Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Komise IBR jednání na Ministerstvu zemědělství

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Z činnosti komory

Lubomír Borkovec, Karel Daniel

Praha 29. 10. 2015

 

Ministerstvo zemědělství v Praze-Těšnově bylo místem vyhodnocení národního ozdravovacího programu v ČR (NOP) s účastí zástupců MZe, chovatelských svazů, SVS, SVÚ a KVL (K. Daniel, L. Borkovec).

V desátém roce povinného zdravování od IBR je 92,81% hospodářství prohlášeno za úředně prostá od IBR. To znamená, že z 20 019 hospodářství aktivně chovajících skot bylo ozdravování ukončeno v 18 580 hospodářstvích.

Ozdravování zbývá dokončit v 1439 hospodářstvích. Většinu z tohoto počtu tvoří drobní chovatelé. V tomto počtu jsou však také hospodářství, která ukončila chov skotu, ale zvířata v ústřední evidenci neodhlásila.

Dokončení národního ozdravovacího programu v ČR však limitují hospodářství, v nichž je dosud chován infi kovaný skot. K 30. 6. 2015 zbývá v ČR 68 problémových hospodářství s infikovaným skotem.

Vzhledem k zájmu státu o zlepšení možností v obchodním styku se zemědělskými komoditami bude NOP IBR ukončen v tomto roce a od r. 2017 požádá SVS pro Českou republiku o status IBR PROSTÉHO STÁTU.

Procento prostých hospodářství v letech 2005–2014 (stav k 31. 12.)

Zbytek oněch 68 problémových hospodářství bude dořešen v jiném režimu. Na těchto hospodářstvích budou nařízena mimořádná veterinární opatření (MVO), jako ochranná a zdolávací opatření při výskytu nebezpečné nákazy.

Diskutovalo se ohledně forem odškodnění při vyhlášení MVO, o jejich výši a komu. Zda a jak budou odškodněni i ti chovatelé, co nezvládli plnění NOP? Zástupci MZe se přitom ptají, zda chovatelé, co dosud mají celkem 1500 přestárlých krav, mají nějaké prachy vůbec dostávat? Zda by se takoví bordeláři neměli spíš trestat? Infikovaných krav je nutno se zbavit
– natvrdo!

Podle názoru SVS budou samozřejmě chovatelům hrazeny náklady (např. na odborné veterinární úkony, vakcinaci, na odběry vzorků) tak, jak bude vyplývat z nařízení v příslušném MVO. SVS nedoporučuje mezi chovateli hledat, případně trestat nějaké viníky. Území ČR raději co nejrychleji zbavit infekčních zvířat a tedy i finančně podpořit jejich odporažení.

Bilance průběhu ozdravování k 30. 6. 2015

Kraj
Počet hosp.
aktivně
chovajících
skot z ÚE
Počet hosp.,
kterým byl
udělen status
IBR prostého
Počet hosp.,
kterým dosud
nebyl udělen
status IBR
prostého
Počet
hospodářství
s infikovaným
skotem
Počet
infikovaných
zvířat
Hl. město Praha
20
18
2
0
0
Středočeský
2 186
2 061
125
15
551
Jihočeský
3 004
2 911
93
12
550
Plzeňský
1 924
1 901
23
4
889
Karlovarský
448
435
13
0
0
Ústecký
852
662
190
3
18
Liberecký
1 052
835
217
0
0
Královéhradecký
1 563
1 480
83
4
516
Pardubický
1 689
1 614
75
1
371
Vysočina
2 259
2 213
46
4
149
Jihomoravský
727
508
219
4
102
Olomoucký
1 064
970
94
18
1 084
Zlínský
1 244
1 229
15
3
220
Moravskoslezský
1 987
1 743
244
0
0
CELKEM ČR
20 019
18 580
1 439
68
4 450

Znovuvzplanutí IBR může být zapříčiněno:

• Stresem zvířat při rekonstrukci stáje za provozu, chybami chovatele při přemístění zvířat mezi stájemi, nedostatečnou ochranou mladých zvířat před infekcí, nedostatečnou hygienou v objektech a dalším.

• Zavlečením viru inseminačním technikem, paznehtáři…

• Nedostatečným využíváním diagnostických vyšetření v průběhu ozdravování k včasnému odhalení reinfekcí ve stádě.

• Nedodržením vakcinačního schématu podle návodu výrobce.

• Ukončením vakcinací v době, kdy se ve stádě ještě vyskytovalo infikované zvíře (zvířata).

• Imunosupresí při souběžné BVD nákaze.

• Nepřizpůsobením základní vakcinace u telat době jejich přesunu do OMD. Přesunovaná telata nebyla v imunitě a došlo k infekci po přesunu do OMD. V těchto případech musí být základní vakcinace provedena před přesunem telat do OMD.

Skutečnost, že zvíře je rizikovým faktorem č. 1, se již chovatelům vžila. Ale nevžilo se, že rizikovým faktorem je také člověk, dopravní prostředky i volně žijící zvířata, hlodavci, pokud mají kontakt se zvířaty rizikového stáda.

Rizikovými se také mohou stát výstavy a přehlídky zvířat. V současné době, kdy je v ČR dokončováno ozdravování od IBR, je striktním a logickým požadavkem, že těchto akcí se mohou zúčastnit výhradně zvířata z hospodářství se stejným nákazovým statusem, přičemž účast skotu z hospodářství s neznámou nákazovou situací je zakázána. Dále by mělo být samozřejmostí, že zvířata na výstavách budou ošetřovat a ke zvířatům budou mít přístup pouze ošetřovatelé z hospodářství původu. Musí být zabezpečeno, že návštěvníci výstavy se nedostanou do přímého kontaktu se zvířaty. Při návratu zvířat z výstavy je vhodné je po dobu asi tří týdnů ustájit odděleně a před opětovným začleněním do stáda nechat provést u všech nebo alespoň části zvířat (při vystavení většího počtu) vyšetření na přítomnost protilátek proti původci IBR.

Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015 je v NOP od IBR stanoveno datum 31. 12. 2016, jako datum ukončení programu ozdravování od IBR v ČR.

BVD, jako další důležitá nákaza v chovech skotu, začíná být ohniskem zájmů evropských institucích. SVS navrhuje zahájit monitoring výskytu BVD na celém území ČR. Hodnocení chovů navrhuje od roku 2017 – sérologicky – virologicky např. s využitím odběrů vzorků kůže z boltců při značkování telat. Připravované podklady ministerstvu dodá SVS a SVÚ Jihlava. Zájem o ně má i zdravotní komise chovatelských svazů.

Prezident K. Daniel připomněl podklady, již dříve poslané na adresu MZe, týkající se revize kalkulací za odborné veterinární úkony podle Metodiky SVS tak, aby jejich výše byly v souladu s inflačním koeficientem. Zástupci MZe s těmito komorovými podklady dosud nebyli seznámeni, proto jim budou opětovně zaslány. Na jejich základě pak bude dohodnuto aktuálnější financování odborných veterinárních úkonů podle nové Metodiky SVS pro řešení BVD.

 
Lubomír Borkovec, Karel Daniel