Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Interní směrnice

Obsah:

1.
Statut účetní jednotky
2.
Systém zpracování účetnictví
3.
Oběh účetních dokladů
podpisový řád
kompetenční řád
4.
Plán inventarizací
termínovaný plán inventur
příkaz představenstva (revizní komise)
inventurní soupis pokladní hotovosti
5.
Archivace účetních dokladů
6.
Dlouhodobý majetek a jeho evidence
7.
Zásady pro používání účtů časového rozlišení
8.
9.
10.

Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

.

Vnitřní mzdový předpis o platovém zařazení pracovníků v pracovním či obdobném poměru s KVL ČR

.

Vnitřní předpis upravující proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami

.