Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Koňovití v potravinovém řetězci

  Pro praxi

Porážka koní a možnosti léčení koní určených na porážku k lidské spotřebě

MVDr. Veronika Střechová, Státní veterinární správa Praha, MVDr. Marie Vranková

Cesta koňského masa ze stáje, pastviny či závodiště na náš stůl

Po úspěšném semináři konaném na sněmu KVL v Přerově na výše uvedené téma letos v květnu přinášíme kolegům v praxi slíbený článek týkající se problematiky koňovitých v potravinovém řetězci. Téma tohoto článku vychází z každodenní praxe veterinárního lékaře zabývajícího se koňskou praxí.

Orgány veterinární správy se poslední dobou setkávají s případy pochybení chovatelů a veterinárních lékařů při léčbě koní určených na porážku k lidské spotřebě. Ve většině z těchto případů byl kůň léčen veterinárním léčivým přípravkem, který daného koně vylučuje navždy z potravního řetězce, a tato informace nebyla uvedena v průkazu koně.

Tento článek má za cíl podat základní informace o možnostech léčby koní (resp. všech koňovitých) určených pro potravinové účely, o tom, které veterinární léčivé přípravky u těchto zvířat použity být nemohou a co dělat v případě, když použity byly. Samozřejmě se neubráníme (jako všude) ani zmínce o výjimkách.

Následující informace vycházejí z nařízení Komise (ES) č. 504/2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/ EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifi kace koňovitých a které vstoupilo v platnost 1. července 2009. Toto nařízení zavedlo nová pravidla v oblasti jatečného zpracování koní, jednotné průkazy pro koňovité v rámci EU, také např. povinnost čipování nově narozených i centrální databázi, ve které je jedním z vkládaných údajů i to, zda byl kůň určen na porážku k lidské spotřebě či nikoliv.

případy pochybení chovatelů a veterinárních lékařů

Základní princip

Základním principem je, že každý kůň musí mít průkaz koně (vydává Ústřední evidence koní ve Slatiňanech) a každý takovýto kůň je „poživatelný“, tedy může být poražen k lidské spotřebě, pokud není v průkazu záznam, který ho neodvolatelně prohlašuje „nepoživatelným“. Kůň bez průkazu nemůže být přijat na porážku a jeho produkty nemohou být využity k dalšímu zpracování.

Průkaz koně

(vzor průkazu v příloze výše uvedeného nařízení)

Průkaz koně je jediným celoživotním identifi kačním dokladem a koně musí doprovázet „vždy a všude“ (drobné výjimky v čl. 13 odst. 2). Průkaz obsahuje deset oddílů (I až X), přičemž informace o podávání některých veterinárních léčivých přípravků (dále jen „VLP“) musejí být zaznamenávány v oddílu IX, stejně jako informace o statutu daného koně (určen/neurčen na porážku k lidské spotřebě).

Při ztrátě originálu průkazu koně je vydáván:

1. duplikát identifikačního dokladu (lze zjistit totožnost zvířete) nebo

2. náhradní identifi kační doklad (nelze zjistit totožnost).

Kůň bez průkazu nemůže být přijat na porážku

V obou těchto případech je kůň automaticky klasifi kován jako koňovitý, který není určen na porážku k lidské spotřebě (i tady existuje jedna podstatná výjimka ve čl. 16 odst. 2, kde je popsáno za jakých podmínek může být kůň s duplikátem poražen k lidské spotřebě).

Starší typy průkazů (vyhláška č. 136/2004 Sb.) zůstávají v platnosti, je však nutné, aby veterinární lékař vyplnil před odesláním na porážku část IX oddíl III-B.

Léčba koní

Veterinární lékař je povinen zjistit PŘED jakoukoli léčbou koně (dle čl. 10 odst. 2 směrnice 2001/82/ES nebo VLP registrovaného dle čl. 6 odst. 3 této směrnice) status daného koně, tzn., jestli je nebo není určen na porážku k lidské spotřebě a podle tohoto statutu zvolit podání VLP. Pokud podaný VLP není povolen u koní určených na porážku k lidské spotřebě, musí zajistit, aby byl dotyčný kůň neodvolatelně prohlášen za koňovitého, který není určený na porážku k lidské spotřebě.

Tyto záznamy jsou zapisovány do oddílu IX průkazu koně, který má dvě důležité části:

část II – zde se kůň neodvolatelně prohlašuje za „nepoživatelného“ a to na základě podpisu majitele nebo držitele zvířete na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu života zvířete; nebo na základě podpisu držitele a veterinárního lékaře po podání VLP nepovoleného pro potravinové koně

Příklad: všechny přípravky s účinnou látkou fenylbutazon (např. Equipalazone) navždy vyřazují koně z potravinového řetězce (viz. obrázek č. 1)

… Obrázek č. 1

část III – zde se zapisuje léčba některými VLP, které byly povoleny pouze pro léčbu koňovitých a jsou přesně vyjmenovány (viz níže).

Možnosti léčby koní určených na porážku k lidské spotřebě

Těmto koním lze podávat pouze VLP, které jsou pro tyto „potravinové“ koně povoleny. Existuje však výjimka v podobě nařízení Komise (ES) č. 1950/2006, kterým se stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých, které obsahuje seznam účinných látek, které mohou být použity výjimečně i u potravinových koní. Důležitá je zde ochranná lhůta, která je pro všechny VLP s obsahem vyjmenovaných účinných látek shodně stanovena na šest měsíců a tato léčba musí být zapsaná v průkazu koně (oddíl IX, část III) společně s datem, kdy byl VLP podán naposledy.

Příklad: přípravky s účinnou látkou acepromazin (např. Sedalin gel) mohu použít u potravinových koní, ale musím je zapsat do průkazu koně s minimálně šestiměsíční ochrannou lhůtou (viz. obrázek č. 2).

Vyjmenované základní látky lze použít pro specifické choroby, zvláštní požadavky na léčbu nebo zootechnické účely specifikované v příloze, pokud by žádný léčivý přípravek schválený pro koňovité nebo uvedený v článku 11 směrnice 2001/82/ ES nezajistil srovnatelně uspokojivé výsledky, pokud jde o léčbu zvířete, zamezení zbytečnému utrpení zvířete nebo zajištění bezpečnosti těch, kdo zvíře ošetřují.

Kontrola na jatkách

U všech koňovitých jsou při příjmu na jatky kontrolovány IPŘ (informace o potravinovém řetězci) a průkaz koně. S tím souvisí kontrola totožnosti daného zvířete, statutu podle oddílu IX průkazu, záznamů o léčení, dodržení ochranných lhůt aj., a až na základě vyhovujícího výsledku této kontroly může být kůň poražen k lidské spotřebě. Po porážce úřední veterinární lékař zruší platnost průkazu koně a zneplatněný průkaz je předán provozovateli, který jej odesílá nazpět vydávajícímu orgánu.

Při porážce se rovněž vyjímá a likviduje čip a v rámci prohlídky po poražení mohou být odebírány vzorky na rezidua veterinárních léčiv a kontaminantů.

… Obrázek č. 2

Při požití těchto přípravků u koňovitých a při zapsání do průkazu E může být koňovitý zařazen po šesti měsících od aplikace do potravinového řetězce
 
Tabulka č. 1 – seznam základních látek pro léčbu koňovitých
Indikace Účinná látka Odůvodnění a vysvětlení použití
Anestetika, analgetika a látky používané ve spojení s anestezií
Podávání sedativ a premedikace (a antagonismus) acepromazin
Účel: Premedikace před celkovou anestezií, mírná sedace.
Alternativy: Detomidin, romifi din, xylazin, diazepam, midazolam.
Zvláštní výhody: Acepromazin soustavně vykazuje snížení rizika uhynutí při anestezii. Způsobu účinku (na limbický systém) a specifi cké kvality sedace nelze dosáhnout sedativy na bázi alfa-2 agonistů (detomidin, romifi din a xylazin) nebo benzodiazepiny (diazepam, midazolam).
  atipamezol
Účel: Antagonista .-2 adrenoreceptoru používaný pro inverzi .-2 agonistů.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Jediná možná léčba pro přecitlivělé jedince a při předávkování. Urgentní medicína. Zvláštní použití v případech útlumu dechu.
  diazepam
Účel: Premedikace a indukce anestezie. Mírné (benzodiazepinové) trankvilizace s minimálními vedlejšími účinky na kardiovaskulární a dýchací systém. Antikonvulzivum nepostradatelné pro léčbu záchvatů.
Alternativy: Acepromazin, detomidin, romifi din, xylazin, midazolam, primidon, fenytoin.
Zvláštní výhody: V moderní medicíně je základní složkou postupů pro indukci anestezie s mnoha zkušenostmi z aplikace u koní. Spolu s ketaminem se používá k indukci anestezie, vyvolává základní uvolnění, které umožňuje hladkou indukci a intubaci. Způsobu účinku (působí na receptory GABA) a specifické trankvilizace bez kardiorespiračního útlumu nelze dosáhnout sedativy s .-2 agonisty (detomidin, romifidin a xylazin) nebo acepromazinem.
  midazolam
Účel: Premedikace a indukce anestezie. Mírná (benzodiazepinová) trankvilizace s minimálními vedlejšími účinky na kardiovaskulární a dýchací systém. Antikonvulzivum, pro léčbu záchvatů, zejména u dospělých koní s tetanem.
Alternativy: Acepromazin, detomidin, romifi din, xylazin, diazepam, primidon, fenytoin.
Zvláštní výhody: Stejné jako diazepam, ale rozpustný ve vodě, tudíž vhodný pro nitrožilní injekce a základní pro nitrožilní infuze v kombinaci s anestetiky. Kratší působení než diazepam. Pro hříbata vhodnější než diazepam. Antikonvulzivum, pro léčbu záchvatů, zejména u dospělých koní s tetanem – pro několikadenním použití je díky své rozpustnosti ve vodě vhodnější než diazepam. Spolu s ketaminem se používá k indukci anestezie, vyvolává základní uvolnění, které umožňuje hladkou indukci a intubaci. Způsobu účinku (působí na receptory GABA) a specifi cké trankvilizace bez kardiorespiračního útlumu nelze dosáhnout sedativy s .-2 agonisty (detomidin, romifi din a xylazin) nebo acepromazinem.
  naloxon
Účel: Protilátka proti opiátům, urgentní medicína.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Nejsou k dispozici žádné alternativy.
  propofol
Účel: Nitrožilní anestetikum. Indukce anestezie u hříbat.
Alternativy: Inhalační anestetikum jako např. sevofl uran nebo isofl uran.
Zvláštní výhody: Rychle odbouratelné injekční anestetikum. Nejnovější výsledky poukazují na značné zlepšení stability kardiovaskulárního systému a kvality zotavení oproti inhalačním anestetikům.
  sarmazenil
Účel: Antagonista benzodiazepinu.
Alternativy: Flumazenil.
Zvláštní výhody: Hladké zrušení sedace benzodiazepinem požadované po infuzi během celkové nitrožilní anestezie. Se sarmazenilem jsou největší klinické zkušenosti ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky.
  tiletamin
Účel: Disociační anestetikum podobné ketaminu, užívané zejména pro anestezii v terénu. Používá se v kombinaci se zolazepamem.
Alternativy: Ketamin.
Zvláštní výhody: Použití v kombinaci se zolazepamem je nepostradatelné v případech, kdy není přístup k inhalační anestezii, např. při anestezii v terénu. Kombinace je rovněž nezbytná pro případy, kdy by anestezie s kombinacemi ketaminu byla příliš krátká. Typickým použitím jsou kastrace, laryngotomie, odstraňování periostu, excize cyst nebo podobných útvarů, náprava obličejových zlomenin, aplikace fi xačních obvazů a repozice umbilikální kýly.
  zolazepam
Účel: Disociační anestetikum podobné ketaminu, užívané zejména pro anestezii v terénu. Používá se v kombinaci s tiletaminem.
Alternativy: Ketamin.
Zvláštní výhody: Benzodiazepinový trankvilizér, který působí déle než diazepam nebo midazolam. Použití s tiletaminem je nepostradatelné v případech, kdy není přístup k inhalační anestezii, např. při anestezii v terénu. Kombinace je rovněž nezbytná v případech, kdy by anestezie s kombinacemi ketaminu byla příliš krátká. Typickým použitím jsou kastrace, laryngotomie, odstraňování periostu, excize cyst nebo podobných útvarů, náprava obličejových zlomenin, aplikace fi xačních obvazů a repozice umbilikální kýly.
Hypotenze nebo respirační stimulace během anestezie dobutamin
Účel: Léčba hypotenze během anestezie.
Alternativy: Dopamin.
Zvláštní výhody: Pozitivně inotropní terapie, pravděpodobně používaná častěji než dopamin, ale preference se mohou lišit. U koní se obvykle během anestezie vyvine hypotenze, přičemž se ukázalo, že udržení normálního krevního tlaku snižuje výskyt vážné pooperační rabdomyolýzy. Při inhalační anestezii koní je dobutamin nepostradatelný.
  dopamin
Účel: Léčba hypotenze během anestezie.
Alternativy: Dobutamin.
Zvláštní výhody: Dopamin je třeba použít u koní, kteří nereagují na dobutamin. U hříbat se mu dává přednost před dobutaminem. Kromě toho se používá při léčbě intraoperativních bradydysrytmií, které jsou rezistentní vůči atropinu.
  efedrin
Účel: Léčba hypotenze během anestezie.
Alternativy: Dopamin, dobutamin.
Zvláštní výhody: Používá se v případech neúčinnosti dopaminu a dobutaminu. Vynikající sympatomimetikum, které je strukturálně podobné adrenalinu. U koní nelze využít působení katecholaminů na specifi cké receptory v těle, aniž by se přitom použilo více katecholaminů, z nichž každý působí na jiný receptorový profi l. Proto se efedrin, který způsobuje uvolnění noradrenalinu na nervových zakončeních, čímž zvyšuje srdeční kontraktilitu a tlumí hypotenzi, používá v případech, kdy dobutamin a dopamin nejsou účinné. Efedrin působí minuty až hodiny a účinek nastupuje po jediné nitrožilní injekci, zatímco dobutamin a dopamin působí pouze několik vteřin nebo minut a musí se podávat infuzí.
  glykopyrrolát
Účel: Prevence bradykardie. Anticholinergikum. Anticholinergika jsou základní léčbou pro prevenci parasympatických efektů jako např. bradykardie a jsou běžně používány v chirurgii oka a dýchacích cest.
Alternativy: Atropin.
Zvláštní výhody: Glykopyrrolát má omezený centrální účinek a je pro koně při vědomí (před a po anestezii) vhodnější než atropin.
  noradrenalin
(norepinefrin)
Účel: Kardiovaskulární selhání. Infuze pro léčbu kardiovaskulárního selhání u hříbat.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Odezva daného profi lu katecholaminových receptorů odpovídá přesně léčivům působícím na různých místech. Proto se k dosažení přesného výsledku používá řada katecholaminů působících více či méně výlučně na různých typech adrenergických receptorů. Noradrenalin působí primárně na alfa-1 receptorech, aby došlo k vazokonstrikci arteriol, čímž se zvýší krevní tlak a udrží se centrální oběh. U hříbat je noradrenalin běžně jediným katecholaminem účinným při léčbě hypotenze.
Analgezie buprenorfin
Účel: Analgezie, používá se spolu se sedativy k omezení.
Alternativy: Butorfanol, fentanyl, morfi n a petidin.
Zvláštní výhody: Částečné µ-agonistické opiátové analgetikum. Působení na µ-receptory vytváří lepší analgezii než .-agonistický opiát jako např. butorfanol. Analgetikum s dlouhým účinkem. Vzhledem k částečně agonistickým vlastnostem má omezené schopnosti pro vytvoření závislosti a respiračního útlumu. Dlouho a krátce působící opiáty mají odlišné indikace, proto existuje nutnost výběru z více než jedné alternativy.
  fentanyl
Účel: Analgezie.
Alternativy: Butorfanol, buprenorfi n, morfi n a petidin.
Zvláštní výhody: µ-agonistický opiát, působení na µ-receptory vytváří lepší analgezii než .-agonistický opiát jako např. butorfanol. Velmi krátké působení následkem rychlého metabolismu a exkrece. Fentanyl je jediným opiátem používaným pro koně, jenž je vhodný pro podávání infuzí nebo náplastí. Vysoce účinný pro tlumení bolesti.
 
morfin
Účel: Analgezie.
Alternativy: Butorfanol, buprenorfi n, petidin a fentanyl.
Zvláštní výhody: Plně µ-agonistické opiátové analgetikum. Působení na µ-receptory vytváří nejlepší analgezii. Spolu se sedativy se používá pro fi xaci, používá se pro epidurální anestezii. Analgetikum se střední dobou působení. Morfi n je agonistou µ-opiátů s nejlepší rozpustností pro epidurální aplikaci. Poskytuje tak dlouhotrvající analgezii s minimálními systémovými účinky. Tento postup je v moderním veterinárním lékařství široce používán pro léčbu vážných perioperačních a chronických bolestí.
 
petidin
Účel: Analgezie.
Alternativy: Butorfanol, buprenorfi n, morfi n a fentanyl.
Zvláštní výhody: µ-agonistické opiátové analgetikum asi desetkrát slabší než morfi n. Opiát s krátkým účinkem, u nějž byla prokázána účinnost při léčbě křečové koliky u koní. Jediný opiát se spazmolytickými vlastnostmi. U koní působí větší sedaci a je méně dráždivý než jiné opiáty.
Svalové relaxans a související látky atrakurium
Účel: Svalová relaxace během anestezie.
Alternativy: Gvajfenesin
Zvláštní výhody: Nedepolarizující neuromuskulární blokátor. Neuromuskulární blokátory se používají zejména v oční a břišní chirurgii. Pro zrušení účinku je zapotřebí edrofonium. O atrakuriu a edrofoniu jsou k dispozici nejrozsáhlejší klinické údaje.
  edrofonium
Účel: Zrušení svalové relaxace způsobené atrakuriem.
Alternativy: Jiné inhibitory cholinesterázy.
Zvláštní výhody: Inhibitor cholinesterázy, nepostradatelný pro zrušení neuromuskulární blokády. Edrofonium má u koní nejmenší vedlejší účinky ze všech inhibitorů cholinesterázy.
  gvajfenesin
Účel: Svalová relaxace během anestezie.
Alternativy: Atrakurium.
Zvláštní výhody: Nezbytná alternativa pro .-2/ketaminové postupy u koní, u nichž jsou .-2 látky a ketaminy kontraindikovány, jako např. u koní nereagujících na tato činidla a u koní vykazujících během předchozího podání nepříznivé účinky. Nenahraditelný v kombinaci s ketaminem a .-2 agens pro mimořádně bezpečnou anestezii v terénu, pro niž zatím nebyly vyvinuty žádné účinné alternativní nitrožilní postupy.
Inhalační anestetika sevofluran
Účel: Inhalační anestezie koní se zlomeninami končetin a jinými ortopedickými zraněními a indukce anestezie hříbat s pomocí masky.
Alternativy: Isofluran, halotan, enfluran.
Zvláštní výhody: Sevofl uran je inhalační anestetikum s omezeným metabolismem a rychlým vyloučením. I když jsou v EU pro isofl uran stanoveny MRL, isofl uran není vhodný pro všechny případy anestezie u koní, neboť jeho vlastnosti při probuzení by mohly způsobit takové podráždění, že by si kůň mohl zlomit nohu. Sevofl uran je nezbytný při některých operacích koní, kde je nesmírně důležité hladké probuzení. Bylo zjištěno, že probuzení po aplikaci sevofl uranu lze lépe kontrolovat, a je tudíž snadnější. Proto se při zlomeninách končetin a jiných ortopedických úrazech používá přednostně před isofl uranem. Sevofl uran je dále nepostradatelný pro indukci anestezie pomocí masky u hříbat, neboť je zcela nedráždivý na rozdíl od isofl uranu, který dráždí, a tudíž způsobuje kašel a zadržování dechu.
Lokální anestetikum bupivakain
Účel: Lokální anestezie.
Alternativy: Lidokain.
Zvláštní výhody: Lokální anestetikum s dlouhodobým účinkem. Dlouhotrvající účinek požadovaný pro perioperační analgezii a léčbu silné chronické bolesti, např. při zchvácení kopyta. Bupivakain je lokální anestetikum s delší dobou účinku než běžně používaný lidokain. Lidokain sám o sobě vyvolává průměrně jednu hodinu lokální anestezie. Přidáním adrenalinu lze účinek prodloužit na dvě hodiny, což však přináší riziko zastavení místního krevního zásobení, a proto tato kombinace není v mnoha případech vhodná. Bupivakain vyvolává 4–6 hodin lokální anestezie, a je tedy mnohem vhodnější pro pooperační analgezii a léčbu zchvácení kopyta, neboť často postačuje jediná injekce; z hlediska pohody zvířat je tento postup mnohem vhodnější než injekce lignokainu podávané každou hodinu. Pro výše uvedené případy tedy nejsou vhodná lokální anestetika s kratší dobou působení, protože vyžadují časté opakování injekcí, což znamená zvýšené riziko nepříznivých reakcí jakož i zhoršení pohody zvířat.
  oxybuprokain
Účel: Místní anestezie v očním lékařství.
Alternativy: Jiná lokální anestetika pro oční lékařství jako např. ametokain, proxymetakain.
Zvláštní výhody: Nejvíce klinických zkušeností s oxybuprokainem ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky.
  prilokain
Účel: Lokální anestezie před nitrožilní katetrizací.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Ve zvláštních přípravcích (eutektické směsi lokálních anestetik) pro místní použití na kůži, kde se intradermálně vstřebá do 40 min. Používá se k usnadnění nitrožilní katetrizace, zejména u hříbat.
Léky pro kardiovaskulární aparát digoxin
Účel: Léčba srdečního selhání.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Digoxin je mimo jiné jedinou léčbou vedlejších účinků chinidinu.
  chinidin sulfát
a chinidin
glukonát
Účel: Léčba srdečních arytmií.
Alternativy: Prokainamid, propanolol.
Zvláštní výhody: Antiarytmikum. Použití je málo častým, ale důležitým způsobem léčby, pro různé typy arytmií jsou nezbytné různé mechanismy účinku. Léčivo volby při fi brilaci.
  prokainamid
Účel: Léčba srdečních arytmií.
Alternativy: Chinidin sulfát a chinidin glukonát, propanolol.
Zvláštní výhody: Antiarytmikum. Použití je málo častým, ale důležitým způsobem léčby, pro různé typy arytmií jsou nezbytné různé mechanismy účinku
  propanolol
Účel: Léčba srdečních arytmií.
Alternativy: Chinidin sulfát a chinidin glukonát, prokainamid.
Zvláštní výhody: Antihypertenzivum, které vykazuje rovněž jisté antiarytmické účinky. Použití je málo častým, ale důležitým způsobem léčby. Vzhledem k různé patofyziologii arytmií je nezbytné mít k dispozici různě působící léky, jimiž lze ovlivnit konkrétní stav. Tato léčiva se zpravidla aplikují pouze jednorázově, což navodí zpět normální rytmus. Opakované aplikace je zapotřebí jen vzácně.
Konvulze
  fenytoin
Účel: Antikonvulzní léčba hříbat. Léčba rabdomyolýzy. Léčba kohoutího kroku (stringhalt).
Alternativy: Diazepam, primidon, dantrolen sodný (pro rabdomyolýzu).
Zvláštní výhody: Základní antikonvulzivum pro hříbata. Fenytoin se obecně přidává při léčbě záchvatů, pokud primidon s fenobarbitalem nedokáže záchvaty kontrolovat. Fenytoin je blokátorem kalciových kanálů a je užitečný pro léčbu recidivujících forem rabdomyolýzy.
  primidon
Účel: Antikonvulzní léčba hříbat.
Alternativy: Diazepam, fenytoin.
Zvláštní výhody: Primidon je indikován jako následná léčba po aplikaci diazepamu nebo jako jeho alternativa.
Gastrointestinální činidla
  betanechol
Účel: Léčba střevní neprůchodnosti, léčba gastroduodenálního zúžení u hříbat, léčba opakovaných malých ucpání střev u dospělých zvířat.
Alternativy: Neostigmin, metoklopramid, cisaprid, erytromycin a jiné prokinetické látky.
Zvláštní výhody: Betanechol je muskarinový cholinergický agonista, který stimuluje acetylcholinové receptory gastrointestinálních hladkých svalů a nutí je ke kontrakci. Bylo zjištěno, že podporuje vyprazdňování žaludku a slepého střeva. Jak betanechol, tak metoklopramid jsou přínosné pro léčbu pooperační střevní neprůchodnosti.
  dioktyl sodium sulfosukcinát
Účel: Léčba ucpání střev.
Alternativy: Minerální olej.
Zvláštní výhody: Ve srovnání s minerálním olejem dosahuje lepšího změkčení střevního obsahu, protože umožňuje prostoupení vody do kompaktní hmoty feces.
  metoklopramid
Účel: Léčba pooperační neprůchodnosti střev.
Alternativy: Betanechol, neostigmin, cisaprid, erytromycin a další prokinetické látky.
Zvláštní výhody: Metoklopramid je substituovaný benzamid s několika způsoby účinku: 1. je antagonistou dopaminových receptorů; 2. zvyšuje uvolňování acetlycholinu z vnitřních cholinergních neuronů a 3. účinkuje jako adrenergní blokátor. Působí při pooperační obnově gastrointestinální koordinace a omezuje celkový objem, rozsah a trvání gastrického refl uxu. Metaklopramid je prokinetickým lékem, který více působí v proximální časti gastrointestinálního traktu. Jak betanechol, tak metoklopramid jsou přínosné pro léčbu pooperační střevní neprůchodnosti.
  propantelin bromid
Účel: Antiperistaltikum.
Alternativy: Atropin, lidokain podávaný naředěný ve formě klyzmatu.
Zvláštní výhody: Propantelin bromid je syntetické kvarterní amonné anticholinergikum, které inhibuje gastrointestinální motilitu a křeče a snižuje sekreci žaludeční kyseliny. Inhibuje rovněž účinek acetylcholinu na postgangliových nervových zakončeních parasympatického nervového systému. Jeho účinky jsou obdobné jako u atropinu, avšak trvají déle (6 hodin). Propantelin bromid je důležitým léčivem volby při snížené peristaltice, aby se předešlo natrhnutí rekta při rektální palpaci. Používá se rovněž při vyšetření a léčbě suspektní trhliny rekta v případech, kdy by mohly nastat obtíže s působením lidokainového klizmatu.
Rabdomyolýza
  dantrolen sodný
Účel: Léčba rabdomyolýzy. Léčba maligní hypertermie při anestezii.
Alternativy: Fenytoin.
Zvláštní výhody: Dantrolen vykazuje účinky na uvolnění svalů přímým účinkem na sval a inhibuje uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula, čímž způsobuje disociaci vazby vzruch-kontrakce. Fenytoin i dantrolen sodný byly shledány užitečnými při léčbě opakovaných forem rabdomyolýzy.
Antimikrobiální látky
Infekce Klebsiella spp. ticarcillin
Účel: Léčba infekcí Klebsiella spp.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Specifické antibiotikum pro infekce Klebsiella spp.
Infekce Rhodococcus equi azitromycin
Účel: Léčba infekcí Rhodococcus equi.
Alternativy: Erytromycin.
Zvláštní výhody: Standardní léčba v kombinaci s rifampicinem, u hříbat lépe snášená než erytromycin.
  rifampicin
Účel: Léčba infekcí Rhodococcus equi.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Léčba infekcí Rhodococcus equi v kombinaci s erytromycinem nebo azitromycinem. Léčivo volby.
Septická artritida amikacin
Účel: Léčba septické artritidy.
Alternativy: Gentamicin nebo jiné aminoglykosidy.
Zvláštní výhody: U hříbat snášen lépe než gentamicin nebo jiné aminoglykosidy.
Léky pro respirační aparát
  ambroxol
Účel: Stimulace surfaktantu u nedonošených hříbat.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: K dispozici nejsou žádné alternativy.
  ipratropium bromid
Účel: Bronchodilatace
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Anticholinergický účinek. Nezbytné léčivo volby, protože v některých případech je účinnější než ß-agonisté.
  oxymetazolin
Účel: Léčba otoku nosní sliznice.
Alternativy: Fenylefrin.
Zvláštní výhody: Agonista .-adrenoceptor se silnými vasokonstriktivními účinky, který se používá přednostně před fenylefrinem, neboť má dlouhodobější účinek.
Antiprotozoální činidla
  isometamidium
Účel: Léčba protozoální myeloencefalitidy koní.
Alternativy: Pyrimetamin.
Zvláštní výhody: Choroba někdy vzdoruje léčbě pyrimetaminem, proto je zapotřebí alternativy.
  pyrimetamin
Účel: Léčba protozoální myeloencefalitidy koní.
Alternativy: Isometamidium.
Zvláštní výhody: V případě použití spolu se sulfadiazinem-sulfonamidem je míra úspěšnosti nejméně 75 %.
Oční léky
Oční vředy acyklovir
Účel: Léčba očních vředů (antivirové léky). Místní použití.
Alternativy: Idoxuridin.
Zvláštní výhody: Acyklovir i idoxuridin prokázaly shodnou účinnost při léčbě ulcerozní herpetické keratitidy.
  idoxuridin
Účel: Léčba očních vředů (antivirové léky). Místní použití.
Alternativy: Acyklovir.
Zvláštní výhody: Acyklovir i idoxuridin prokázaly shodnou účinnost při léčbě ulcerozní herpetické keratitidy.
Zelený zákal fenylefrin
Účel: Léčba zeleného zákalu, slzení, otoku nosní sliznice a levostranné dorzální dislokace kolonu se zachycením sleziny.
Alternativy: Tropikamid (pro zelený zákal), jinak nebyly žádné určeny.
Zvláštní výhody: Fenylefrin a tropikamid prokázaly shodnou účinnost při léčbě zeleného zákalu.
  tropikamid
Účel: Léčba zeleného zákalu. Místní použití.
Alternativy: Fenylefrin.
Zvláštní výhody: Fenylefrin a tropikamid prokázaly shodnou účinnost při léčbě zeleného zákalu.
  dorzolamid
Účel: Léčba zeleného zákalu. Místní použití.
Alternativy: Latanoprost, timolol maleát.
Zvláštní výhody: Specifi cký způsob účinku jako inhibitor karboanhydrázy. Důležité léčivo volby.
  latanoprost
Účel: Léčba zeleného zákalu. Místní použití.
Alternativy: Dorzolamid, timolol maleát.
Zvláštní výhody: Specifi cký způsob účinku jako analog prostaglandinu F2.. Důležité léčivo volby.
  timolol maleát
Účel: Léčba zeleného zákalu. Místní použití.
Alternativy: Dorzolamid, latanoprost.
Zvláštní výhody: Specifi cký způsob účinku jako neselektivní blokátor beta-adrenergních receptorů, způsobuje vazokonstrikci, která pak vede k úbytku nitrokomorového moku. Důležité léčivo volby.
  cyklosporin A
Účel: Imunosupresivum používané k léčbě autoimunitních chorob oka.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: K dispozici nejsou žádné alternativy.
  ketorolak
Účel: Léčba bolestí a zánětů oka, nesteroidní protizánětlivý lék, oční kapky, místní použití.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Nejširší klinické zkušenosti s ketorolakem ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky.
  ofloxacin
Účel: Léčba infekcí oka odolných vůči běžně užívaným léčbám antibiotiky.
Alternativy: Ciprofl oxacin, cefamandol, běžně užívané oft almologické léčby antibiotiky.
Zvláštní výhody: Nejširší klinické zkušenosti s ofl oxacinem ve srovnání s jinými léčivy, která patří mezi základní látky. Ve srovnání s běžně užívanými oft almologickými léčbami antibiotiky by měl být ofl oxacin používán pouze jako rezervní antibiotikum v individuálních případech.
  fluorescein
Účel: Diagnostický nástroj pro vředy rohovky, místní použití.
Alternativy: Bengálská červeň.
Zvláštní výhody: Bengálská červeň má jisté antivirové působení, zatímco fl uorescein nemá žádný prokazatelný vliv na replikaci virů. Proto může diagnostické použití bengálské červeně před kultivací virů zkreslit pozitivní výsledek. Fluorescein je tedy diagnostickým činidlem výběru, pokud je plánována kultivace virů.
  bengálská červeň
Účel: Činidlo pro ranou diagnózu poškození rohovky, místní použití.
Alternativy: Fluorescein.
Zvláštní výhody: Bengálská červeň je diagnostickým činidlem, které se používá pro velmi rané zjištění poškození rohovky.
  hydroxypropyl metylcelulóza
Účel: Ochrana rohovky, místní použití.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: K dispozici nejsou žádné alternativy
Hyperlipémie
  inzulin Účel: Léčba hyperlipemie, používá se v kombinaci s léčbou glukózou, diagnóza metabolických poruch.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: K dispozici nejsou žádné alternativy
Plísňové infekce
  griseofulvin
Účel: Systémové antifungální použití. Léčba trichofytózy.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Perorálně podávaný griseofulvin má dobrý účinek proti plísním rodu Trichofyton, Microsporum a Epidermofyton.
  ketokonazol
Účel: Systémové antifungální použití. Léčba plísňové pneumonie a mykózy vzdušného vaku.
Alternativy: Jiné azoly jako např. itrakonazol.
Zvláštní výhody: Nejširší klinické zkušenosti s ketokonazolem ve srovnání s jinými léčivy, která by bylo možno zapsat mezi základní látky.
  mikonazol
Účel: Léčba plísňových infekcí oka.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Místní použití na postižené oko, širší antifungální účinky a/nebo méně dráždivé účinky než jiná antifungální činidla.
  nystatin
Účel: Léčba kvasinkových infekcí oka a pohlavního aparátu.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Specifi cké účinky proti kvasinkovým infekcím.
Různé
  chondroitin sulfát
Účel: Hojení chrupavek. Chondroprotekce. Léčba artritidy.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Klinická zlepšení lze pravděpodobně připsat protizánětlivým účinkům, včetně inhibice syntézy PGE2 inhibice uvolňování cytokinů.
  domperidon
Účel: Agalakcie u klisen.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Antagonista dopaminu a zvyšuje produkci prolaktinu. Oxytocin není vhodnou alternativou, protože vyvolává snížení produkce mléka, což je v rozporu s cílem léčby domperidonem, jímž je zvýšení produkce mléka. Mimo to má oxytocin tendenci působit bolesti břicha, je-li podáván ve velkých dávkách.
  hydroxyetylškrob
Účel: Náhrada koloidů.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: Praktická a rychle dostupná alternativa krve nebo plazmy.
  imipramin
Účel: Farmakologicky vyvolaná ejakulace hřebců s poruchou ejakulace.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: K dispozici nejsou žádné alternativy.
  hormon uvolňující tyreotropin
Účel: Diagnostika používaná k potvrzení poruch štítné žlázy a hypofýzy.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: K dispozici nejsou žádné alternativy.
  sulfát barya
Účel: Rentgenologická kontrastní látka používaná ke kontrastním vyšetřením jícnu a gastrointestinálního traktu.
Alternativy: Žádné.
Zvláštní výhody: K dispozici nejsou žádné alternativy.
  johexol
Účel: Rentgenologická kontrastní látka používaná ke studiu dolních cest močových, k artrografii, myelografii, sinuso- nebo fistulografii a dakryocystografii.
Alternativy: Jopamidol.
Zvláštní výhody: Neiontová nízkoosmolární kontrastní látka. Johexol a jopamidol jsou přijímány shodně.
  jopamidol
Účel: Rentgenologická kontrastní látka používaná ke studiu dolních cest močových, k artrografii, myelografii, sinuso- nebo fistulografii a dakryocystografii.
Alternativy: Johexol.
Zvláštní výhody: Neiontová nízkoosmolární kontrastní látka. Johexol a jopamidol jsou přijímány shodně.

 
Veronika Střechová,
Státní veterinární správa Praha,
Marie Vranková