Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní hlášení

  Časopis Zvěrokruh 10/2015
     Pro praxi – Daňová poradna

Kristýna Cajthamlová

Novinky okolo DPH znovu na přetřesu

Dnešní příspěvek je věnován v poslední době stále více diskutované novince v zákoně o dani z přidané hodnoty, a to povinnosti podávat tzv. kontrolní hlášení. V rámci zvyšování kontroly odvádění daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) budou od 1. 1. 2016 plátci DPH povinni podávat tzv. kontrolní hlášení. Toto hlášení však nenahrazuje daňové přiznání k DPH, které budou plátci i nadále povinni podávat. Cílem je, aby správce daně (finanční úřad) hlášením získal informace o transakcích uskutečněných plátci.

&Kontrolní hlášení se týká plátců DPH, kteří ve zdaňovacím období uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění a kteří v daňovém přiznání vyplňují řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 41. Z výše uvedeného vyplývá, že osobami, které nejsou povinny hlášení podávat, jsou:

• osoby, které neuskutečnily ani nepřijaly plnění,

• osoby, které nejsou plátci DPH,

• plátci, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Plátce DPH, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc bez ohledu na zdaňovací období. Plátce DPH, který je fyzickou osobou, se řídí zdaňovacím obdobím pro přiznání k DPH. Kontrolní hlášení je podáváno vždy s přiznáním k DPH, tedy buď měsíčně či čtvrtletně. Leden 2016 (u fyzických osob i 1. čtvrtletí 2016) je prvním obdobím, za které je povinnost toto hlášení podat. Lhůta pro podání kontrolního hlášení je shodná s lhůtou pro podání přiznání k DPH, tj. do 25. dne po skončení kalendářního měsíce.

Podání lze učinit pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny příslušného fi nančního úřadu. Za nepodání kontrolního hlášení hrozí plátci daně sankce. V případě, že plátce po termínu bez vyzvání fi nančního úřadu toto hlášení podá, je povinen uhradit pokutu ve výši 1000 Kč. V případě, že hlášení je podáno v náhradní lhůtě po vyzvání fi nančním úřadem, je výše pokuty 10000 Kč.

 

Nejvyšší sankce ve výši 50000 Kč je udělena v případě, že plátce kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě. Při nedodržení termínu uvedeném ve výzvě fi nančního úřadu k doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení je výše pokuty stanovena na 30000 Kč.

Formulář kontrolního hlášení je rozdělen do tří oddílů. Oddíl A zahrnuje plnění, u kterých je plátce povinen daň přiznat a plnění uskutečněná v režimu přenesené daňové povinnosti. Oddíl B zahrnuje tuzemská přijatá zdanitelná plnění. Třetí oddíl C slouží pro kontrolu vyplněných údajů.

MF a FS odhadují daňové úniky na DPH v České republice v desítkách miliard za rok

Údaje, které budou plátci DPH vyplňovat v kontrolním hlášení, se neliší od údajů, které již plátci DPH vyplňují ve výpisu z evidence pro účely DPH v souvislosti s přenesením daňové povinnosti. Jedná se o:

• daňové identifikační číslo odběratele,

• daňové identifi kační číslo dodavatele,

• číslo daňového dokladu,

• datum uskutečnění zdanitelného plnění,

• základ daně,

• kód předmětu plnění.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou odhadují daňové úniky na DPH v České republice v desítkách miliard za rok. Cílem a smyslem zavedení kontrolního hlášení je tato enormní čísla snížit a aktivně zamezovat daňovým únikům. Údaje získané z kontrolních hlášení by měly pomoci zacílit daňové kontroly na osoby s podezřením na krácení odvodů DPH. K aktivnímu potírání krácení odvodů DPH je zapotřebí získávat údaje o uskutečněných transakcích v reálném čase. Efekt zavedení kontrolního hlášení není založen na pouhé domněnce, ale je potvrzený praxí ve Slovenské republice, kde kontrolní hlášení zavedli již v roce 2013.

Počínaje lednem roku 2016 plátcům DPH přibude nová povinnost, vyplnit a podat místně příslušnému správci daně kontrolní hlášení. Údaje, které se budou vyplňovat do formuláře kontrolního hlášení, se neliší od údajů, které jsou nyní vyžadovány ve výpisu z evidence pro účely DPH. Formulář výpis z evidence pro účely DPH bude v návaznosti na zavedení formuláře kontrolní hlášení zrušen a od 1. 1. 2016 jej plátci DPH již nebudou muset podávat.

 
Kristýna Cajthamlová