Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Koupě veterinární praxe, včetně nebytové jednotky, ve které je provozována

  Pro praxi – Daňová poradna

Ing. František Elis

(rozbor možných postupů a řešení především z pohledu daňové optimalizace)

Tento článek vznikl jako přímá reakce na dotaz konkrétního čtenáře Zvěrokruhu. Záměrem čtenáře je získat ordinaci veterinárního lékaře včetně nebytové jednotky, ve které je praxe provozována, případně obchodního podílu ve společnosti, která nebytové jednotky v současné době vlastní. Mezi zainteresovanými stranami došlo k dohodě o ceně, která činí 2 000 000 Kč, přičemž předávající veterinární lékař předpokládá a požaduje, aby se jednalo o cenu (jeho příjem) po zdanění, všemi v úvahu připadajícími daněmi. Pro přejímajícího veterinárního lékaře je prioritou získání veterinární ordinace malých zvířat, respektuje však podmínku předávajícího, aby součástí převodu byla i nebytová jednotka, případně obchodní podíl, ve společnosti (s. r. o.). Vzhledem ke skutečnosti, že nevylučuje úhradu daňových povinností za předávajícího, má zájem, aby převody byly uskutečněny s co nejmenším daňovým zatížením pro převodce, ale i pro nového provozovatele veterinární praxe a vlastníka nebytové jednotky (obchodního podílu).

Možná, v úvahu připadající řešení jednotlivých převodů

Jedná se již pouze o smysluplné varianty po vyloučení takových, jejichž daňová nevýhodnost je zcela zřejmá.

1.1. Přejímající koupí jako fyzická osoba veterinární praxi smlouvou o prodeji podniku. Současně jako fyzická osoba zakoupí nebytovou jednotku nebo obchodní podíl na společnosti.

1.2. Přejímající koupí jako fyzická osoba od stávajícího provozovatele pouze hmotný majetek tvořící vybavení ordinace. Současně jako fyzická osoba zakoupí nebytovou jednotku nebo obchodní podíl na společnosti.

1.3. Přejímající založí obchodní společnost (s. r. o.), která koupí od stávajícího provozovatele pouze hmotný majetek tvořící vybavení ordinace. Současně toto s. r. o. zakoupí nebytovou jednotku, případně obchodní podíl na společnosti.

1.4. Přejímající koupí jako fyzická osoba od stávajícího provozovatele pouze hmotný majetek tvořící vybavení ordinace. Současně jím založené s. r. o. zakoupí nebytovou jednotku, případně podíl na společnosti.

má zájem aby převody byly uskutečněny s co nejmenším daňovým zatížením

1.5. Přejímající založí obchodní společnost (s. r. o.), která koupí od stávajícího provozovatele pouze hmotný majetek tvořící vybavení ordinace. Současně jako fyzická osoba zakoupí nebytovou jednotku, případně podíl na společnosti.

Je nepochybné, že by bylo možné najít další v úvahu připadající varianty převodu. Ze shora uvedeného je však zřejmé, že bude především nutné z daňového pohledu posoudit, zda bude daňově výhodnější:

a) koupit veterinární ordinaci jako podnik nebo koupit pouze vybavení ordinace,

b) realizovat koupi daňově výhodnější varianty dle bodu a) jako fyzická nebo právnická osoba,

c) koupit nebytovou jednotku nebo podíl na společnosti,

d) realizovat koupi daňově výhodnější varianty podle bodu c) jako fyzická nebo právnická osoba,

e) vyhodnotit jednotlivé varianty jak z pohledu kupujícího (fyzické i právnické osoby), tak z pohledu prodávajícího.

Prodej veterinární praxe smlouvou o prodeji podniku

Přesto, že se jedná o poměrně častý typ převodu veterinární praxe, nelze jej v tomto případě z důvodu daňového zatížení u prodávajícího doporučit. Převod by byl u prodávajícího zdaněn 15% daní z příjmů a podléhal by odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Protože by bylo velmi obtížné přiřadit k příjmům z prodeje veterinární ordinace jakékoliv významnější daňově uznatelné výdaje, byl by výsledek zhruba následující (v Kč):

Příjem
z prodeje ordinace 800 000
Daň z příjmů (15%) 120 000
Sociální pojištění (800 000 : 2 x 0,292) 116 800
Zdravotní pojištění (800 000 : 2 x 0,135) 54 000
Odvody celkem v Kč 290 800
Odvody celkem v % 36,35
Čistý příjem z prodeje v Kč 509 200
Čistý příjem v % 63,65


… každý postup má svou cenu a dobrý hospodář si vybere variantu pro něj nejvýhodnější
 

Koupě hmotného majetku tvořícího vybavení ordinace

Tato varianta předpokládá ukončení podnikatelské činnosti prodávajícího a s tím související vyřazení majetku tvořícího vybavení ordinace z obchodního majetku poplatníka. Potom by byl prodávaný majetek zdaňován v § 10 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů jako tzv. ostatní příjem. Podléhal by sice podle platné daňové legislativy 15% dani z příjmů, ale nikoliv platbám sociálního a zdravotního pojištění. Lze předpokládat, že by převod bylo možné uskutečnit za částku asi 200 000 Kč, která by vyplývala z ofi – ciálního ocenění vybavovacích předmětů ordinace. Potom by byl výsledek následující:

Příjem z prodeje vybavení ordinace 200 000
Daň (15%) 30 000
Odvody celkem v % 15,00
Čistý příjem z prodeje v Kč 170 000
Čistý příjem v % 85,00

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že z daňového hlediska by měla být z dalšího posuzování vyřazena varianta uvažující o získání veterinární ordinace formou smlouvy o prodeji podniku.

Realizace koupě vybavení ordinace formou fyzické osoby

V případě koupě vybavení ordinace fyzickou osobou se stává výdaj (200 000 Kč) daňově uznatelným výdajem v okamžiku uhrazení, neboť lze důvodně předpokládat, že cena žádného vybavovacího předmětu vztahujícího se k vybavení předmětné veterinární ordinace nepřesáhne částku 40 000 Kč. Pokud by byl zvolen postup úhrady kupní ceny ve splátkách, byla by částečná úhrada daňově uznatelným výdajem vždy v tom zdaňovacím období kalendářního roku, ve kterém by byla provedena.

Realizace koupě vybavení ordinace formou právnické osoby

V případě koupě vybavení ordinace právnickou osobou by se částka 200 000 Kč teoreticky stala daňovým nákladem v okamžiku uskutečnění účetního případu, bez ohledu na skutečnost, kdy by byla uhrazena. S ohledem na zákon o účetnictví, by však bylo nutno posoudit, zda časově nerozlišit náklad minimálně na dvě účetní období.

Dílčí závěr k této části

Z pohledu kupujícího je z daňového pohledu v zásadě jedno, zda bude vybavení veterinární ordinace, nebytové jednotky nebo obchodního podílu na společnosti zakoupeno formou fyzické nebo právnické osoby. Při konečném rozhodování je třeba vzít v úvahu další ekonomické, ale i neekonomické aspekty. Zpracovatel tohoto článku by, avšak pouze z ekonomických a daňových důvodů, doporučoval koupi vybavení ordinace formou fyzické osoby mj. i s ohledem na skutečnosti, obsažené v následující tabulce, ve které je provedeno základní srovnání obou forem podnikání.

Fyzická osoba Společnost s ručením omezeným
Vede daňovou evidenci.
V daňové evidenci je příjmem to, co bylo skutečně připsáno na bankovní účet provozovatele veterinární praxe nebo přijato v hotovosti do pokladny. Daňovým výdajem je pak to, co poplatník skutečně uhradil. Nesleduje se časová souvislost. Nájem zaplacený v roce 2011 za rok 2012 je daňovým výdajem roku 2011.
Vede účetnictví
(účtuje podvojnými zápisy). V účetnictví je výnosem (zjednodušeně) to, co bylo vyfakturováno. Daňovým nákladem je pak každá nákladová faktura bez ohledu, zda byla uhrazena, tedy i závazek. Účetnictví sleduje časovou souvislost. Nájem zaplacený v roce 2011 za rok 2012 není daňovým výdajem roku 2011 ale 2012.
Ručí veškerým svým majetkem, tedy i osobním majetkem, který není zařazen do obchodního majetku provozovatele veterinární praxe. V případě neúspěchu v podnikání hrozí i možnost ztráty osobního majetku.
Ručí majetkem společnosti. Nepřichází v naprosté většině případů v úvahu možnost ztráty osobního majetku při neúspěchu v podnikání.
Veterinární praxi lze prodat. Získaný příjem podléhá dani z příjmů podle běžných pravidel pro zdaňování příjmů fyzických osob. Pro rok 2011 je sazba daně 15 %.
S. r. o. (obchodní podíl) lze prodat. Pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let, je příjem z prodeje od daně z příjmů fyzických osob osvobozen (§ 4 odstavec 2 písmeno r) zákona č. 586/1992 Sb.).
Sazba daně z příjmů činí 15 %
Sazba daně z příjmů činí pro rok 2011 19 %
Fyzická osoba může na základě svého uvážení vyřadit z obchodního majetku majetek do osobního užívání (např. osobní automobil, který bude nadále používat již jen pro soukromé účely).
S. r. o. by musela osobní automobil veterinárnímu lékaři, jednateli prodat. Protože by se jednalo o prodej mezi spojenými osobami, muselo by se jednat o cenu obvyklou (stanovenou znaleckým posudkem). Příjem z prodeje by s. r. o. zdanila běžnou sazbou daně z příjmů.

Koupě podílu na společnosti

Z pohledu prodávajícího se jedná o daňově nejvýhodnější variantu, neboť podle § 4 odst. 1 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech, přesahuje- li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let. Osvobození se nevztahuje na příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech, pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Protože pořízení nebylo z obchodního majetku poplatníka, byl by převod u prodávajícího od daně z příjmů osvobozen.

Z pohledu kupujícího by se jednalo o daňově neuznatelný výdaj. To považuji za argument, který by měl prodávajícího stimulovat k hledání jiných možností řešení.

Koupě nebytové jednotky

V případě koupě nebytové jednotky je třeba nejprve zkoumat, jakým způsobem ji prodávající získal nebo získá. V tomto případě se převod na prodávajícího uskuteční darovací smlouvu mezi ním a s. r. o., kde je společníkem a jednatelem. Pak by byly daňové dopady tohoto převodu následující (v Kč):

Daň darovací
Předpokládaná hodnota daru 1 400 000
Sazba daně darovací do 1 000 000 7 %
Sazba daně darovací ze základu přesahujícího 1 000 000 9 %
Výše darovací daně v Kč 106 000
Výše daně v % 7,57 %

Poté, co by se stal prodávající vlastníkem nebytové jednotky, realizoval by prodej této jednotky na kupujícího (fyzickou nebo právnickou osobu), což by představovalo další následující daňové zatížení (v Kč):

Daň z převodu nemovitostí

Při předpokládané kupní ceně 1 800 000 Kč a platné sazbě daně z převodu nemovitostí 3 % ze základu daně by tato daň představovala částku 54 000 Kč.

 

… i kdyby se nám některé řešení jevilo tak jisté jako výhra v ruletě, vabank bychom hrát neměli

Daň z příjmů

Další daní, která by u prodávajícího přicházela v úvahu, by byla daň z příjmů, neboť by nebyly splněny zákonné podmínky pro osvobození

Příjem z prodeje nebytové jednotky 1 800 000
Daňově uznatelné výdaje* 1 400 000
Základ daně z příjmů 400 000
Daň (15%) 60 000

* daňově uplatnitelným výdajem je v tomto případě cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu (zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku) ke dni nabytí, tedy základ pro daň darovací.

Z dosud uvedeného je zřejmé, že v případě převodu nebytové jednotky by byl prodávající daňově zatížen částkou 220 000 Kč (12,22 %).

argument, který by měl prodávajícího stimulovat k hledání jiných možností


Dílčí závěr k této části

Přesto, že se nákup jednotky jeví jako podstatně méně daňově výhodný než nákup (prodej) obchodního podílu na společnosti, je třeba vzít v úvahu, že objekt již byl na nebytové jednotky rozdělen a dříve či později k realizaci převodů jednotek na jednotlivé společníky tak jako tak dojde. Rozhodující daňová položka, ve výši 106 000 Kč týkající se daně darovací, by byla proto vynaložena vždy. Především z tohoto důvodu lze doporučit koupi nebytové jednotky.

Opět úvaha o koupi podílu na společnosti

Protože kupující nevylučuje možnost (nutnost) převzít daňové závazky za prodávajícího, je vhodné daňově vyhodnotit postup, který by začínal koupí obchodního podílu a následným převodem nebytové jednotky.

1. V případě koupě obchodního podílu by byl příjem z převodu tohoto podílu od daně z příjmů u prodávajícího osvobozen. Pokud by jeho cena činila 1 800 000 Kč, jednalo by se o úsporu ve výši 60 000 Kč (1 800 000 x 0,15).

2. Následně by byla darovací smlouvou převedena nebytová jednotka na nového společníka. To představuje zatížení daní darovací ve výši 106 000 Kč stejně jako předchozím případě.

3. Byl by vyloučen jeden úkon a to převod nemovitosti – úspora na dani z převodu nemovitostí ve výši 54 000 Kč.

4. Celková úspora by pak představovala částku 114 000 Kč, daňové zatížení v % by bylo 6,33 % oproti předchozím 12,22 %.

Poznámka:

V případě rozhodnut í o koupi obchodního podílu by bylo nutno vzít v úvahu, že vstupní cena nebytové jednotky, která se odepisuje 30 let, by pro daňové odpisy byla 1 400 000 Kč, nikoliv 1 800 000 Kč, tedy nakonec by v daňově uznatelných nákladech bylo uplatněno o 400 000 Kč méně.

 
Ing. František Elis
Daňový poradce evid. č. 0056