Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola účinnosti dezinfekce – upřesnění

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2, Tel.: +420 227 010 130 Fax.: +420 227 010 191


Naše č. j.: : 2010 /4293 / SVS Vyřizuje : Dubská Milada MVDr.
 
Všem KVS, MěVS Praha, KC Brno, všem SVÚ,
KVL, ČMDU
ČR

V Praze dne: 14.10.2010

Věc: Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže – upřesnění

Vážení kolegové,

V příloze vám posílám revidovanou verzi metodiky provádění kontroly účinnosti dezinfekce (dále KÚD), ve které došlo k upřesnění k následujícím bodům:

  1. Pravidla uvedená v Metodice KÚD jsou závazná pouze pro hodnocení účinnosti dezinfekce provedené v halách po vyskladnění hejna pozitivního na sledované sérotypy salmonel. V halách, ve kterých nebyla v předchozím zástavu zjištěna přítomnost salmonel, odebírá chovatel vzorky ke kontrole účinnosti dezinfekce na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní náklady. Tyto vzorky není třeba povinně vyšetřovat výše uvedenou stanovenou metodou a zasílat do schválených laboratoří.

  2. V případě neúčinné dezinfekce v chovech kuřat na maso může příslušná KVS rozhodnout opovolení provedení nového zástavu do haly, aniž by byla dezinfekce a kontrola její účinnosti opakována. KVS rozhodne na základě místního šetření a zohlední dosavadní výsledky vyšetření hejn na salmonely, frekvenci dezinfekcí hodnocených jako neúčinné, celkovou úroveň hygienické praxe na hospodářství a úroveň provedení mechanické očisty a dezinfekce v konkrétní hale. Výsledky šetření budou zaznamenány v protokolu o kontrolním zjištění.

  3. Všechny laboratoře schválené k provádění vyšetření stěru odebraných ke KÚD budou uvádět na protokolech následující jednotné hodnocení:

Závěr: Dezinfekce je na základě vyšetření provedeného v souladu s Metodikou provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže hodnocena jako účinná/neúčinná.

S pozdravem

 
MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat


Příloha:
Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize 2)

Za správnost vyhotovení: Anna MrázkováMetodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010)

1. Cíl metodiky

Cílem je stanovit přesná pravidla a hodnotící kriteria při provádění kontroly účinnosti závěrečné dezinfekce (dále KÚD) v chovech drůbeže metodou stanovení celkového počtu mikroorganizmů (dále CPM). Tato metodika je stanovena pro hodnocení účinnosti dezinfekce provedené v halách, ve kterých bylo ustájeno hejno drůbeže pozitivní na sérotypy salmonel sledované v rámci programů pro tlumení salmonel.

2. Materiálové vybavení

Pro provádění KUD je nutné toto minimální materiálové vybavení:

6x sterilní tampon s transportním médiem (Amies)

6x sterilní šablona 10×10 cm (100cm2)

1x nádobka s vlhčícím roztokem (sterilní stabilizovaný fyziologický roztok)

3. Metoda odběru vzorků

Pro účely hodnocení KÚD se odebere šest stěrů z prostoru, ve kterém bylo umístěno hejno, a po vyskladnění ptáků provedena mechanická očista a závěrečná dezinfekce. Odběr musí být uskutečněn po ukončení doby expozice dezinfekčního prostředku ze suchých povrchů uvnitř dezinfikovaného objektu, nejdéle však do 72 hod po provedení dezinfekce. Stěry provádíme tamponem smočeným těsně před odběrem ve vlhčícím roztoku a pro jeden vzorek stíráme plochu 100 cm2 uvnitř šablony na sebe kolmými úhlopříčnými tahy po dobu minimálně 30 s.

3. 1. Místa odběru vzorků

Rozmístění odběrových míst musí být reprezentativní s ohledem na místa, kde mohla být nedokonale provedena mechanická očista, případně mohlo dojít k poklesu účinné koncentrace dezinfekčního prostředku. Vzhledem k rozdílnosti technologií použitých při chovu jednotlivých druhů a kategorií drůbeže jsou doporučena tato odběrová místa:

Kuřata a krůty chované na maso:

– Stěna uvnitř 100 cm2
– Nosník 1 m od země 100 cm2
– Podlaha 100 cm2
– Napáječka kolem ústí čtyř napáječek
– Napájecí miska 100 cm2 spodní část
– Krmítka 100 cm2 uvnitř
– Větrací klapka nebo dveře uvnitř 100 cm2


Nosnice v klecových etážových chovech:

– Stěna uvnitř 100 cm2
– Klecovina 100 cm2
– Trusný pás 100 cm2
– Podlaha v uličce 100 cm2
– Napáječka kolem ústí čtyř napáječek
– Krmná linka přes celé krmítko odhadem 100 cm2
– Vaječný pás 100 cm2


Nosnice ve voliérových chovech:

– Stěna uvnitř 100 cm2
– Klecovina nebo rošt 100 cm2
– Hřad 100 cm2
– Podlaha 100 cm2
– Napáječka kolem ústí čtyř napáječek
– Krmná linka přes celé krmítko odhadem 100 cm2
– Hnízdo – zástěna 100 cm2


V Příloze č. 1
jsou doporučená odběrová místa graficky znázorněna.

V průběhu odběru vzorů a před jejich odesláním do zkušební laboratoře je třeba u odběrových tamponů zajistit nezpochybnitelnou identifikaci a přiřaditelnost odebraných vzorků k průvodní žádance uvedením registračního čísla hospodářství a pořadového čísla atd.

3. 2 Transport a uchování

Po provedeném odběru je nutno vzorky uchovat při teplotě v rozmezí 4 – 8 °C a nejpozději do 24 hodin dopravit s úplně a přesně vyplněnou žádankou do schválené laboratoře.

3. 3 Objednávka vyšetření

Pro účely KÚD je použita žádanka pro Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže.

4. Metoda vyšetření

Pro kontrolu účinnosti dezinfekce v chovech drůbeže je použita metoda průkazu Celkového počtu mikroorganizmů ve vyšetřovaných stěrech.

4. 1 Postup vyšetření

Stěry jsou přijaty a do 48 hodin po odběru vyšetřeny laboratořemi schválenými Státní veterinární správou České republiky. Stěry jsou vyšetřeny jako jednotlivé vzorky. Kultivace a následné počítání vykultivovaných kolonií je provedeno podle ČSN EN ISO 4833:2003 (Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganizmů-Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30oC).

4.2 Vyhodnocení vyšetření

Konečný výsledek použitý pro interpretaci účinnosti závěrečné dezinfekce je vypočítán jako aritmetický průměr jednotlivých dílčích hodnot KTJ/100 cm2 zjištěných v jednotlivých stěrech podle bodu 4. 1 metodiky dosazením do následujícího vzorce:

 
a + b + c + d + e + f
X =
—————————
 
n

a, b, c, d, e, f – počty KTJ/ 100 cm2 v jednotlivých dílčích stěrech

n – počet vyšetřených stěrů

X – průměrné mikrobiální zatížení

5. Interpretace

Závěrečné dezinfekce je účinná, když X < = 5 x 105 KTJ na 100 cm2

Závěrečné dezinfekce je neúčinná, když X > 5 x 105 KTJ na 100 cm2

V chovech drůbeže sledovaných programy pro tlumení salmonel může být další zástav do haly, ve které byl u předchozího hejna zjištěn výskyt sledovaných sérotypů salmonel, proveden až po laboratorním potvrzení účinnosti dezinfekce.

V chovech kuřat na maso může příslušná KVS povolit zástav do hal, ve kterých byla dezinfekce hodnocena jako neúčinná, aniž by bylo nutno dezinfekci a kontrolu její účinnosti opakovat. KVS ve svém rozhodnutí zohlední výsledek místního šetření, který bude zahrnovat zhodnocení dosavadních výsledků vyšetření hejn na salmonely, úroveň hygienické praxe na hospodářství a provedení mechanické očisty a dezinfekce v příslušné hale.

6. Platnost metodiky

Revidovaná verze metodiky provádění a hodnocení KÚD bude použita ve všech programech pro tlumení salmonel od 1. 11. 2010.

7. Schválené laboratoře

Vzorky, odebrané v rámci Národních programů pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže za účelem hodnocení KÚD, je možné vyšetřovat pouze v laboratořích státních veterinárních ústavů, které jsou pod kontrolou národní referenční laboratoře, a je u nich zajištěno napojení na informační systém SVS.

Všechny schválené laboratoře uvedou na protokolech o výsledku vyšetření stěrů odebraných ke KÚD jednotné hodnocení:

Závěr: Dezinfekce je na základě vyšetření provedeného v souladu s Metodikou provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže hodnocena jako účinná/neúčinná.

Schválené SVÚ:

1. SVÚ Praha – NRL, Sídlištní 136/24,
tel.: 251 031 111 ústředna,
e – mail: svupraha@ms.anet.cz, svu.praha@svscr.cz
www: http://www.svupraha.cz

2. SVÚ Jihlava, Rantířovská 93, 586 05 Jihlava
tel.: 567 143 111 ústředna
e – mail: svu.jihlava@svscr.cz, info@svujihlava.cz, red@svujihlava.cz,
ekonom@svujihlava.cz
www: http://www.svujihlava.cz

3. SVÚ Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1,
tel.: 585 557 111 ústředna
e – mail: svuolomouc@svuol.cz, svuol@mbox.vol.cz, svu.olomouc@svscr.cz
www: http://www.svuolomouc.cz

4. SVÚ České Budějovice, Dolní 2, 370 04, České Budějovice
Tel.: 387 001 570
e-mail: svu.ceske-budejovice@svscr.cz
Fax: 387 319 040

5. SVÚ Hradec Králové, Wonkova 343, 500 02, Hradec Králové
Tel.: 495 212 921-2 ústředna,
495 279 181
e-mail: svu.hradeckralove@svscr.cz
laboratoř – 495 279 188, dr. Plodková – plodkova@svu-hk.cz.

Příloha č. 1.

MÍSTA VHODNÁ PRO ODBĚRU STĚRU PŘI PROVEDENÍ KONTROLY ÚČINNOSTI ZÁVĚREČNÉ DEZINFEKCE:

Haly pro kuřata a krůty chované na maso:

Stěna uvnitř 100 cm2
Nosník 1 m od země 100 cm2
Podlaha 100 cm2
Napáječka kolem ústí čtyř napáječek
Napájecí miska 100 cm2 spodní část
Krmítka 100 cm2 uvnitř
Větrací klapka nebo dveře uvnitř 100 cm2
 

Haly nosnic klecové chovy etážové:

Haly nosnic voliérové chovy: