Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Komorník pracující na ÚKOZ

  Z ČINNOSTI KOMORY

Vážené kolegyně, vážení kolegové, již od roku 1993 zastupuji Komoru veterinárních lékařů v Ústřední komisi na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství ČR. Nejprve ve výboru pro ochranu hospodářských zvířat a později jako předseda výboru pro ochranu zvířat v zájmových chovech. Protože tento orgán prochází v souvislosti s novelou zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupila v platnost 1. 10. 2008, dosti zásadní změnou, byl jsem představenstvem požádán, abych o těchto změnách informoval širokou veterinární veřejnost.

Ústřední komise na ochranu zvířat byla až dosud samostatným odborem Ministerstva zemědělství ČR, měla rozhodovací pravomoc ve správních řízeních (schvalování chovatelských řádů a řádů pro veřejná vystoupení zvířat, schvalování akreditací chovných a uživatelských zařízení ve vztahu k pokusným zvířatům). Skládala se z členů navržených jednotlivými resorty a organizacemi a jmenovanými ministrem zemědělství a ze sekretariátu, který tvořili kmenoví zaměstnanci ministerstva zemědělství. Obě složky řídil předseda ÚKOZ.

Od 1. 10. 2008 přebírá Ministerstvo zemědělství ČR veškeré pravomoci v úředních věcech a sekretariát, zastupující Mze, se stává samostatným oddělením ochrany zvířat s vedoucím oddělení v čele. Jmenovaná část pak bude po nové nominaci poradním orgánem ministra zemědělství. Spolupráce obou částí je momentálně dolaďována, např. jak dalece budou stanoviska poradního orgánu závazná pro oddělení ochrany zvířat. Celková koncepce bude specifikována v novém statutu a jednacím řádu ÚKOZ.

Jednání představenstva KVL, na které jsem byl pozván, rozhodlo, že Komora má i nadále zájem mít svého zástupce v tomto ústředním orgánu. Pokud mi bude tento úkol i nadále svěřen, rád se ho ujmu.

Ke zlepšení komunikace, která poslední dobou poněkud vázla, bylo rozhodnuto, že se zástupce Komory v ÚKOZ bude jako externí člen účastnit práce legislativní komise.

Závěrem budiž řečeno, že hlavní náplní práce ústřední komise je veškerá legislativa, která se jakkoliv dotýká zvířat a tím pádem částečně i veterinářů. V nejbližší době komisi čekají práce na prováděcích předpisech novelizovaného zákona č. 246/92 Sb, které je třeba upravit vzhledem k novému znění této právní normy. V zákoně jsou i nová zmocnění k vytvoření prováděcích vyhlášek. Z našeho pohledu jsou zajímavé vyhláška o podmínkách chovu v obchodech se zvířaty určenými pro zájmové chovy a vyhláška o organizaci školení pro označování zvířat tetováním, upozorňuji předem, že veterinářů se toto školení netýká.

Tolik rámcová informace o nové podobě Ústřední komise na ochranu zvířat, budete-li mít nějaké dotazy, rád je zodpovím.

 
MVDr. Jan Šimr
jan.simr@tiscali.cz