Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Koňská historka

  Soudnička

Radka Vaňousová

Když má jít na očkování kůň

Vážení přátelé,

obracíme se na vás s prosbou o posouzení našeho případu. Rádi bychom, abyste k této věci zaujali svoje stanovisko, popřípadě nám pomohli celou věc vyřešit. Jako přílohu zasíláme kopii dopisu právní zástupkyně paní doktorky Hliníkové.

Dne 6. 7. se v Lysé nad Labem konal překážkový dostih, na kterém měl startovat kůň Punťa. Na závodišti konala veterinární dozor MVDr. Hliníková. Zakázala koni start z důvodu prošlého očkování proti tetanu (kůň nebyl včas přeočkován). Omyl na naší straně vznikl poté, co jsme byli chybně informovaní místním veterinářem o účincích a trvání použité očkovací látky. Veterinář se nejdřív domníval, že kůň je naočkován látkou, jež účinkuje čtyři roky. On však byl naočkován látkou, která účinkuje pouze roky dva. To však nic nemění na situaci, že v tomto roce startovali koně bez problémů (i ti nenaočkovaní tetanem) a konkrétně sám Punťa dvakrát (Velká Chuchle, Lysá nad Labem).

 

Při kontrole jeho průkazu koně došlo k velmi trapné situaci. MVDr. Hliníková silně nevybíravým a vulgárním jednáním napadla slečnu Niklovou (zástupkyni naší stáje), která jí Průkaz koně nesla. Nenastoupení koně na start bylo poté pokutováno částkou 2500 Kč + DPH.

Prošlou vakcinaci skutečně připouštíme, ale domníváme se, že podle platných ustanovení Jockey klubu, táto není důvodem pro škrtnutí koně z dostihu. Z tohoto důvodu požadujeme vrácení již zaplacené pokuty, dále si nárokujeme startové a dopravné.

Po několika rozhovorech s Dr. Hliníkovou a její právní zástupkyní nám bylo sděleno, že start koně v dostihu nezakázala službu konající veterinární lékařka, nýbrž dostihová komise na základě její informace o prošlé vakcinaci. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě.

Samozřejmě si nenárokujeme výhru, byť měl náš kůň velkou šanci v dostihu obstát

Ještě je nutno uvést na pravou míru v příloze uvedený bod D. Náš právní zástupce Mgr. Vanad bohužel špatně posoudil situaci, když žádal o uhrazení nákladů na cestovné pro žokeje Mangana. Pan Mangan v ten den samozřejmě nejel jen našeho koně a cestovné tedy neúčtoval výhradně nám. Za tuto chybu se omlouváme, jednalo se skutečně o špatně pochopenou situaci (záměna cestovného na dostihové závodiště s jízdným žokejem za odjetý dostih). Jak jsme uvedli výše, po paní doktorce Hliníkové žádáme proplacení pokuty, startovného a dopravné. Samozřejmě si nenárokujeme výhru, byť měl náš kůň velkou šanci v dostihu obstát. Co se týče jednání MVDr. Hliníkové se slečnou Niklovou – zde zaujmete to správné stanovisko jistě vy sami. Jak tvrdí MVDr. Hliníková, postupem času si uvědomila, že tento výrok neměl platit slečně Niklové, nýbrž někomu jinému v dostihovém provozu. Kůň Punťa byl záhy přeočkován.

Děkujeme vám za snahu a pomoc při řešení našeho případu. Prosíme o písemné vyjádření.

p. Wolfram

Právní zástupkyně MVDr. Hliníkové

Vážený pane Vanade,

reaguji tímto na váš dopis, který jste poslal mé klientce MVDr. Hliníkové a zejména pak na váš dopis ve výše uvedené věci, který jste odeslal na Komoru veterinárních lékařů a Jockey Club ČR, k němuž vám sděluji následující.

A.

Není pravda, že by moje klientka zakázala dne 6. 7 v Lysé nad Labem koni Punťa start v dostihu č. 2. Moje klientka, která toho dne na závodišti konala veterinární službu, pouze informovala dostihovou komisi o tom, že uvedený kůň nesplňuje podmínky pro účast v soutěžích z důvodu prošlého očkování proti tetanu, resp. z důvodu, že proti tetanu nebyl včas přeočkován. Dostihová komise pak koni zakázala start.

 

B.

Tvrzení mé klientky, že Punťa nebyl přeočkován odpovídalo skutečnosti, neboť podle průkazu koně byl Punťa očkován před pěti lety vakcínou, u níž její výrobce uvádí nutnost revakcinace po dvou letech, tzn. tato vakcína poskytuje koni ochranu proti tetanu pouze po dobu dvou let, poté je potřeba zvíře přeočkovat. Vzhledem k tomu, že ode dne očkování do inkriminovaného dostihového dne v Lysé nad Labem uplynulo, jak sám uvádíte více než čtyri roky, uvedené očkování bylo skutečně prošlé. Z tohoto důvodu se moje klientka nedopostila žádného profesního ani jiného pochybení a není tedy nejmenší důvod, proč by měla panu Wolframovi nahradit škodu, která mu vznikla nepřipuštěním koně Punti na start, a pokutu, která mu byla z tohoto důvodu uložena dostihovou komisí.

C.

Rovněž není pravda, že by se moje klientka odmítla podívat do průkazu koně a přesvědčit se o tom, kdy byl Punťa očkován – kdyby tomu tak bylo, nemohla by vědět, že je očkování prošlé. Ovšem odmítla se nechat sl. Niklovou přesvědčit, aby tuto skutečnost nehlásila dostihové komisi. Nicméně rozhodně není pravda, že by moje klientka sl. Niklovou s jejím naléháním vykázala jakýmikoli vulgárními slovy, natož pak těmi, které jste uvedl ve svém dopise. Vzhledem k tomu, že se uvedená situace odehrála v přítomnosti celé řady ostatních majitelů a trenérů toho dne startujících koní, jistě by se našlo dost svědků, kteří mohou potvrdit, jak to bylo.

Jakékoli vulgární napadení zástupkyně stáje naprosto popírám a vylučuji

D.

Co se týče cestovného pro žokeje Mangana, pan Mangan toho dostihové ho dne jezdil sedm koní, není tedy důvod, proč by měl celé cestovné z místa svého bydliště do Lysé nad Labem účtovat právě panu Wolframovi.

Vyjádření MVDr. Hliníkové

SVS ČR stanovila metodickým návodem jako jednu z podmínek pro přemísťování koní vakcinaci proti tetanu podle vakcinačního schématu daného výrobce vakcíny. Tuto podmínku kůň Punťa nesplňoval. Mou povinností na dostihovém závodišti je kontrola veterinárních podmínek pro účast v dostihu a informování dostihové komise o zjištěných závadách. Pokud dostihová komise na svou odpovědnost povolí start takového zvířete, je v její pravomoci. Nicméně veterinář škrty neprovádí. Pokud jsem někdy závady ve vakcinaci přehlédla, lze mi to samozřejmě vytknout. Jestliže panu Wolframovi jeho veterinář sdělil chybné vakcinační schéma, nechť si stěžuje na něj. Pan Wolfram zřejmě předpokládá jakousi cílenou předpojatost vůči němu. Já jsem ovšem do zmíněného data netušila, že onen pán existuje. Jakékoli vulgární napadení zástupkyně stáje naprosto popírám a vylučuji. Finanční sankci pak udělil Jockey club, jehož právní zástupci byli přítomni v dostihové komisi.

Právní zástupce pana Wolframa není členem Advokátní komory, tudíž zvažujeme podání žaloby pro nedovolené podnikání a trestný čin pomluvy, neboť dopis pana Vanada rozeslaný bez mého vědomí KVL a JC mne profesně nemálo poškodil.

Co se týče případných šancí zmíněného Punti na vítězství, názor si lze udělat podle výsledků koně dostupných na internetu.

Odpověď revizní komise

Vaši stížnost revizní komise bere na vědomí. Zároveň vás informujeme, že tento podnět s MVDr. Hliníkovou bude řešen z pohledu etického. Finanční náhrady není Komora veterinárních lékařů povinna řešit, tyto záležitosti je třeba uplatňovat občansko-právní cestou.

 
Radka Vaňousová
Všechna jména a místa uváděná v soudničkách jsou smyšlená a jejich podobnost se skutečnými je pouze náhodná!!!
Komora veterinárních lékařů České republiky