředek. (Pozn. red. Naprosto stejné řízení proběhlo i s MVDr. YYY a bylo shledáno provinění proti ust. § 1 odst. 3 Profesního řádu, a také v tomto případě bylo uděleno stejné opatření.)

Máme pro vás zprávu

Vážená paní, senát Čestné rady KVL ČR na svém zasedání projednal návrh na zahájení disciplinárního řízení proti MVDr. Koňské a MVDr. Žíněnému, který byl zpracován na základě Vaší stížnosti.

Čestná rada shledala MVDr. Koňskou vinnou z porušení Profesního řádu KVL ČR, z důvodu porušení etiky veterinárního lékaře. Na základě této skutečnosti jí bylo uloženo disciplinární opatření – písemné napomenutí a náhrada nákladů disciplinárního řízení. Stejně tak byl shledán vinným i MVDr. Žíněný, kterému byl uložen totožný trest včetně náhrady nákladů disciplinárního řízení.

Jsem spokojena

Vážený pane předsedo, obdržela jsem vyjádření Čestné rady KVL ČR k mé stížnosti. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za vyřešení mé stížnosti. Byla jsem mile překvapena, že v dnešní době, která není příliš nakloněna jakýmkoliv požadavkům běžného občana, jste se celou záležitostí detailně zabývali. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že z mé strany v žádném případě nešlo o snahu poškodit osoby MVDr. Koňskou a MVDr. Žíněného, ale zároveň doufám, že pro oba veterinární lékaře bude tato kauza poučením.

S pozdravem

Blanka Velmismutná

Upravil MVDr. Petr Matušina